Cestná doprava

Časť prvej etapy obchvatu Prievidze je bez povolenia

Časť prvej etapy obchvatu Prievidze je bez povolenia. Časť prvej etapy obchvatu Prievidze ešte nemá vydané stavebné povolenie. Problémom je i druhá etapa, na ktorú potrebuje Slovenská správa ciest (SSC) zabezpečiť aktualizáciu štúdie realizovateľnosti.

Upozornila na to prievidzská samospráva, podľa ktorej prípravu budovania brzdí nečinnosť štátu. SSC reagovala, že na výstavbe intenzívne pracuje. Problémom je podľa samosprávy najmä druhá etapa výstavby obchvatu a práve chýbajúca aktualizácia štúdie realizovateľnosti. Stanovisko, v ktorom identifikoval zásadné chyby v štúdii, ktoré vyžadujú jej prepracovanie, vydal Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR ešte v novembri 2020.

„Tejto téme sa dlhodobo venujeme a urgujeme jednak Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ale aj SSC k tomu, aby aktualizovala štúdiu. Obchvat totiž bude mať pre nás ten najväčší význam, keď bude mať dokončené obe etapy,“ povedala primátorka Katarína Macháčková. Primátorka tvrdí, že medzi ministerstvom a SSC sa koná komunikácia, v rámci ktorej hovoria, že na to nemajú peniaze a odsúvajú riešenie. „Sme veľmi nespokojní, preto som aj požiadala listom ministra Andreja Doležala o osobné stretnutie a prerokovanie tejto témy,“ podotkla.

Hovorca SSC Martin Guzi reagoval, že SSC aktualizáciu štúdie vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti vypracuje v priebehu budúceho roka. „Štúdiu následne predloží na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze, čím sa posúdi opodstatnenosť budovania druhej etapy obchvatu. Pokračovať budeme podľa stanoveného harmonogramu, aby bol kompletný obchvat odovzdaný do užívania v čo najskoršom možnom termíne,“ doplnil Guzi.

Časť prvej etapy obchvatu Prievidze je bez povolenia

Mesto upozornilo, že pre tri problémy sa odsúva aj výstavba prvej etapy druhej stavby obchvatu. Ide o získanie súhlasu na preložky sietí, výrub stromov a aktualizáciu dokumentácie. „SSC vyvinula maximálnu súčinnosť v rámci svojich možností na doriešenie prípravy stavby I/64 Prievidza, prvá etapa, druhá stavba,“ vyhlásil Guzi.

V súvislosti s problematikou preložiek v správe Stredoslovenskej distribučnej (SSD) sa v auguste tohto roka SSC podľa neho so SSD dohodla, že SSC zašle obratom SSD celú doterajšiu komunikáciu, ku ktorej sa SSD vyjadrí a zaujme stanovisko. „Dokumentáciu SSC zaslala obratom, avšak k dnešnému dňu SSC, aj napriek prísľubu SSD, nedisponuje žiadnym stanoviskom,“ priblížil.

Povolenie na výrub stromov a krov, ktoré vydal Okresný úrad v Prievidzi, zrušil Okresný úrad Trenčín z dôvodu napadnutia tohto rozhodnutia Združením domových samospráv. „Ovplyvnenie SSD alebo eliminovanie činnosti Združenia domových samospráv nie je v reálnych možnostiach SSC ani ministerstva dopravy a výstavby,“ podotkol Guzi. Vydanie stavebného povolenia cestári podľa neho predpokladajú v prvom polroku budúceho roka.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button