Správy | Aktuality | Témy

Slovensko čelí právnym konaniam exekutívy EÚ v oblasti justície, dopravy a práce

Trom formálnym výzvam čelí Slovensko po štvrtkovom zverejnení pravidelného mesačného balíka právnych rozhodnutí Európskej komisie (EK) o nesplnení si povinností zo strany členských štátov EÚ. Cieľom rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú na rôzne odvetvia a oblasti politiky EÚ, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov.

V oblasti spravodlivosti sa Slovensko ocitlo v skupine krajín, ktoré eurokomisia vyzýva, aby implementovali právne predpisy EÚ o práve na prístup k právnikovi. Komisia zaslala formálnu výzvu Holandsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Švédsku a Taliansku za to, že úplne netransponovali smernicu z roku 2013, ktorá stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa práva podozrivého na prístup k právnikovi v trestnom konaní a v konaní o výkone európskeho zatykača. Slovensku a Bulharsku zaslala eurokomisia odôvodnené stanovisko.

Prvé výzvy dostalo Bulharsko a Slovensko v januári 2017 za to, že neoznámili vnútroštátne pravidlá, ktorými sa vykonávajú tieto právne predpisy Európskej únie. Medzitým obe krajiny informovali o svojich vnútroštátnych predpisoch, tie však nezabezpečujú vykonávanie všetkých ustanovení smernice. Oba členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na odôvodnené stanovisko a prijali potrebné opatrenia, inak EK postúpi vec Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti mobility a dopravy Európska komisia s odkazom na politiku Jednotného európskeho neba zaslala odôvodnené stanoviská Cypru, Francúzsku, Grécku, Malte, Portugalsku a Slovensku. Dôvodom je ich zlyhanie pri prevádzkovaní služieb dátového spojenia pre všetkých prevádzkovateľov s vhodne vybavenými lietadlami lietajúcimi vo vzdušnom priestore uvedených krajín. Komunikácia medzi lietadlom a zemou prostredníctvom dátových spojení dopĺňa hlasovú komunikáciu tradične používanú medzi pilotmi a strediskami riadenia letovej prevádzky.

Tento krok nasleduje po zaslaní formálnych výziev z mája 2020 a dodatočných výziev z februára tohto roka. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na prijatie potrebných opatrení. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru EÚ.

V oblasti práce a sociálnych práv EK zaslala formálne výzvy 24 členským krajinám vrátane Slovenska s upozornením, aby dodržiavali smernicu EÚ o vysielaní pracovníkov. Podľa názoru eurokomisie Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko zlyhali pri zosúlaďovaní rôznych vnútroštátnych ustanovení so smernicou o presadzovaní práva pri vysielaní pracovníkov z roku 2014.

Komisia má v úmysle zabezpečiť, aby platné pravidlá umožnili pokračovanie vysielania pracovníkov na jednotnom trhu EÚ bez zbytočných prekážok pre zamestnávateľov a zároveň zabezpečili práva vyslaných pracovníkov. Uvedené členské štáty majú dva mesiace na prijatie potrebných opatrení, inak im EK zašle odôvodnené stanovisko.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button