Cestná doprava

NDS v tendri na rozšírenie D1 upravila súťažné podklady

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upravila súťažné podklady k zákazke na stavbu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. Uchádzačov bude hodnotiť podľa navrhovanej ceny a lehoty výstavby.

Predĺžila aj lehotu na predkladanie ponúk z 3. novembra na 14. decembra. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4.

NDS zverejnila na profile Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) upravené súťažné podklady k obstarávanej zákazke na uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. V súťažných podkladoch sa upravilo kriteriálne hodnotenie ponúk. Bolo zrušené kritérium „Kvalita tímu odborníkov“ a „Obmedzenie prevádzky“.

„Na uvedených podmienkach však budeme naďalej nástojiť. Požiadavku na kvalitu odborníkov sme premietli do časti podmienok účasti a požiadavku na obmedzenie prevádzky sme presunuli do obchodných podmienok,“ priblížila Žgravčáková.

Po zrušení týchto kritérií budú diaľničiari uchádzačov v tendri hodnotiť podľa zostávajúcich dvoch kritérií, a to „Navrhovaná celková cena uchádzača“ s váhou 60 % a „Lehota výstavby“ s váhou 40 %. „NDS má totiž eminentný záujem nastaviť proces verejného obstarávania tejto stavby tak, aby sa znížilo riziko neúspechu predmetnej súťaže a zároveň, aby miera administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov nepresahovala primerané očakávania v rámci dodržania všetkých pravidiel riadnej hospodárskej súťaže a dodržania zákonných podmienok,“ skonštatovala Žgravčáková.

Zmena súťažných podkladov bola podľa jej slov vykonaná v dôsledku viacerých otázok od záujemcov, ktoré sa týkali detailov vo vzťahu k hodnotiacim kritériám. Zároveň k úprave diaľničiari pristúpili aj v dôsledku snahy o to, aby sa znížila miera administratívneho zaťaženia záujemcov vo vzťahu k náročnosti procesu prípravy ich ponúk, ktoré budú predkladať vo verejnom obstarávaní.

Predpokladaná hodnota zákazky je 127 060 276 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rekonštrukcia diaľnice D1 bude pozostávať z prevedenia dopravy zo súčasnej diaľnice na obchádzkové trasy po vetvách budúcej križovatky D1/D4, následnej kompletnej výmeny vozovky D1 vrátane zdvihu nivelety, výstavby nových mostov, ako aj dokončenia križovatkových vetiev križovatky D1/D4 vedúcich popod D1.

Prečítajte si aj

Back to top button