Cestná doprava

ZMOS vidí v novele cestného zákona nedostatky, rezortu dopravy dalo pripomienky

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vidí v novele cestného zákona nedostatky, preto rezortu dopravy zaslalo zásadné pripomienky. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Prvá pripomienka ZMOS sa týka komunikácií a pozemkov. Podľa neho zmena navrhovaná rezortom dopravy rieši iba štátne komunikácie, respektíve cestné úseky vo vlastníctve štátu, pričom pozemky pod cestami 2. a 3. triedy a miestnymi komunikáciami spadajúce pod miestnu územnú samosprávu a vyššie územné celky (VÚC) nie sú v centre záujmu štátu, a preto ZMOS žiada rovnocennú právnu úpravu aj vo vzťahu k samospráve a tiež VÚC.

ZMOS takisto žiada, aby sa pozemkové úpravy vzťahovali aj na intravilány obcí a miest a zároveň aby aj v tomto prípade platilo a bolo jednoznačne zadefinované, že uvedené vecné bremeno bude trvať až dovtedy, pokiaľ nedôjde k vysporiadaniu pozemkov v prospech vlastníka cesty. V uplynulom volebnom období v rámci návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke došlo k nepriamej novelizácii zákona o pozemných komunikáciách. Novelizačným bodom sa vypustila povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností odstraňovať nedostatky v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto nedostatky vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. „Opakovane navrhujeme zohľadnenie všetkých súvislostí, a to najmä finančného dosahu na samosprávy a reálnych možností zabezpečenia údržby chodníkov a bezpečnosti pohybu chodcov v praxi,“ tvrdí ZMOS.

Ďalej žiada vo vzťahu k priestupkom na úseku pozemných komunikácií posunúť výšku sankcie pre fyzické osoby minimálne dvojnásobne, keďže aktuálne platné znenie s maximálnou výškou 330 eur za spáchanie priestupku nemá podľa ZMOS-u na páchateľa priestupku ani preventívny, ani výchovný účinok. Okrem uvedených pripomienok ZMOS zároveň žiada v návrhu zákona pridať definíciu mostov a stavieb ako všeobecne prospešných objektov z dôvodu vyvlastňovania vo verejnom záujme.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button