Vodná doprava

Novela zákona má uľahčiť mobilitu pracovníkov vo vnútrozemskej vodnej doprave

V odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy by malo dôjsť k uľahčeniu mobility pracovnej sily. Odborná spôsobilosť kvalifikovaných pracovníkov vodnej dopravy by totiž mala byť uznávaná v celej Európskej únii (EÚ). Zabezpečiť to má novela zákona o vnútrozemskej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zverejnená bola na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Ministerstvo dopravy v doložke vplyvov konštatuje, že je nevyhnutné zosúladiť podmienky odbornej spôsobilosti pre všetkých členov posádky plavidla, vrátane osôb zasahujúcich v núdzových situáciách na palubách osobných lodí a osôb poverených dopĺňaním paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený zemný plyn ako palivo v rámci celej EÚ a zároveň zlepšovať zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí v tomto odvetví. Tiež sa harmonizuje vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov v súlade so vzormi pre tieto doklady podľa vykonávacieho nariadenia Komisie.

Prečítajte si aj

Dopravný úrad by zároveň mal byť ustanovený za vnútroštátny orgán, ktorý bude plniť funkciu jednotného kontaktného miesta pre Európsku databázu trupov plavidiel a Európsku komisiu a ostatné členské štáty EÚ. Ustanovený by mal byť tiež za jednotné kontaktné miesto pre Databázu odborných spôsobilostí členov posádky plavidla EÚ, ktoré zabezpečí vzájomné prepojenie elektronickej evidencie preukazov, dokladov a osobitných povolení vydávaných Dopravným úradom členom posádok plavidiel a elektronickej Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla EÚ.

Návrhom zákona sa upravuje aj oblasť odbornej a zdravotnej spôsobilosti členov posádky plavidla, kompetencie a povinnosti MDV a Dopravného úradu v tejto súvislosti, vydávanie preukazov a dokladov odborných spôsobilostí členov posádky plavidla, vrátane osobitných povolení a ich obnovovanie. Rezort dopravy v dôvodovej správe zdôraznil, že vnútrozemská vodná doprava je nákladovo úsporný a energeticky účinný druh dopravy, ktorý by sa mohol využívať efektívnejšie na podporu cieľov EÚ v oblasti energetickej účinnosti, rastu a priemyselného rozvoja.

„Jeho prispievaniu však bránia ťažkosti súvisiace s mobilitou pracovnej sily, dlhodobo voľnými pracovnými miestami a nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ktoré pretrvávajú napriek snahám sektora riešiť problémy na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni,“ podotklo MDV. Odlišné minimálne požiadavky týkajúce sa odborných kvalifikácií v členských štátoch EÚ tak podľa rezortu neposkytujú dostatočnú záruku pre jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií posádky z iných členských štátov, keďže odborná spôsobilosť ovplyvňuje najmä bezpečnosť plavby.

Návrh zákona, ktorým sa transponuje smernica EÚ, preto reaguje na dlhodobé výzvy odvetvia a členských štátov Únie. Podľa MDV mení súčasný zastaraný právny rámec a nahrádza ho moderným rámcom založeným na odbornej spôsobilosti v súlade s prístupom k uznávaniu odborných spôsobilostí v iných druhoch dopravy.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button