Cestná doprava

EP schválil novú legislatívu v medzinárodnej kamiónovej doprave

Európsky parlament (EP) vo štvrtok definitívne schválil novú legislatívu EÚ, ktorá má zlepšiť pracovné podmienky vodičov a ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v cestnej nákladnej doprave.
      
Poslanci v stredajšom (8. 7.) hlasovaní odmietli všetky nové pozmeňujúce návrhy k smernici a dvom nariadeniam, na ktorých znení sa vyjednávači EP a Rady EÚ dohodli ešte v decembri. Texty všetkých troch právnych aktov odobrili ministri členských štátov EÚ už v apríli. Parlament tak definitívne schválil reformu v oblasti cestnej nákladnej dopravy, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility.
      
Nové pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov, časov jazdy a odpočinku vodičov, ako aj lepšieho vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže (prepravy v rámci členského štátu dočasne zabezpečovanej dopravcom z inej krajiny EÚ po vyložení prevážaného nákladu) majú ukončiť narúšanie hospodárskej súťaže v sektore cestnej dopravy.

Štrajk v prístave Calais
Na zamedzenie podvodom sa budú používať tachografy inštalované do vozidiel, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc (FOTO: Gareth Fuller/PA via AP)

Reforma má pomôcť zabezpečiť lepšie podmienky oddychu pre vodičov a umožní im tráviť viac času doma. Dopravné spoločnosti budú musieť upraviť ich pracovný čas tak, aby sa vodiči v sektore medzinárodnej nákladnej dopravy mohli pravidelne vracať domov, a to každé tri alebo štyri týždne v závislosti od toho, ako bude rozvrhnutý ich pracovný čas. Povinný týždenný odpočinok nebude možné čerpať v kabíne vozidla. Ak vodič čas odpočinku strávi mimo domova, zamestnávateľ bude povinný uhradiť mu náklady na ubytovanie.
      
Na zamedzenie podvodom sa budú používať tachografy inštalované do vozidiel, ktoré budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. V snahe zabrániť systematickej kabotáži sa zavedie štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine.
      
V rámci opatrení zameraných proti schránkovým spoločnostiam by podniky cestnej nákladnej dopravy mali byť schopné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované. Nová legislatíva obsahuje požiadavku, aby sa nákladné vozidlá vracali do operačného centra podniku každých osem týždňov. To sa bude vzťahovať aj na ľahké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 2,5 tony, ktoré budú musieť byť takisto vybavené tachografom.

Kamióny v kolóne - Nemecko
Nová legislatíva vstúpi do platnosti po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, k čomu by malo dôjsť v nasledujúcich týždňoch (FOTO: TASR)

Reforma prináša právny rámec, ktorý by mal zamedziť rozdielnym prístupom jednotlivých členských štátov k vodičom spoza ich hraníc a zabezpečiť všetkým vodičom spravodlivú odmenu. Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.
      
Nová legislatíva vstúpi do platnosti po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, k čomu by malo dôjsť v nasledujúcich týždňoch. Smernica o vysielaní vodičov nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti. Nariadenie o časoch odpočinku a návratu vodičov nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ a nariadenie upravujúce návrat nákladných vozidiel a prístup na trh nadobudne účinnosť 18 mesiacov po vstupe do platnosti.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša balík opatrení v oblasti mobility

Vodiči sa musia pravidelne vracať domov

Dopravné spoločnosti musia svoj harmonogram zorganizovať tak, aby sa vodiči v medzinárodnej kamiónovej doprave mohli pravidelne vrátiť domov (každé 3 alebo 4 týždne, v závislosti od časového rozvrhu). Povinný týždenný odpočinok nebude môcť byť vykonávaný v kabíne vozidla. Zamestnávateľ bude povinný vodičovi preplatiť náklady na ubytovanie.

Štvordňová prestávka medzi kabotážnymi prepravami

Tachografy inštalované do vozidiel budú zaznamenávať každé prekročenie hraníc. Aby sa zabránilo systematickej kabotáži, zavedie sa štvordňová prestávka, ktorá musí uplynúť pred tým, ako môže vozidlo vykonávať ďalšiu kabotážnu prepravu v tej istej krajine.

Podniky cestnej nákladnej dopravy sú povinné preukázať, že podstatnú časť svojej prepravy vykonávajú v členskom štáte, v ktorom sú registrované. Toto opatrenie má pomôcť v boji proti schránkovým firmám.

Dodávky budú vybavené tachografmi

Ľahké úžitkové vozidlá nad 2,5 tony sa budú tiež riadiť legislatívou EÚ pre dopravné spoločnosti a budú tiež musieť byť vybavené tachografmi.

Výnimky pre tranzitnú a bilaterálnu prepravu

Pravidlá týkajúce sa vysielania vodičov sa budú vzťahovať na kabotážnu a medzinárodnú prepravu s výnimkou tranzitnej, bilaterálnej prepravy a bilaterálnej prepravy s dvoma dodatočnými nakládkami alebo vykládkami tovaru.

Celé znenie jednotlivých dokumentov:

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button