Správy | Aktuality | Témy

70. výročie SOŠ dopravnej v Trenčíne

70. výročie SOŠ dopravnej v Trenčíne. Stredná odborná škola dopravná oslavuje 70 rokov od svojho vzniku. Odborne vzdeláva študentov v oblasti železničnej dopravy a poštových služieb.

Významné jubileum je príležitosťou pozrieť sa do histórie i súčasnosti školy. Existencia školy sa spája s rôznymi zložitými podmienkami. V roku 1953 vzniklo Železničné odborné učilište so sídlom vo Zvare pri Bratislave, aby vychovávalo učňov v 3-ročnom učebnom odbore železničiar/železničiarka a o 3 roky neskôr bolo dislokované do Trenčína. Od spomínaného roku, teda od roku 1953, v Trenčíne, konkrétne v budove starej železničnej stanice v parku, paralelne s profesiou železničiara prebiehali rozličné výchovno-vzdelávacie kurzy pre dospelých zamestnancov železničných profesií.

V roku 1962 dochádza k zmene profesií vyučovaných v Trenčíne, profesia železničiar bola dislokovaná do Železničného odborného učilišťa v Jure pri Bratislave a v Trenčíne začala výuka profesií, ako strojný zámočník, zámočník koľajových vozidiel, mechanik motorových rušňov a vozňov, elektromontér a elektromechanik, traťový strojník.

Pred začiatkom oslavy si škola uctila Ing. Jána Liptáka, bývalého riaditeľa školy, pamätnou tabuľou vo vestibule školy

Profesia železničiar/železničiarka sa do Trenčína vracia v roku 1971. V roku 1978 sa riaditeľom učilišťa stáva pán Ing. Ján Lipták, ktorý zostal vo vedení školy až do roku 2018. V rámci jeho 40-ročného pôsobenia sa udialo niekoľko významných zmien, ktoré ovplyvnili chod a existenciu školy. V rovnakom roku bola otvorená jedna trieda strednej školy pre pracujúcich a následne o dva roky neskôr, v 1970, bolo učilište zaradené do sústavy stredných odborných učilíšť.

70. výročie SOŠ dopravnej v Trenčíne

Zriaďovateľom sa stalo Federálne ministerstvo dopravy so sídlom v Prahe. Významným medzníkom v živote školy bol rok 1992, keď sa vtedajšiemu vedeniu podarilo položiť základný kameň novej budovy školy, slávnostne otvorenej 2. 9. 1994. Vytvorili sa výborné priestorové podmienky pre všetky študijné a učebné odbory, ktoré v tom čase škola ponúkala. Od roku 1994 rozvíja škola dlhoročnú spoluprácu so školami v rámci Európy, dôkazom čoho je i účasť zástupcov odborných dopravných škôl z Poľska, Estónska, Gruzínska a Českej republiky na oslavách školy. Momentálna spolupráca prebieha prostredníctvom asociácie Vzdelávanie bez hraníc, a to formou medzinárodných stáží, exkurzií, športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít.

Rok 2001 – v spolupráci s firmami SIGNAL Projekt Brno a AŽD Praha bola vybudovaná prvá elektronicky riadená dopravná sála jednotného obslužného pracoviska na území Slovenskej a Českej republiky, predovšetkým vďaka pánovi Ing. Trnkovi, pod vedením ktorého bol celý systém naprojektovaný, zapojený a doteraz je udržiavaný. Vďaka tomuto jedinečnému projektu majú študenti možnosť nacvičovať úkony, ktoré majú reálny základ v železničnej prevádzke.

Absolvent Marián Hossa poďakoval za podporu v štarte jeho úspešnej kariéry

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení vydala v roku 2017 rozhodnutie o možnosti používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre skupinu študijných a učebných odborov 37 doprava, pošty a telekomunikácie. Poslaním COVP je profesionálne a kvalifikovane poskytovať stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch v oblasti dopravy a pošty, ktoré žiaka vo zvolenom odbore plnohodnotne pripraví pre trh práce a na celoživotné vzdelávanie. Od roku 2016 sa škola zapojila do systému duálneho vzdelávania, dualisti sa pripravujú v študijných odboroch operátor prevádzky a ekonomiky dopravy a klientsky manažér pošty.

70. výročie SOŠ dopravnej v Trenčíne

Stredná odborná škola dopravná je školou zameranou na dopravu a poštu. Svojím komplexným a moderným vybavením, školským internátom, telocvičňou, ako aj dopravnou sálou jedinečného druhu na Slovensku patrí do skupiny popredných stredných odborných škôl a má pred sebou veľkú budúcnosť a perspektívu. J. A. Komenský povedal: „Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež?“

Jedinečná dopravná sála

SOŠ dopravnú v Trenčíne absolvovali tisíce študentov, ktorí dnes úspešne pôsobia v štátnej správe, samospráve, na stredných a vysokých školách, v odborných a vedeckých inštitúciách, v štátnych alebo súkromných firmách, sú z nich úspešní podnikatelia či športovci. Absolventom školy je aj legendárny hokejista Marián Hossa, ktorý sa vo svojom príhovore poďakoval škole, že mu popri vyučovaní vytvorila priestor na rozvoj športovej kariéry. Zriaďovateľ školy – RÚŠS v Trenčíne – môže byť na túto odbornú školu právom hrdý, patrí k najlepším na Slovensku.

Mgr. Anna Hrkotová, riaditeľka školy, v závere svojho príhovoru povedala: „Verím, že všetci žiaci, ktorí našu školu navštevovali, navštevujú, a aj tí, čo sa v budúcnosti stanú jej žiakmi, opustia jej ochranné krídla s prekrásnou spomienkou, vďačnosťou za všetko, čo im dala, a vždy sa medzi nás budú radi vracať. Veď čo už je pre školu krajším darom ako usmiate tváre jej žiakov, ktorí ju majú radi…“
A to vystihuje atmosféru školy. Aj nám sa patrí zaželať škole všetko najlepšie a poďakovať pedagogickému zboru za záslužnú a pre spoločnosť nenahraditeľnú prácu.

Mgr. Anna Hrkotová, riaditeľka školy

Prečítajte si aj

Back to top button