Cestná doprava

Preprava tovaru medzi Veľkou Britániou a EÚ: pokyny pre dopravcov a profesionálnych vodičov

Od 1.1.2021 platia nové pravidlá pre pohyb osôob a tovarov medzi Európskou úniou a Veľko Britániou. Veľmi podrobne ich mapuje dokument britskej vlády, z ktorého sme pre vás vybrali niektoré dôležité časti. Celý dokument nájdete na TEJTO STRÁNKE.

Prevádzkovatelia z EÚ musia mať oprávnenie z krajiny svojho založenia a vždy pri sebe musia mať kópiu oprávnenia Spoločenstva. Dohody o
fungovaní v Spojenom kráľovstve od 1. januára 2021 sú predmetom prebiehajúcich rokovaní. Táto príručka bude v tomto bode aktualizovaná
pri najbližšej možnej príležitosti.

Kabotáž

Prevádzkovatelia z EÚ môžu v súčasnosti pokračovať v kabotáži v Spojenom kráľovstve. Táto záležitosť tiež závisí od výsledku rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Táto príručka bude v tomto bode aktualizovaná pri najbližšej možnej príležitosti.

Dokumenty vodiča a vozidla

Prevádzkovatelia z EÚ, ktorí prevádzkujú svoje podnikanie do Spojeného kráľovstva, z neho alebo cez neho, budú musieť pri sebe mať doklad o poistení motorových vozidiel pre svoje vozidlo a príves. V Spojenom kráľovstve bude uznávaná zelená karta alebo iný preukaz poistenia motorového vozidla.

Povinnosti pri preprave tovaru cez hranice – obchodník

Obchodník je povinný podať colné vyhlásenie a odovzdať prepravnej spoločnosti a vodičovi správne doklady. To možno vykonať priamo alebo prostredníctvom tretej strany, napríklad špedície, logistickej spoločnosti alebo colného zástupcu.

Povinnosti pri preprave tovaru cez hranice – dopravná spoločnosť

Dopravná spoločnosť musí zabezpečiť, aby jej vodič mal všetky potrebné colné informácie a dokumenty a ďalšie doklady. Dopravná spoločnosť musí tiež zabezpečiť, aby jej vodiči vedeli, aké doklady majú v každej fáze cesty predložiť, vrátane:

 • cestnej kontroly pred odchodom – kontroly preukazujúce pripravenosť pre prejazd hranice
 • v prístavoch a vlakových termináloch
 • na colných stanovištiach

Povinnosti pri preprave tovaru cez hranice – vodič

Vodič musí po celý čas jazdy mať so sebou vo vozidle informácie a dokumenty poskytnuté prepravnou spoločnosťou. Patria sem aj informácie a dokumenty potrebné na splnenie požiadaviek členských štátov EÚ. Je to preto, že každý pohyb tovaru z EÚ do Spojeného kráľovstva je pre inštitúcie EÚ pohybom vývozným a pre orgány Spojeného kráľovstva pohybom dovozným. Je dôležité, aby vodiči vedeli, aké informácie a dokumenty sú potrebné a kde, kedy a ako budú predložené a kontrolované.

Zariadenia na vnútrozemských hraniciach

Pracovisko pre vnútrozemské hranice (IBF), sú britské štátne pracoviská, kde možno vykonávať colné kontroly a kontroly dokladov mimo prístavné miesta. IBF sú v prevádzke od 1. januára 2021. Pracovisko IBF bude fungovať ako vládny úrad odchodu (Office of Departure, pre odchádzajúce cesty) a ako vládny úrad pre určenie (Office of Destination, pre prichádzajúce cesty). Prepravcovia môžu pri preprave tovaru do a zo Spojeného kráľovstva začať a ukončiť cestu na pracoviskách IBF.

Mapa vnútrozemských hraničných zariadení (Zdroj: www.gov.uk)

Na pracoviskách IBF sa budú vykonávať kontroly týchto pohybov:

 • Spoločný dohovor o tranzite (CTC), známa tiež ako tranzit
 • ATA karnet
 • Karnet Transports Internationaux Routiers (TIR)
 • Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES)

Prepravcovia možno budú musieť ísť na pracovisko IBF, ak:

 • vstúpili do Veľkej Británie alebo plánujú opustiť Veľkú Britániu cez Dover, Eurotunnel alebo Holyhead a potrebujú:
  – spustenie alebo ukončenie pohybu CTC
  – kontroly CITES
  – karnet ATA alebo karnet TIR opečiatkovaný
 • tam boli nasmerovaní, pretože nie sú pripravení na hranice
 • tam boli nasmerovaní na kontrolu dokladov alebo fyzickú kontrolu nákladu

Informačné a poradenské pracoviská

Prepravcovia a vodiči ťažkých nákladných vozidiel môžu navštíviť poradenské pracoviská, kde môžu získať osobné rady k nasledujúcim témam:

 • nové pravidlá a dokumenty potrebné na prepravu tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ od 1. januára 2021
 • ako sa pripraviť na zmeny
 • ako používať novú službu Kontrola, či je nákladný automobil pripravený prekročiť hranicu
 • od 1. januára 2021: kontrolný pripravenosť hraničných kontrol pred prístavy a podpora ďalších krokov k príprave
 • Poradenské pracoviská sú na čerpacích staniciach diaľnic a zastávkach nákladných vozidiel. Ich zoznam nájdete na tejto stránke.

