Cestná doprava

Záleží nám na kvalite prepravy liekov a potravín

Tepelne regulované tovary si vyžadujú vysokokvalitný transport. Iba pri dodržaní pre neurčeného teplotného rozmedzia si totiž dokážu zachovať svoju kvalitu, v prípade liekov účinnosť, ktorá je pre správny účinok lieku nevyhnutná.

Dodržať však tieto nároky v praxi býva pôsobením mnohých vplyvov náročné. Pre spoločnosti prepravujúce lieky je navyše zložité aj obstarávanie vozidiel s dostatočným technickým vybavením na takéto prepravy. Prepravu potravín upravuje Dohoda o preprave skaziteľných potravín, známa pod skratkou ATP. Štandardy pri preprave liekov upravuje tzv. Good Distribution Practice, teda GDP certifikácia. Kým preprava potravín je na Slovensku na kvalitnej úrovni, pri preprave liekov existujú značné medzery. „Preprava potravín na Slovensku je v porovnaní so situáciou v okolitých krajinách na veľmi dobrej úrovni. Vďačíme za to okrem iného uplatňovaniu dohody ATP aj pre vnútroštátnu prepravu. Väčšina prepravcov u nás používa teplotné záznamníky, napríklad i pri chladenom tovare, hoci nemajú takú povinnosť. Chcú však dodržiavať istú kultúru, prepraviť tovar a mať doklad o tom, že bol prepravovaný správne,“ hovorí Michal Kozický, riaditeľ spoločností PRIMACLIMA, a. s. – importéra CARRIER TRANSICOLD, a DC Plus, a. s. – skúšobne vozidiel a servisu prepravného chladenia.

Michal Kozický, riaditeľ spoločností PRIMACLIMA, a. s. – importéra CARRIER TRANSICOLD, a DC Plus, a. s.

Dlhoročné skúsenosti

V tejto oblasti sa spolu so svojim tímom pohybujú dlhé roky a práve preto chcú svoje skúsenosti zúročiť a pomôcť zvýšiť kvalitu prepravy liekov, v ktorej je situácia horšia. „Povedal by som, že nejde iba o problém Slovenska, ale o celoeurópsky problém. Uvedomujú si ho aj členské štáty Európskej únie a z tohto dôvodu už v roku 2013 bolo vydané usmernenie k správnej distribučnej praxi liekov pre humánne použitie. Jedným z problémov totiž napríklad je, že niektoré spoločnosti pri preprave liekov vôbec nepoužívajú aktívne chladenie, maximálne použijú prepravné boxy s nejakým certifikátom. Ale ak má byť liek prepravený pri stanovenej teplote, tá v takýchto podmienkach často krát nemôže byť byť bez aktívneho chladenia dodržaná,“ vysvetľuje Michal Kozický.
Preprava liekov je na dodržiavanie správnej teploty počas transportu obzvlášť náročná. „Pri nedodržaní správnej teploty pri transporte liekov môže klesnúť účinnosť účinnej látky, v niektorých prípadoch sa môžu lieky dokonca úplne znehodnotiť. Výrobcovia liekov deklarujú účinnosť iba vtedy, ak sú lieky prepravované tak, ako je určené. Preto chceme firmám pomôcť pripraviť ich vozidlá tak, že budú dané požiadavky spĺňať nielen v laboratórnych podmienkach, ale aj v reálnej prevádzke, v situáciách, ktoré denno-denne zažívajú,“ hovorí Michal Kozický.

Certifikát aj pripravenosť na reálne podmienky

Dopomôcť k tomu chce prostredníctvom pracovnej skupiny CHECKERS, teda kontrolóri. „U nás sa snažíme testovať tak, aby to reflektovalo reálnu prepravu a situácie, ktoré dopravcovia a ich šoféri zažívajú, prípadne situácie, ktoré môžu nastať.“ Preto sa na problematiku prepravy tepelne regulovaných tovarov v CHECKERS pozerajú komplexne. „V rámci nášho laboratória robíme určité akreditované skúšky, no robíme aj neakreditované skúšky. Máme nastavené procesy a pracovné postupy a meriame napríklad aj rozloženie teplotného poľa tak, aby spĺňalo požiadavky validácie Good Distribution Practice aj niektorých ďalších slovenských zákonov a európskych nariadení. V odbore prepravného chladenia máme veľmi vysokú odbornosť a to sa snažíme využívať pri prevádzkových skúškach vozidiel a ich validácii. Pridaná hodnota pre klienta je hlavne v tom, že nefungujeme iba ako laboratórium, v laboratórnych podmienkach, ale vieme odporučiť, prípadne konzultovať špecifické skúšky, nastavenia chladiarenských agregátov, zaškolenie personálu aj pravidelnú údržbu tak, aby neboli výsledky iba laboratórne, ale aby reflektovali realitu a reálne používanie,“ hovorí Michal Kozický.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Primaclima

Prečítajte si aj

Back to top button