Cestná doprava

Prezidentka odobrila novelu zákona na urýchlenie výstavby diaľnic

Výstavba diaľnic sa má urýchliť v dôsledku novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Právnu normu v utorok odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V rámci novely sa doplnili aj podmienky preukázania právneho titulu k nehnuteľnostiam, na ktorých plánuje stavebník uskutočniť stavbu diaľnice. Časové obmedzenie platnosti stavebného povolenia na stavbu diaľnice bude päť rokov od jeho vykonateľnosti s tým, že jeho platnosť sa smie na žiadosť stavebníka v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalších päť rokov. Stanoví sa tiež subjektívna a objektívna lehota na uplatnenie nároku na primeranú náhradu zo strany vlastníka nehnuteľnosti.

Skráti sa aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na sedem dní. Malo by ísť o sedem pracovných dní. Zároveň sa podľa Svrčekovho návrhu z novely vypustila možnosť odňatia odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení. Ide totiž podľa poslanca o nežiaduci zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva.

Odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením bude podľa novely zákona možné vylúčiť, ak stavebník pred vydaním stavebného povolenia preukázal, že má vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice, alebo podal návrh na vyvlastnenie takého pozemku, má priznanú predbežnú držbu, má vlastnícke alebo iné právo na stavbu, ktorá má byť asanovaná.

Rovnako sa upraví právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic. Pri stavbe diaľnice sa zároveň kolaudačné konanie zlúči s konaním o zmene stavby pred dokončením vždy, ak sa skutočným realizovaním zmeny stavby podstatne nemení účel stavby diaľnice a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre diaľnicu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button