Cestná doprava

Dočasná výnimka pre vodičov vozidiel nad 3,5 tony a ďalšie dočasne zrušené sankcie

Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod.

Výnimka platí v nasledujúcom rozsahu:

a. maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia č. 561/2006),
b. maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia č. 561/2006,
c. celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia č. 561/2006),
d. vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia č. 561/2006),
e. minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

Originál vyhášky si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: Rozhodnutie%20NIP_vynimky.

Ďalšie užitočné informácie
Polícia SR nebude ukladať sankcie a uplatňovať príslušné oprávnenia policajta vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke vzťahujúce sa na vodičov motorových vozidiel, ktorým dňom 15. 03. 2020 skončila platnosť:

– osvedčenia vozidla na prepravu ADR alebo preukazu vodiča ADR podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
– protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, ktorá je určená na prevádzku vozidla vybaveného záznamovým zariadením podľa zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,
– kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,
– dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 87 zákona o cestnej premávke,
– dokladu o psychickej spôsobilosti vodičov, pre ktorých táto povinnosť vyplýva z ustanovenia § 88 zákona o cestnej premávke.

V Slovenskej republike je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí ( ADR ) aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR, ktorého platnosť skončila po 15.3.2020. Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti (bod 9.1.3.4 dohody ADR).

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude zarátavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly, čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel budú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu ADR.

V spolupráci
Polícia SR
Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button