Cestná doprava

Povinné značenie mŕtvych uhlov vo Francúzsku

Od 1.1.2021 platí vo Francúzsku pre všetky vozidlá nad 3,5 tony povinnosť mať na určených miestach označenia, napríklad nálepky, upozorňujúce na zóny mŕtvych uhlov v ktorých vodiči takýchto vozidiel nevidia chodcov, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky. Nesplnenie tohto nariadenia môže znamenať pokutu v 4. triede, čo v peňažnom vyjadrení činí sumu od 136 euro, no v najhoršom prípade môže pokuta dosiahnuť výšku až 750 eur.

Vyhláška 2020-1396 o označení mŕtvych uhlov na vozidlách, ktorých celková povolená hmotnosť presahuje 3,5 tony, bola prijatá a schválená v novembri minulého roka, jej platnosť začala prvým dňom tohto roka. Vyhláška sa vzťahuje na vozidlá aj v prípade, že majú registráciu v zahraničí.

Znázornenie polohy značiek na vozidle:

  • značenie musí byť na motorovom aj prípojnom vozidle;
  • všetky značky na vozidle musia byť umiestnené v predpísanej výške meranej od zeme: minimálne 0,90 a maximálne 1,50 m;
  • v prednej časti vozidla budú umiestnené na ľavej aj pravej strane vo vzdialenosti do jedného metra od prednej časti vozidla, pri návesoch je vzdialenosť od jedného metra za čapom prípojného vozidla;
  • v zadnej časti vozidla bude značka umiestnená napravo od stredovej osi.

Pre lepšie pochopenie toho, ako majú byť označenia správne umiestnené, môže slúžiť inštruktážne video alebo popisné obrázky.

Po dobu 3 mesiacov by malo byť dodržiavanie povinnosti zo strany kontrolných orgánov vo Francúzsku tolerované, nejde však o potvrdenú informáciu a neexistuje k nej ani žiadne písomné vyhlásenie, preto sa odporúča mať svoje vozidlo príslušnými nálepkami vybavené už teraz.

Zmyslom nového značenia je upozorniť chodcov, cyklistov a vodičov osobných vozidiel na miesta, kde ich vodič väčšieho vozidla nemôže vidieť. Opatrenie by malo znížiť počet vážnych dopravných nehôd. Práve preto musí označenie mŕtvych uhlov spĺňať požiadavky na maximálnu viditeľnosť a to predovšetkým pre najzraniteľnejšie skupiny účastníkov premávky. Tí by ho mali vidieť pri pohľade na bočné strany aj na zadnú časť vozidla. Výnimku majú poľnohospodárske a lesnícke vozidlá, vozidlá zimnej údržby a zásahové vozidlá správy ciest a diaľnic.

Vyhláška neudáva, akým spôsobom majú byť značky pripevnené k vozidlu, môžu preto byť prilepené, prinitované alebo nalakované priamo na karosérii vozidla. Musia však byť viditeľné za všetkých okolností a súčasne nesmú obmedzovať viditeľnosť regulačných tabuliek a značiek vozidla, svetelných a signalizačných zariadení a nesmú zasahovať do zorného poľa vodiča. Značenie takisto nesmie byť umiestnené na sklenených častiach vozidla.

Pre motorové vozidlá sú povinné tri samolepky, v prípade súpravy vozidiel bude mať každé z vozidiel (motorové aj prípojné) dve bočné značenia (na ľavej a pravej strane) a na zadnej strane, teda pri ťahači s jedným prípojným vozidlom sa jedná o šesť samolepiek.

Špeciálne prípady a výnimky

Motorové vozidlá a ťahané vozidlá pri ktorých technicky nie je možné splniť požiadavku na predpísanú výšku označenia meranú od zeme, budú značky umiestnené v najbližšej možnej polohe horného limitu, nie však vyššie ako 2,10 m. Vozidlá so systémami priameho videnia v spodnej časti dverí alebo sklenenými dverami sú vybavené značkami umiestnenými vo vzdialenosti od prednej časti vozidla, čo najbližšie k predpísanej vzdialenosti s toleranciou 10 stôp. Od vzdialenosti 3 m možno upustiť, ak konštrukcia vozidla neumožňuje umiestnenie značiek tak, aby neboli umiestnené na jeho sklennej časti.

Kritériá pre umiestnenie zadných značiek neplatia pre vozidlá, pri ktorých je to technicky nemožné – napríklad kontajnery, cisterny, valníky, odnímateľné korby s ramenami a pod. Tieto vozidlá majú označenie umiestnené na zadnej strane v rámci možností. Rovnako kritériá pre umiestnenie bočných značiek neplatia pre ťahané vozidlá pri ktorých je to technicky nemožné a značky budú umiestnené v polohe, ktorú ich konštrukcia umožňuje. Motorové a ťahané vozidlá pri ktorých je preukázaná nemožnosť inštalácie značiek v dôsledku ich konštrukcie, majú výnimku z povinnosti značenia mŕtvych uhlov na bokoch a/alebo v zadnej časti.

Zdroj
transport.sk
Editor
Sécurité Routiére

Prečítajte si aj

Back to top button