Cestná doprava

Rozhodnutie o projekte „Diaľnica D1 Sverepec-Vrtižer“

Advertisement

Dňa 18. februára 2009 Komisia Európskych spoločenstiev vydala Rozhodnutie o veľkom projekte „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“, financovaného z Kohézneho fondu Operačného programu Doprava 2007-2013. Tento projekt je prvým veľkým projektom schváleným Európskou komisiou z celého programu podpory spoločenstva na Slovensku. Komisia schválila príspevok v celkovej výške 263.473.152 EUR.

Úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer je kľúčovým úsekom diaľnice pre dobudovanie spojenia Bratislava – Žilina a zároveň ako dôležitá súčasť transeurópskej dopravnej siete spájajúcej severnú a južnú Európu. Projekt vyrieši aj dlhodobé problémy s bezpečnosťou, nadmerným dopravným a environmentálnym zaťažením v meste Považská Bystrica. Úsek diaľnice má dĺžku 9 595 m a jeho súčasťou je 17 mostných objektov v celkovej dĺžke 4430 m. V rámci stavby bude vybudované centrum údržby a viacero opatrení zameraných na ochranu životného prostredia eliminujúce negatívny vplyv cestnej dopravy na obyvateľov mesta. Rozhodnutie Európskej komisie o schválení finančného príspevku je výsledkom cieľavedomej práce zamestnancov MDPT SR, NDS, a. s., projektantov a expertov z poradenských spoločností, ktorí sa podieľali na spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v spolupráci s NDS, a. s., SSC a ŽSR pripravili 5 veľkých projektov s investičnými nákladmi viac ako 900 mil. EUR, ktoré sú v súčasnosti prerokovávané s Európskou komisiou. Je reálny predpoklad, že tieto projekty by mali byť v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov predložené na EK a schválené. Pre projekty financované z Operačného programu Doprava 2007 – 2013 je stanovená pomoc vo výške 3,8 mld. EUR, čo predstavuje približne 1/3 z celkového objemu podpory spoločenstva Slovenskej republike.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button