Vodiči nákladných vozidiel alebo určení prepravcovia musia použiť službu „Kontrola, či je nákladný automobil pripravený prekročiť hranice“ aby mohli získať vstupné oprávnenia pre Kent (KAP), ak používajú prístav Dover alebo Eurotunnel. To má zabrániť dopravnej zápche v Kente tým, že nákladné automobily nebudú v prístavoch zadržiavané.

Môže dôjsť k preťaženiu, ak sa vodiči nákladných vozidiel dostanú do prístavu Dover alebo Eurotunnel bez správnej dokumentácie. Plány na riešenie tohto problému má Kent Resilience Forum. Kentská polícia rozhodne, kedy aktivovať časti plánov, v závislosti na úrovni preťaženia.

Medzi križovatkami 8 a 9 na M20 bude prebiehať riadenie prevádzky. Ťažké nákladné vozidlá prekračujúce kanál cez Dover alebo Eurotunel musia používať pobrežnú cestu. V závislosti na úrovni preťaženia môžu byť nákladné automobily držané medzi križovatkami 8 a 9, kým zápcha v prístavoch nepominie.

Ostatná premávka bude využívať obojsmerný protiprúd na protiľahlej vozovke. Ťažké nákladné vozidlá, ktoré necestujú medzinárodne alebo prepravujú ryby / kôrovce alebo jednodňové kurčatá a zobrazujú platné povolenie pre stanovenie priorít, môžu použiť protismernú prevádzku. Vodiči nákladných vozidiel môžu dostať pokutu 300 GBP, ak využijú protismerný tok, keď by nemali.

Ak je aktívne riadenie dopravy, v závislosti na úrovni preťaženia môžu byť vodiči nákladných vozidiel požiadaní, aby sledovali dopravné značky na letisko Manston (ak mieria do Doveru) alebo na Sevington. Povolenie pre stanovenie priorít pre ryby / kôrovce alebo jednodňové kurčatá budú vydávané na Ebbsfleet.

Ak cestujete cez Kent začiatkom roka 2021 upozorňujeme, že v prípade meškania na hraniciach existuje potenciál pre narušenie. Vodiči ťažkých nákladných vozidiel by si mali naplánovať cestu tak, aby si pred vstupom do Kentu mohli urobiť prestávky a najmä dobu nočného odpočinku. Tým sa minimalizuje riziko porušenia limitov pracovných hodín vodiča. V prípade potreby existuje vopred dohodnutý plán, ako uvoľniť hodiny vodičom, aby pomohli so zápchou.

Vodiči ťažkých nákladných vozidiel by si mali zabezpečiť dostatok jedla a vody pre prípad meškania na hraniciach. Vodiči ťažkých nákladných vozidiel sa môžu na svojej trase dozvedieť o oblastiach diaľničných služieb, aby si mohli naplánovať svoje cesty.

Rada grófstva Kent zaviedla šesťmesačný zákaz parkovania ťažkých nákladných vozidiel v Ashforde, Canterbury, Doveri, Folkestone a Hythe, Maidstone, Swale a Thanet od 1. januára 2021. Ide o riešenie nespolečenského parkovania v obytných oblastiach. Zákaz sa nebude vzťahovať na vodičov, ktorí si robia krátke 45 minútové prestávky na bezpečných miestach. Rada grófstva sa nezameria na ťažké nákladné vozidlá, ktoré sú zaparkované na priemyselných pozemkoch alebo v oddychových zónach a nespôsobujú prekážku alebo narušenie donucovacích opatrení.

Mapa stanovíšť pre riadenie dopravy v Kente (Zdroj: www.gov.uk)

Prinesenie vlastného jedla a pitia do krajín EÚ

Vodiči cestujúci do EÚ by si mali byť vedomí ďalších obmedzení osobného dovozu s účinnosťou od 1. januára 2021. Ak v batožine, vozidle alebo osobe prepravujete zakázané veci, budete ich musieť použiť, spotrebovať alebo zlikvidovať na hranici alebo pred ňou. Od 1. januára 2021 nebudete môcť do EÚ priviezť POAO (živočíšne produkty), ako sú tie, ktoré obsahujú mäso alebo mliečne výrobky (napr. sendvič so šunkou a syrom). Z tohto pravidla existujú výnimky pre určité množstvá sušeného dojčenského mlieka, dojčenskej výživy, špeciálnych potravín alebo špeciálne spracovaného krmiva pre domáce zvieratá. Ďalšie informácie o pravidlách a výnimkách nájdete v pokynoch Európskej komisie k osobným dovozom. Od 1. januára 2021 nebudete môcť do EÚ dovážať niektoré rastliny a rastlinné produkty. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch Európskej komisie k biologickej bezpečnosti rastlín.

