Cestná doprava

Na dokončovaní R1 pracuje už 2 600 stavbárov

Výstavba projektu PR1BINA (ako sa oficiálne nazýva PPP projekt rýchlostnej cesty R1) sa v júni dostala do záverečnej fázy: väčšinu prác tvorila pokládka jednotlivých vrstiev asfaltu a dokončovacie práce vrátane osádzania zvodidiel.

Nosné konštrukcie všetkých mostov na prvých troch úsekoch sú takmer kompletne ukončené, Granvia Construction sa teraz sústreďuje na ich prepojenie s vozovkou. Intenzitu prác dokumentuje najvyšší počet pracovníkov na stavbe od začiatku roka 2011 – až 2 600 – a zapojenie 335 dopravných prostriedkov a viac ako 300 stavebných strojov.
 
Práce na R1 vstúpili v júni do najintenzívnejšej záverečnej fázy, ktorá sa prejavila nielen rekordným počtom pracovníkov na stavbe, ale aj posilňovaním výrobných kapacít, ktoré umožňujú ďalej zrýchľovať dokončovacie práce. Väčšina prác sa v priebehu júna sústredila na dokončovanie hlavnej trasy rýchlostnej cesty, veľkých mostných objektov, Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty (SSUR) a odpočívadiel na úseku Beladice – Tekovské Nemce.

Väčšinu prác tvorila pokládka jednotlivých vrstiev vozoviek, dokončovacie práce (krajnice, odvodňovacie žľaby, úprava svahov) vrátane montáže betónových stredových a oceľových zvodidiel. Na mostoch 1. – 3. úseku sú takmer dokončené nosné konštrukcie, práce sa teraz sústreďujú na dokončovacie práce, najmä izoláciu mostoviek, realizáciu ríms a osadzovanie dilatačných záverov.

 
Postup prác na úseku Nitra, západ – Selenec
Na konci júna bolo na úseku Nitra, západ – Selenec dokončených 101 stavebných objektov a rozpracovaných bolo 157 stavebných objektov.

Postup prác na úseku
Selenec – Beladice
Na druhom úseku bolo ku koncu júna 2011  stavebne dokončených 34 objektov a rozpracovaných ďalších 76 objektov. Prebiehalo definitívne svahovanie a zahumusovanie spolu s hydroosevom tak, aby na jeseň boli umožnené vegetačné úpravy a aby bola pripravenosť na osádzanie oplotenia. Na celom úseku bola dokončená vrstva štrkodrvy. Na zostávajúcich úsekoch prebiehala pokládka mechanicky spevneného kameniva, VMT a ACL. V nasledujúcom mesiaci sa budú dokončovať práce na stredovom páse pre pripravenosť na monolitické betónové zvodidlá a dokončovať krajnice tak, aby neobmedzovali montáž PHS.

Postup prác na úseku
Beladice – Tekovské Nemce
K 30.06.2011 bolo na 3. úseku dokončených 48 stavebných objektov a rozpracovaných ďalších 75 objektov. Na rýchlostnej ceste R1 SO 101 boli realizované živičné vrstvy po celej dĺžke úseku. Na spomínaných úsekoch sa dorábajú curb-kingy a krajnice a pokračuje sa s budovaním stredového deliaceho pásu.

Postup prác na úseku Banská Bystrica – severný obchvat
Ku koncu mája 2011 bolo na úseku Banská Bystrica – severný obchvat stavebne dokončených 155 a rozpracovaných ďalších 132 objektov. V záreze Kačica 0,750 – 1,400 bola položená vrstva štrkodrvy a začala pokládka obrúb a prefabrikovaných žľabov. Od km 2,200 prebieha pokládka prefabrikovaných žľabov a obrubníkov a od km 4,200 po koniec úseku boli zriadené podkladné vrstvy z mechanicky spevneného kameniva a VMT.

 

Prečítajte si aj

Back to top button