Správy | Aktuality | Témy

Podnikatelia môžu cez MAS Žiarska kotlina získať podporu na inovatívne projekty

Podnikatelia zo žiarskeho regiónu môžu na svoje inovatívne zámery získať prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiarska kotlina nenávratný finančný príspevok až do výšky 100 000 eur. Podmienkou projektov, ktoré môžu byť podporené, je vytvoriť minimálne jedno nové pracovné miesto vzhľadom na výšku žiadaného príspevku.

Manažérka MAS Natália Rumanová priblížila, že prostriedky môžu získať v rámci výzvy zameranej na podporu podnikania a inovácií z Integrovaného regionálneho operačného programu, kde v rámci prioritnej osi 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou vyhlasuje MAS Žiarska kotlina výzvy v zmysle akčného plánu vlastnej stratégie.

O prostriedky sa môžu uchádzať iba podnikatelia, teda živnostníci alebo subjekty zapísané v obchodnom registri. Podľa Rumanovej však musí byť splnená podmienka mikropodniku alebo malého podniku, teda podnik musí zamestnávať do 49 zamestnancov vrátane a mať ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu do desiatich miliónov eur. „Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby,“ podotkla.

Žiadatelia sa môžu uchádzať o príspevok až do výšky 100 000 eur, príspevok však tvorí maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov a od žiadateľa sa vyžaduje spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Svoje žiadosti môžu zasielať priebežne až do vyčerpania alokácie na výzvu. O zostatku alokácie informuje MAS priebežne na svojej internetovej stránke pri konkrétnej výzve.

Keďže sa výzva zameriava na podporu podnikania so zameraním na inovácie, pri hodnotení projektov sa podľa manažérky uprednostňujú inovatívne projekty. „Teda také, ktoré prinesú inovatívnosť či už pre firmu, alebo pre trh. Môže ísť o nový výrobok alebo novú službu v území,“ vysvetlila s tým, že bližšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke MAS Žiarska kotlina.

Prečítajte si aj

Back to top button