Železničná doprava

Cesta k rozvoju železničnej dopravy

V dňoch 5. a 6. marca tohto roku sa v kongresovej hale pražského hotela Olšanka konala Medzinárodná konferencia o železničnej nákladnej doprave – IRFC (International Rail Freight Conference 2008) . Dvojdňové rokovanie bolo rozdelené do troch tematických celkov, v ktorých odznelo 28 príspevkov účastníkov zo 17 krajín.

V prvom bloku sa prednášajúci zaoberali legislatívnymi otázkami, najmä technickými špecifikáciami pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie v nákladnej doprave. Súčasná liberalizácia železničného trhu priniesla na prepravný trh celý rad nových vlastníkov železničných vozňov, ktorí vykonávajú železničnú dopravu. Dochádza tak k zvýšeniu dopytu po informáciách. V tomto bloku úlohou prednášajúcich bolo poukázať na problémy, ktoré vznikajú so spomenutou liberalizáciou. Tretia časť bloku bola venovaná neustále rastúcemu obchodu európskych krajín s krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Koniec minulého storočia bol v znamení silného prírastku kamiónovej a námornej dopravy a naopak znižujúcemu sa podielu železničnej prepravy. Prednášajúci poukazovali na nutnosť zvyšovania popularity železničnej prepravy, vrátane kombinovanej prepravy a vytváranie podmienok pre ich lepšie uplatnenie na prepravnom trhu.    
 
Prezetácia ČD Cargo  
 
Na konferencii sa prvýkrát predstavila spoločnosť ČD Cargo. Vznikla v decembri minulého roka ako stopercentná dcérska spoločnosť materskej spoločnosti ČD, a.s. Obchodný riaditeľ tejto spoločnosti, Ing. Rodan Šenekl,uviedol, že cieľom spoločnosti v tomto roku je dosiahnuť prepravu 90 miliónov ton a tržby okolo 800 miliónov eur. V spoločnosti pracuje približne 12-tisíc zamestnancov. Park koľajových vozidiel zahŕňa približne 900 rušňov a približne 32-tisíc nákladných vozňov. Železničná doprava v ČR si zachováva približne 20-percentný podiel na prepravnom trhu. Prevažnú časť realizuje ČD Cargo. Je to o to zaujímavejšie, že nadpolovičná väčšina zásielok bola podaná k preprave ako jednotlivé vozne. Preprava v ucelených vlakoch sa podieľala v uplynulom roku podielom 48 %. Vo väčšine členských krajín bývalej „pätnástky“ EÚ železnica zabezpečuje prepravu takmer len v ucelených vlakoch. V minulom roku bol zavedený tzv. systém Termín Cargo. Zásielky podané v rámci tohto systému majú garantovanú dodaciu lehotu. Sú to prepravy „Just in time“ s možnosťou rezervácie v niektorom zo zavedených vlakov. Uvedené vlaky prekonajú vzdialenosť z Prahydo Ostravy(358 km) za 7 hodín. V tomto úseku je už železnica schopná rýchlosťou konkurovať kamiónovej doprave. Nevýhodou však je, že je to spojenie medzi stanicami a nie medzi logistickými centrami.
 
Informačné systémy
 
V súčasnosti už si nevieme predstaviť železničnú dopravu a prepravu bez fungujúceho informačného systému. ČD Cargo používa tri základné systémy na monitorovanie vozňov, vozňových zásielok a vlakov. Tieto produkty sú z väčšej časti produktom českých IT spoločností OLTIS Group, JERID, CID a ČD – Telematika. Informačné systémy sú využívané predovšetkým v riadení (ISOŘ) a pri monitorovaní vozňových zásielok. Systémy sú spravidla otvorené pre verejnosť. Informačný systém UDIV sa využíva pre usmerňovanie takmer všetkých sérií prázdnych vozňov na nakládku. V prevádzke sa používa už druhý rok. Jeho hlavným podkladom je grafikon vlakovej dopravy a objednávky prepravcov. Na základe dohody medzi šiestimi európskymi železničnými správami je spracovávaný projekt, cieľom ktorého je zlepšenie kvality prepravy vozňových zásielok v jednotlivých vozňoch v celoeurópskom meradle. Na začiatku projektu jeho spracovatelia vytipovali najdôležitejšie hospodárske centrá Európy. Na ich spojniciach budú zásielky monitorované s cieľom dodržať stanovené doby dodania zásielky. Projekt dostal názov X-Rail. ČD-Cargo pri jeho spracovaní má zatiaľ štatút pozorovateľa. 
Ing. Július Přenosil, zástupca riaditeľa pre stratégiu a informácie v spoločnosti JERID, hovoril podrobne o projektoch, ktoré spracoval, alebo na ktorých pracuje JERID. Významná je spolupráca JERID-u s centrálnymi orgánmi ČR, železničnými správami a medzinárodnými organizáciami (EÚ, OZŽD, UIC a ďalšie). Je to nezávislá firma, ktorá je riešiteľom úloh pre ČD, ale angažuje sa i pri riešení medzinárodných úloh (EUREKA, elektronický nákladný list a ďalšie). Niektoré riešenia JERID priamo inicioval (železničná mapa, železničný portál).  
O možnostiach prepravy tovaru v smere východ – západ cez SR hovoril Ing. Ján Simčo z GR ZSSK Cargo. Účastníkov oboznámil s dosahovanými výkonmi v prekládke vo Východoslovenských prekladiskách a uviedol ďalšie možnosti, ktoré sú otvorené pre záujemcov.

Prečítajte si aj

Back to top button