Motorizmus

Rezort dopravy nezistil zvýšenie cien v súvislosti s prechodom na euro

Advertisement

Ministerstvo dopravy doteraz nezistilo žiadne zvýšenie cien v súvislosti so zavedením meny euro v SR a ani v budúcom období nárast cien pre prechod na euro neočakáva. Vyplýva to z informácie o využívaní cenových nástrojov na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja a o prijatých opatreniach v rámci Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR.

"Doteraz prijaté opatrenia v rezorte boli účinné a efektívne," konštatuje ministerstvo a dodáva, že v spolupráci so svojimi regulačnými úradmi podnikne aj v budúcnosti všetky kroky potrebné na zamedzenie prípadného neopodstatneného zvyšovania cien. Výkon kontroly, dohľadu a odstraňovanie prípadných zistených nedostatkov bude pokračovať v rezorte aj v priebehu roka 2009. Za kontrolu poštových služieb zodpovedá Poštový regulačný úrad (PRÚ) SR. Pri kontrolách sa zameriava na sprístupnenie konverzného kurzu na viditeľnom mieste, duálne zobrazovanie cien, správnosť informatívneho prepočtu z eur na slovenskú korunu, prijímanie eura, duálne zobrazovanie na dokladoch o kúpe a tiež na výšku cien. Za oblasť telekomunikácií zodpovedá Telekomunikačný úrad (TÚ) SR. Úrad na základe výsledkov prvého a druhého kola analýz maloobchodných cien priamo nereguloval ceny služieb pre koncových užívateľov. V súvislosti s identifikovaným medziročným nárastom cien za vodičské kurzy ministerstvo prijalo opatrenia, ktoré majú zamedziť ďalšiemu neodôvodnenému nárastu cien za vodičské kurzy, a predložilo ich na rokovanie Cenovej rady vlády SR. "V rámci opatrení sa uskutočnil prieskum cien prostredníctvom krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Súčasne boli v priebehu februára vykonané porady zástupcov ministerstva a krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie so všetkými autoškolami vedenými v evidencii krajských úradov," uvádza rezort dopravy v materiáli s tým, že autoškoly boli usmernené ako postupovať pri úpravách cien a informované o povinnosti oznamovať zmeny cien a pravidelne štvrťročne predkladať na ministerstvo hlásenie o prípadných úpravách cien za vodičské kurzy. "V prípade zistenia neúmerného zvyšovania cien podnikne MDPT SR v rámci štátneho odborného dozoru a kontroly v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou príslušné kroky na zamedzenie nepriaznivého stavu," upozorňuje MDPT. Vzhľadom na to, že Cenová rada vlády SR sa na svojich zasadnutiach zaoberala aj zvyšovaním cien parkovného v mestách a obciach a v tejto súvislosti Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požadovalo legislatívnu úpravu, ktorá by umožňovala reguláciu statickej dopravy a podmienok úhrady za dočasné parkovanie prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia miest a obcí, ministerstvo pripravuje riešenie tejto problematiky prostredníctvom poslaneckých návrhov, ktoré budú predložené na aprílovom zasadnutí Národnej rady (NR) SR.

zdroj:TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button