Cestná doprava

Vláda by sa dnes mala zaoberať harmonogramom výstavby ciest

Harmonogram sa zameriava na cestnú infraštruktúru spadajúcu pod MDV. Materiál, ktorý bol zaradený do programu rokovania vlády, počíta s investíciami do ciest v objeme 0,8 % HDP ročne. Nadväzuje na vládou už schválený materiál o prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry.

Neobsahuje teda investičné projekty ciest druhej a tretej triedy a miestnych komunikácií. Zohľadňuje prioritizáciu projektov, rozpočtové možnosti vrátane predpokladaného čerpania z európskych fondov. Nezachytáva však alokáciu pre operačný program Slovensko a plán obnovy, keďže nemajú finálne stanovené objemy čerpania. Suma za projekty pre tento rok by mala podľa harmonogramu dosiahnuť približne 659 miliónov eur, pre nasledujúci rok je plánovaných zhruba 900 miliónov eur. V roku 2023 je v harmonograme vyčíslená suma približne 974 miliónov eur. Pre rok 2024 materiál predpokladá čiastku okolo 870 miliónov eur. Cieľová hodnota predstavuje 0,8 % reálneho HDP. Harmonogram je nastavený do roku 2028 a mal by sa pravidelne aktualizovať minimálne raz ročne pri príprave rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.

Harmonogram podľa rezortu dopravy rieši najakútnejšie potreby budovania cestnej infraštruktúry. Medzi tie zahŕňa dokončenie rozostavaných alebo rozsúťažených stavieb, dokončenie najprioritnejších úsekov D1 do Košíc a D3 na Kysuciach a stabilizáciu cestného hospodárstva na cestách prvej triedy. Zo zoznamu vyše 100 stavieb zaradených do prioritizácie v roku 2020 sa v najbližších rokoch 2021 až 2028 podľa harmonogramu do výstavby dostane menej než 20 %. Po zarátaní stavieb v realizácii, stavieb vo fáze verejného obstarávania na zhotoviteľa alebo tesne pred touto fázou obsahuje harmonogram 17 priorít identifikovaných v materiáli Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry vrátane troch projektov financovaných z OPII a jedného projektu čiastočne. Toto zaradenie do harmonogramu podľa MDV vzniklo na základe naplnenia rozpočtového obmedzenia pre súčasne financované stavby, respektíve dobeh financovania stavieb a plánované stavby vo verejnom obstarávaní či tesne pred ním. Následne boli projekty zaraďované podľa prioritizácie a stavu pripravenosti tak, že dané stavby sú pripravené na realizáciu v nastavených rokoch a ich financovanie je v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu.

Samotný harmonogram podľa predloženého materiálu takmer kopíruje definované priority. Výnimku tvoria projekty financované z OPII, ktoré sú zaradené pre naplnenie čerpania zdrojov EÚ. Projektom mimo prvotného poradia je aj projekt R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, ktorý je zaradený pre akútnu potrebu riešenia havarijného stavu mosta.
Harmonogram obsahuje tiež plán na čerpanie zdrojov pre rekonštrukcie ciest prvej triedy a mostov investičného charakteru. Cieľom je nastavenie financovania tak, aby bolo každoročne na investície do rekonštrukcií a modernizácií ciest prvej triedy vynakladaných 200 miliónov eur ročne. Súčasťou je aj systematické zavedenie mostného programu, kde sa predpokladá pravidelné ročné čerpanie na úrovni 30 – 50 miliónov eur ročne, aby sa zvrátila kontinuálna degradácia mostov na cestách prvej triedy. Harmonogram ráta aj so systematickým majetkovoprávnym vysporiadavaním stavieb v prevádzke.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button