Cestná doprava

Zodpovednosť dopravcov je už vyriešená
V  Dopravných novinách Transport (22/2007) sme vás informovali o problematike zodpovednosti slovenských dopravcov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave. Problém bol v nejednoznačnosti stanovenia výšky zodpovednosti (maximálnej sumy), ktorú je dopravca povinný uhradiť za škody vzniknuté na tovare počas prepravy.

 

Problém pri stanovení zodpovednosti slovenských dopravcov bol spôsobený skutočnosťou, že Slovenská republika je síce členským štátom Dohovoru CMR, ale nie je signatárskym štátom k jednému z protokolov novelizujúcim Dohovor CMR. Pristúpenie k protokolom totiž nie je automatické a nevyplýva z postavenia členského štátu Dohovoru CMR. K protokolom je potrebné pristúpiť samostatne, v rámci samotného prístupového konania. Pristúpenie má formu medzinárodnej zmluvy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a zmluva má prednosť pred zákonmi SR. K jej prijatiu je potrebný súhlas vlády SR a súhlas Národnej rady SR. Zmluvu musí podpísať prezident Slovenskej republiky. Kým v pôvodnom znení Dohovoru CMR je zodpovednosť upravená pomocou zlatých frankov, v protokole k článku 23 Dohovoru CMR (upravuje práve zodpovednosť dopravcov) už je zodpovednosť stanovená prostredníctvom špeciálnych práv čerpania – XDR. Slovenský dopravcovia teda vykonávajú prepravy s rizikom približne 4x vyššej zodpovednosti (počítanej cez zlaté franky) oproti dopravcom z krajín, ktoré pristúpili k protokolu (zodpovednosť počítaná cez XDR). Táto skutočnosť výrazne znižuje ich konkurencieschopnosť a v mnohých prípadoch ohrozuje aj ich samotnú existenciu.

 

Zmena legislatívy

Dňa 20. februára bola u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov uložená listina o prístupe Slovenskej republiky k protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave (CMR).Slovensko sa tak pripojilo k 35 štátom, ktoré už k protokolu pristúpili (z celkového počtu 52 členských krajín Dohovoru CMR). Vzhľadom na skutočnosť, že protokol nadobúda platnosť deväťdesiaty deň od uloženia listiny, začnú platiť jeho ustanovenia upravujúce zodpovednosť slovenských dopravcov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave od 20. mája 2008. Od tohto dátumu je teda zodpovednosť slovenských dopravcov jednoznačne upravená a obmedzená výškou 8,33 XDR za každý kilogram chýbajúcej celkovej hmotnosti. Pristúpenie Slovenskej republiky k uvedenému protokolu zrovnoprávňuje postavenie slovenských dopravcov voči ich zahraničným konkurentom a zvyšuje tak ich konkurencieschopnosť v trhovom prostredí, kde o úspechu spoločnosti a jej prežití často rozhodujú aj drobnosti.

Zdroj: DN Transport

Prečítajte si aj

Back to top button