Osvedčenie vodiča o odbornej spôsobilosti

Všetci vodiči zo Spojeného kráľovstva budú k svojej práci stále potrebovať Osvedčenie vodiča o odbornej spôsobilosti (Driver Certificate of Professional Competence, CPC). Vodiči musia počas jazdy v EÚ mať pri sebe preukaz o spôsobilosti vodiča, Driver CPC.

Vodiči pracujúci pre prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva

Vodiči s aktuálnym preukazom UK Driver CPC pracujúci pre prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstvo nepotrebujú pri príprave na
podmienky od 1. januára 2021 podniknúť žiadne ďalšie kroky týkajúce sa kvalifikácie. Preukaz UK Driver CPC bude naďalej platiť pre vodiča všetkých trás, ktoré sú prevádzkovatelia zo Spojeného kráľovstva oprávnení zabezpečovať, nech už na základe dohody s EÚ alebo na základe povolenia ECMT. Legislatíva Spojeného kráľovstva v súčasnej dobe umožňuje vodičom z EÚ, ktorí pracujú pre prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva, pokračovať v práci s preukazom Driver CPC udeleným členskými štátmi EÚ. Ak by títo vodiči chceli mať dlhodobú istotu, že môžu pracovať pre prevádzkovateľov zo Spojeného kráľovstva, mali by vymeniť svoje preukazy EÚ Driver CPC za UK Driver CPC.

Vodiči zo Spojeného kráľovstva pracujúci pre prevádzkovateľov z EÚ

Vodiči, ktorí sú držiteľmi preukazu UK Driver CPC a ktorí pracujú alebo chcú pracovať pre spoločnosť v EÚ (napr. britský vodič pracujúci pre francúzskeho alebo írskeho prevádzkovateľa), by mali konať. A to preto,
že preukaz UK Driver CPC nemusí byť zamestnávateľovi v EÚ od 1. januára 2021 uznaný ako platná kvalifikácia. Vodiči, ktorí sú držiteľmi preukazu UK Driver CPC a ktorí pracujú alebo chcú pracovať pre firmy v EÚ, by si mali vymeniť svoj preukaz UK Driver CPC za EÚ Driver CPC pred 1. januárom 2021. Podajte žiadosť k príslušnému orgánu v krajine v EÚ alebo Európskom hospodárskom priestore (EHP) o výmenu preukazu UK Driver CPC.

Vodičské preukazy a medzinárodné vodičské preukazy

Vodiči budú aj naďalej potrebovať správnu kategóriu vodičského preukazu pre vozidlo, ktoré riadia. Vodiči môžu skontrolovať vodičské kategórie na svojom vodičskom preukaze. Vodiči môžu potrebovať medzinárodné vodičské oprávnenie (IDP), okrem svojho britského vodičského preukazu, pre riadenie v nejakých krajinách EÚ a Európskeho
hospodárskeho priestoru. IDP je možné získať na prepážke v mnohých
pobočkách pošty v Spojenom kráľovstve, stojí 5,50 GBP.

Víza, cestovné pasy a občianske preukazy

Vodiči zo Spojeného kráľovstva môžu potrebovať imigračné povolenie, aby mohli podniknúť medzinárodnú cestu do EÚ. Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v závislosti na výsledku rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Po potvrdení pravidiel budú informácie o tom, ako získať vízum, ak ho potrebujete, uvedené na stránke cestovného poradenstva každej krajiny. Vodiči zo Spojeného kráľovstva budú od 1. januára 2021 na cestu do EÚ potrebovať, aby platnosť ich britského pasu bola minimálne 6 mesiacov. vodiči môžu skontrolovať, či si potrebujú obnoviť cestovný
pas.

Do 1. októbra 2021 môžu občania EÚ, EHP a Švajčiarska vstúpiť do Spojeného kráľovstva s cestovným pasom alebo národným občianskym
preukazom, rovnako ako teraz. Od 1. októbra 2021 budú občania EÚ, EHP
a Švajčiarska potrebovať na cestovanie do Spojeného kráľovstva cestovný pas. To sa nevzťahuje na občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorých práva sú chránené dohodami o vystúpení, vrátane tých, ktorí sú registrovaní v EÚ Settlement Scheme a pohraničných pracovníkov. Tí budú stále
môcť k cestovaniu používať národné občianske preukazy najmenej do 31. decembra 2025.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Vláda Spojeného kráľovstva

Prečítajte si aj

Back to top button