Cestná doprava

ÚVO Zaevidoval námietku uchádzača Elektrovod Holding

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rámci neukončenej súťaži na výber mýta zaevidoval 8. septembra námietku uchádzača spoločnosti Elektrovod Holding, a.s., Bratislava proti úkonu verejného obstarávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). "Ide o  námietku proti úkonu NDS inému, ako uvedenému v pad ragrafe 138 odsek 2 písmenách a) až f) zákona o verejnom obstarávaní v užšej súťaži na na výber mýta," oznámila TASR hovorkyňa ÚVO Helena Fialová.
 

Námietka tohto uchádzača podľa nej smerovala proti vysvetleniu ponuky, ktoré verejnému obstarávateľa poskytol uchádzač SanToll, a proti posúdeniu predmetného vysvetlenia zo strany NDS.
Uchádzač Elektrovod Holding v námietkach vyslovil názor, že akceptovaním sporných odpovedí uchádzača SanToll verejný obstarávateľ porušil princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie. Navrhovateľ ďalej v námietke uviedol, že odpoveďami uchádzača SanToll na žiadosť verejného obstarávateľa o vysvetlenie ponuky došlo k rozšíreniu ponuky uchádzača SanToll.
Pripomenula, že ÚVO 8. septembra vydal rozhodnutie, ktorým námietku navrhovateľa Elektrovod zamietol ako neopodstatnenú. Komisia úradu konštatovala, že verejný obstarávateľ v predmetnom procese postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Znamená to, že že vysvetlenie uchádzača SanToll bolo doručené v stanovenej lehote a jeho ponuka obsahovala požiadavky stanovené súťažnými podkladmi, ktoré boli predmetom vysvetlenia. Z uvedeného dôvodu vysvetlením ponuky nedošlo k jej rozšíreniu. "Komisia úradu dospela k záveru, že nenastal zákonný dôvod na vylúčenie uchádzača SanToll," konštatovala.
V procese verejného obstarávania na predmet zákazky Komplexná služba elektronického výberu mýta bolo v tomto roku na ÚVO podaných osem námietok.
Uchádzač Elektrovod Holding podal dve námietky, proti vylúčeniu uchádzača a proti inému úkonu, obe námietky boli zamietnuté. Uchádzač Ďalej, uchádzač Kapsch vniesol štyri námietky, jednu proti vylúčeniu uchádzača a bola zamietnutá, tri námietky proti inému úkonu, z nich jedna námietka bola zamietnutá, jedno konanie o námietkach bolo zastavené pre chýbajúce náležitosti námietky a jedna námietka je v konaní, teda ÚVO o predmetnej námietke rozhoduje a  rozhodnutie o námietke vydá do 29. septembra.
Dve námietky doručil úradu uchádzač Slovakpass, a to proti vylúčeniu uchádzača a proti inému úkonu, pričom obe námietky úrad zamietol.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button