Cestná doprava

KSK spracoval plán udržateľnej mobility, bude podkladom pre eurofondy

Košický samosprávny kraj (KSK) vypracoval krajský plán udržateľnej mobility (PUM). Tento strategický a plánovací dokument v oblasti dopravy bude slúžiť ako podklad pre národný dopravný model aj ako podklad k čerpaniu eurofondov pre obce a mestá v kraji. Informoval o tom Úrad KSK. Kraj začal pripravovať dokument v polovici roka 2018, keď sa realizovali dopravné prieskumy a zber údajov. Zameraný je na všetky druhy dopravy, teda verejnú osobnú dopravu, individuálnu automobilovú, nemotorovú aj nákladnú dopravu. Dlhodobý plán udržateľnej mobility obsahuje spracovaný dopravný model kraja, a to až do roku 2050.

Návrhová časť PUM zakotvuje najmä opatrenia na rozvoj trvalo udržateľných druhov dopravy a návrhy na umiestnenie záchytných parkovísk, prestupných terminálov, výstavbu obchvatov miest, nových cestných prepojení, rozvoj integrovaného dopravného systému, celkový rozvoj verejnej osobnej dopravy a dobudovanie diaľničnej siete. KSK je jediným krajom na Slovensku, ktorý má spracovaný aj plán dopravnej obslužnosti (PDO) ako súčasť PUM. 

„Analyzujeme dopravnú vyťaženosť jednotlivých úsekov ciest aj železničných tratí, prognózujeme stav do roku 2050 a navrhujeme konkrétne riešenia dopravnej infraštruktúry v kraji. Samosprávam odporúčame realizovať opatrenia na podporu verejnej a nemotorovej dopravy, teda udržateľných spôsobov dopravy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a podporujú integrovaný dopravný systém na východnom Slovensku,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.

V PUM KSK sú zakreslené budúce záchytné parkoviská na vstupoch do mesta Košice, a to napríklad na Zelenom dvore, U. S. Steel, na Heringeši, pred Košickou Novou Vsou, na Pereši, v Čermeli, pred Krásnou pri Hornáde či na Moskovskej ulici. Záchytné parkoviská navrhuje kraj stavať aj pri železničných staniciach. Vo verejnej autobusovej doprave odporúča využívať obojstranné autobusové zvozy a linky rýchleho spojenia. Obsahom sú aj opatrenia na zlepšenie stavu cyklistickej a pešej dopravy.

Počíta sa s dobudovaním diaľničnej siete, prepojenie D1 by malo viesť od Košíc až po hranicu s Ukrajinou. Súčasťou PUM je tiež rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Olšany, Rožňava – Jablonov nad Turňou vrátane Tunela Soroška, ale aj ďalšie úseky rýchlostných ciest. Do roku 2050 sú navrhnuté tiež výstavby obchvatov miest a nových cestných prepojení. PUM KSK je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom celkové výdavky sa vyšplhali na viac ako 450.000 eur. Zhotoviteľom bola česká firma NDCON, ktorá pri príprave vychádzala z pokladov spracovaných Úradom KSK, Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), Slovenskou správou ciest (SSC), Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR). 

„Napriek nedodržaniu termínov zo strany dodávateľa a kvalite jeho čiastkových výstupov súvisiacich s prípravou Plánu udržateľnej mobility KSK sa nám podarilo po niekoľkomesačných peripetiách zhotoviť tento dôležitý plán pre celý kraj. Bude nás to však stáť o 107.000 eur viac. Riadiaci orgán nám udelil korekciu z dôvodov, ktoré spôsobil tento dodávateľ a neboli zapríčinené Košickým samosprávnym krajom,“ uviedol Trnka. Dokument budú schvaľovať krajskí poslanci na najbližšom zasadnutí 26. októbra.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button