Cestná doprava

Cieľom pripravovanej novely zákona je zvýšenie bezpečnosti na cestách

Úroveň bezpečnosti ciest by sa mala zvýšiť. Dosiahnuť to plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novelou zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií.

Predbežná informácia k pripravovanej právnej norme bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie k návrhu by sa malo začať v apríli. Účelom návrhu zákona je transpozícia európskej smernice. Do právneho poriadku SR by sa tak mali premietnuť základné ciele smernice v podobe zvýšenia úrovne bezpečnosti pozemných komunikácií v rámci TEN-T koridorov, ako aj na iných hlavných cestných ťahoch, vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

„Existencia zvýšeného počtu nehôd a nehodových úsekov na vybraných úsekoch cestnej siete predstavuje potrebu včasného a pravidelného posudzovania vplyvu bezpečnosti ciest, bezpečnostných auditov a inšpekcií bezpečnosti pozemných komunikácií,“ konštatuje rezort dopravy v materiáli. Podľa MDV je žiaduce, aby bola bezpečnosť pozemných komunikácií nielen posudzovaná, ale aj náležite udržiavaná a zvyšovaná prostredníctvom realizácie zistených a navrhnutých nápravných opatrení.

„Zavedenie systematického a odborného posúdenia pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a niekoľkostupňového bezpečnostného hodnotenia úsekov zlepší orientáciu v aktuálnom stave bezpečnosti ciest a zabezpečí efektívnu prioritizáciu prijímania a realizácie nápravných opatrení, počnúc úsekmi pozemných komunikácií vyhodnotenými ako najviac rizikové,“ priblížil rezort dopravy.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button