Cestná doprava

Blíži sa termín na podanie priznania k dani z motorových vozidiel

Termín uplynie 31. januára a povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň má každý držiteľ motorového vozidla, ktoré v minulom roku využíval na podnikanie.

Nezáleží na tom, či bolo auto využívané na podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ, upozornila Ladislava Pozdechová z leasingovej spoločnosti Business Lease Slovakia. Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla.

„Dôležitá je preto forma obstarania vozidla. Ak majú firmy alebo podnikatelia vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú oni, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ držiteľom vozidla, a teda v stanovenom termíne platí daň,“ upozornila Pozdechová. „Ak ste však požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostávate a daňová povinnosť je tak na vás,“ dodala.

Obdobne to platí aj v prípade, ak firma alebo živnostník podniká s vozidlami, ktoré spláca cez finančný lízing. Daň musí firma či podnikateľ platiť aj napriek tomu, že je momentálne len nájomca. Je totiž zároveň držiteľom zapísanom v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce.

Daňovník musí zaplatiť daň za všetky vozidlá, ktoré využíval za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. Pozdechová pripomenula, že pokiaľ podnikateľ alebo firma poslala počas zdaňovacieho obdobia zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatí daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy ho využil na podnikateľské aktivity.

Na sadzbu dane nemá vplyv to, v ktorom kraji firma podniká, no výška kolíše v závislosti od veku vozidla a emisií. Vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Výhodnejšia je pri novších a ekologickejších vozidlách. S pribúdajúcim vekom auta sadzba rastie.

Napríklad pri desať až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať. Naopak, pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová.

Podnikateľ musí daň priznať a zároveň zaplatiť do 31. januára, pričom dátum zaplatenia sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. Pokiaľ daňovník zistil chybu, môže podať do 31. januára opravné daňové priznanie. Ak zaplatil vyššiu daň, môže žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou.

Ak však zistí chybu až po lehote a daň má byť vyššia, ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní, musí podať dodatočné daňové priznanie. „Zároveň môže podať dodatočné daňové priznanie, ak má zistená chyba za následok nižšiu daň,“ dodala Pozdechová.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button