Rôzne

Možností financovania je viacero

Dopravcovia majú pri financovaní svojho autoparku viaceré možnosti, dôležité je vybrať si také, ktoré najlepšie a najefektívnejšie pokrývajú ich potreby. O konkrétnych možnostiach sme sa rozprávali s Vladimírom Vajglom, členom predstavenstva a obchodným riaditeľom ČSOB Leasing.

Aké druhy financovania vozidiel ponúkate?
Prvou možnosťou je finančný lízing. Pri finančnom lízingu získa klient predmet financovania na základe nájomnej zmluvy, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo z prenajímateľa na nájomcu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb. Ide o rýchly a dostupný spôsob financovania, ktorý si vyžaduje iba malú vstupnú investíciu (akontáciu). Ďalšou výhodou je garantovaná výška splátky. Tento produkt je najrozšírenejší na financovanie automobilov, dopravnej techniky, strojov, zariadení a technológií.
Po skončení lízingu prechádza predmet lízingu za dohodnutú cenu do vlastníctva nájomcu.

Aké ďalšie výhody môže klient z tohto produktu získať?
V ponuke ČSOB Leasing je to možnosť využitia produktu Voliteľná splátka – klient si sám určí výšku splátky. Zvolí si, koľko chce platiť, určí si maximálnu dobu financovania a my pripravíme ponuku splácania s rôznymi variantmi akontácie a dobami financovania.

Vladimír Vajgel

Ktoré sú ďalšie možnosti financovania okrem finančného lízingu?
Ďalšou možnosťou je spotrebný úver, ktorým môžete prefinancovať konkrétny, vami zvolený, hnuteľný majetok. Od začiatku zmluvného vzťahu, teda ihneď po podpise zmluvy, sa stávate majiteľom financovaného predmetu. Samozrejme, vo väčšine prípadov tento predmet zároveň predstavuje formu ručenia za poskytnuté financovanie.
Výhodami sú rýchle schválenie, možnosť predčasného splatenia či doba financovania od 12 do 60 mesiacov.

Je to vhodné riešenie pre firmy, obce, dopravné podniky, rozpočtové organizácie, družstvá a iné právne subjekty, ktoré majú možnosť čerpať prostriedky z dotačných programov. Ich poskytnutie je viazané na vlastníctvo financovaného predmetu. K dispozícii je aj špeciálny produkt AGROúver určený pre prvovýrobcov v poľnohospodárstve, kde sú splátky nastavované sezónne podľa tržieb a potrieb poľnohospodárskeho subjektu.

Pre krátkodobý alebo dlhodobý prenájom vozidla s rôznymi službami na vopred stanovenú dobu a na dohodnutý počet najazdených kilometrov je vhodný operatívny lízing. Po uplynutí doby klient vozidlo vráti späť lízingovej spoločnosti. V ČSOB Leasing ponúkame možnosť využitia operatívneho lízingu pre osobné a nákladné automobily, plus v rámci spolupráce s partnermi aj na manipulačnú techniku – vysokozdvižné vozíky.

Ktoré sú najväčšie výhody operatívneho lízingu?
Je to produkt, ktorý je bez vstupnej investície, šetrí náklady na riadenie vozového parku a prináša bezstarostnosť a jednoduchosť – takmer o všetky úkony spojené s prevádzkovaním a údržbou predmetu sa stará lízingová spoločnosť

Aké možnosti majú klienti, ktorí sa zaujímajú aj o možnosti poistenia?
ČSOB Leasing poisťovací maklér svojim klientom k financovaniu nákladných motorových vozidiel ponúka aj kompletné poistenie, ktoré kryje živelné riziká, poškodenia a havárie na samotnom predmete, ale zároveň kryje aj zodpovednosť za škodu spôsobenú uvedeným predmetom tretím osobám vrátane škody na finančnej strate.

Veľmi žiadaným rizikom je aj krytie nákladov na vyslobodenie a odtiahnutie motorového vozidla v prípade havárie. Kombináciou týchto poistných produktov má klient zabezpečené plnohodnotné krytie svojich nákladov, ktoré vynaložil za obstaranie predmetu prostredníctvom financovania cez ČSOB Leasing.

Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button