Cestná doprava

Novela zákona o pozemných komunikáciách

Novela zákona o pozemných komunikáciách. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla vrátiť Národnej rade (NR) SR novelu zákona o pozemných komunikáciách.

Upozornila, že v nej nebola ani po podaní stanoviska Ministerstva financií (MF) SR dodatočne vykonaná kvantifikácia vplyvu na verejné financie, ani nebola vedená diskusia o tomto vplyve tak, ako to požaduje Ústavný súd (ÚS) pre naplnenie požiadaviek súladu s ústavnou hodnotou rozpočtovej zodpovednosti.

Hlava štátu pripomenula, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR následne vyčíslilo, že dopad zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 miliardy eur, pričom tento dopad nie je v návrhu štátneho rozpočtu žiadnym spôsobom krytý.

„Nespochybňujem legitimitu všeobecného cieľa systémovo vysporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy k pozemkom pod líniovými stavbami. Podľa môjho názoru však schválený zákon jednak neprináša systémové riešenia, napríklad ohľadom pozemkov pod inými stavbami vo verejnom záujme, ale najmä neprešiel posúdením dopadov na verené financie, porušuje ústavnú hodnotu rozpočtovej zodpovednosti a dostáva sa tak podľa mojej mienky do rozporu s Ústavou,“ vysvetlila Čaputová.

Novela zákona o pozemných komunikáciách

Z týchto dôvodov prezidentka navrhuje, aby NR SR pri opätovnom prerokovaní novelu neprijala ako celok. Novelou sa malo zrovnoprávniť postavenie Slovenskej správy ciest (SSC) s ostatnými správcami ciest. Predkladatelia návrhu poukázali na to, že majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestami prvej triedy je dlhoročným problémom, s ktorým SR v zastúpení SSC bojuje bez akejkoľvek zákonnej opory. SSC ako správca ciest prvej triedy bola doposiaľ jediným vlastníkom a správcom pozemných komunikácií a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena.

Následkom podľa predkladateľov je, že čelí mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie za pozemky pod cestami prvej triedy, ktoré sú majetkovo nevyrovnané v dôsledku zmeny právnych úprav v čase od výstavby cesty až po súčasnú právnu úpravu.

Vlastník pozemku pod cestou prvej triedy má mať podľa novely za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo a je stanovená znaleckým posudkom. Náhradu by mal uhradiť vlastníkovi pozemku vlastník cesty prvej triedy. Tiež sa má zabezpečiť predkupné právo všetkým vlastníkom a správcom ciest. Teda aj pre diaľnice, cesty prvej, druhej, tretej triedy a miestne komunikácie.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button