Cestná doprava

Prenájom nákladných vozidiel z EÚ bez evidencie

Prenájom nákladných vozidiel z EÚ bez evidencie. Dopravné firmy v SR si môžu prenajímať nákladiaky z EÚ bez evidencie v SR.

Dopravné spoločnosti so sídlom v SR budú môcť podľa novely zákona o cestnej doprave z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR. Vláda právnu úpravu schválila v stredu.

Návrh zákona upravuje aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a aj oblasť taxislužby, vyplynulo z predkladacej správy. Cieľom návrhu zákona je podľa dôvodovej správy transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo 6. apríla 2022, ktorou sa mení smernica o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.

Na základe novely zákona je dopravca povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu. Ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané. Stanovila sa lehota na vrátanie osvedčenia.
Dopravný správny orgán môže dať na základe právnej úpravy pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto nemá v SR vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku.

Novela

Novela zahŕňa aj úpravu povinnosti dopravcu týkajúcu sa vedúceho dopravy. Ďalej povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, licencie spoločenstva, finančnej spoľahlivosti a zamestnávania vodičov. Zároveň sa ustanovila lehota na poskytnutie požadovaných údajov pri kontrole a odbornom dozore kompetentnými orgánmi.

V súvislosti s odborným dozorom a kontrolou sa ustanovila súčinnosť subjektov kontroly. Príslušné orgány budú údaje poskytovať na základe žiadosti konkrétneho orgánu. Lehota na predloženie údajov sa zjednotila na 15 kalendárnych dní pre kontrolovaného. Spresnilo sa tiež ustanovenie, na základe ktorého dopravný správny orgán vyradí vozidlo z evidencie vozidiel taxislužby vzhľadom na to, že bolo predané súkromnej osobe.

Stanovil sa aj počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré je možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy. Zároveň sa ustanovuje obdobie, na ktoré bude možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy vozidlá evidované v inom členskom štáte.

Prenájom nákladných vozidiel z EÚ bez evidencie

Členský štát, v ktorom je podnik cestnej dopravy usadený, podľa novely zákona môže obmedziť dobu, počas ktorej sa môže prenajaté vozidlo používať na jeho území. Ak používanie prenajatého vozidla tým istým podnikom cestnej dopravy je povolené najmenej na šesť mesiacov po sebe. Upravila sa aj kompetencia okresného úradu, ktorý bude rozhodovať o používaní vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ a viesť evidenciu takýchto vozidiel, ktorými dopravný podnik disponuje.

Vozidlá taxislužby sa prevažne označujú prostredníctvom odnímateľných označení. V takýchto prípadoch zodpovednosť za nesprávne umiestnenie označenia, respektíve neumiestnenie nesie vodič, ktorý môže byť sankcionovaný.

Ustanovuje sa aj lehota, keď môže žiadateľ najskôr podať návrh na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, návrh na udelenie licencie spoločenstva, koncesie na taxislužbu a povolenia na prevádzkovanie dispečingu na okresný úrad. Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 200 000 eur, uvádza doložka vplyvov. Právna úprava nadobúda účinnosť 6. augusta.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button