Cestná doprava

Slovenská správa ciest zvyšuje bezpečnosť na cestách za milióny eur

Stavebné práce vedúce k zvýšeniu bezpečnosti na cestných ťahoch prvej triedy vyjdú Slovenskú správu ciest (SSC) 23,25 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Zákazka predovšetkým zahŕňa výmenu a zosúladenie prvkov pasívnej bezpečnosti v zmysle aktuálne platných predpisov a noriem. Delí sa na časti, medzi ktoré patrí zvyšovanie bezpečnosti na cestách prvej triedy v správe SSC Investičnej výstavby a správy ciest (IVSC) Košice, územie v správe IVSC Žilina a územie v správe IVSC Banská Bystrica. V prípade všetkých častí bola kritériom na vyhodnotenie ponúk cena, pričom zákazka bude spolufinancovaná z eurofondov.

Práce na území v správe IVSC Košice by mala uskutočniť skupina hospodárskych subjektov, a to Eurovia SK a Hakom za 7,13 milióna eur bez DPH. Zvyšovanie bezpečnosti na cestách v správe IVSC Žilina by mali zabezpečiť firmy Strabag a Hakom, a to za 7,05 milióna eur bez DPH. Na území v správe IVSC Banská Bystrica majú práce vykonávať spoločnosti Hakom a Doprastav, vyjsť by to malo 9,08 milióna eur bez DPH.

Zmluvy o dielo boli so zhotoviteľmi podpísané 18. augusta. Odovzdanie jednotlivých stavenísk sa uskutoční do polovice septembra a následne bude možné začať so stavebnými prácami. Hovorkyňa SSC Lucia Karelová uviedla, že v zmysle zmlúv o dielo je termín dokončenia realizácie diela stanovený do 24 mesiacov.

„Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách prvej triedy rieši realizáciu stavebno-bezpečnostných opatrení na riešenom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy,“ priblížila Karelová. Cieľom je podľa nej poskytnúť jednoznačné, zrozumiteľné a rýchlo pochopiteľné informácie o križovatke, čo vytvorí pre vodiča väčší časový priestor pri rozhodovacom procese pre riešenie neočakávanej situácie v križovatke, ako je napríklad kolízia s chodcami, vynútenie prednosti v jazde a podobne.

Opatrenia sú zamerané najmä na križovatky, čo zahŕňa zosúladenie značenia križovatiek s platnou právnou úpravou, doplnenie a výmenu zvislých a vodorovných dopravných značiek v križovatkách, zlepšenie orientácie vodičov v križovatke komplexnou výmenou a doplnením nového informačného zvislého značenia. Zamerané sú tiež na zvýšenie pasívnej bezpečnosti ciest umiestnením záchytných bezpečnostných zariadení, ako sú tlmiče nárazu či zvodidlá. Opatrenia zahŕňajú aj upokojenie dopravy pred obcou a oddelenie protismernej premávky na trojpruhoch, viacpruhových komunikáciách. Zameriavajú sa tiež na mostné objekty a úpravu krajníc.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button