Cestná doprava

Vysielanie vodičov cestnej dopravy sa má upraviť

V nadväznosti na povinnosť SR transponovať európsku smernicu sa majú upraviť osobitné pravidlá v oblasti vysielania vodičov.

Pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie (EÚ) by sa mali zjednotiť. Medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu by nemala predstavovať vysielanie. Tiež sa má určiť, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel o vysielaní. Kabotážna preprava má byť považovaná za vysielanie. Počíta s tým návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Právna norma, ktorú pripravil rezort dopravy v spolupráci s rezortom práce, bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

V nadväznosti na povinnosť SR transponovať európsku smernicu sa majú upraviť osobitné pravidlá v oblasti vysielania vodičov. S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice v odvetví cestnej dopravy je podľa materiálu potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie. Informácie a doklady k vysielaniu sa majú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Únie a Európskou komisiou (EK). Národný inšpektorát práce (NIP) by mal poskytovať orgánom členských štátov informácie týkajúce sa uplatňovania vnútroštátnych ustanovení pre mobilných zamestnancov v cestnej doprave.

Koordinované cestné kontroly by mal vykonáva každý štát na svojom území. Zaviesť sa tiež má možnosť, že vodič počas cestnej kontroly môže kontaktovať napríklad vedúceho dopravy pre doplnenie nákladného listu o poslednej medzinárodnej preprave a o každej následnej kabotážnej preprave, ktorý pre účely vysielania vo vozidle počas cestnej kontroly chýba.

Výška blokovej pokuty za porušenie právnych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave je v SR nižšia ako v okolitých štátoch, mala by sa preto zvýšiť. „Slovenská republika je tranzitnou krajinou a prax inšpektorov práce ukázala, že vodiči, ktorí sú si vedomí porušení právnych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave, radšej zvolia trasu cez Slovenskú republiku a zaplatia pokutu v Slovenskej republike, pretože je nižšia ako v okolitých štátoch,“ konštatuje sa v materiáli. Návrh zákona rieši aj problematiku nedostatku rušňovodičov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, keď však prevádzka železničnej dopravy nie je zastavená.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRFOTO: pxhere.com

Prečítajte si aj

Back to top button