Železničná doprava

Rada PMÚ potvrdila pokutu pre ZSSK Cargo za zneužitie dominantného postavenia

Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR potvrdila úradom uloženú pokutu a jej výšku pre Železničnú spoločnosť (ZSSK) Cargo Slovakia za zneužitie dominantného postavenia. Zmenila však prvostupňové rozhodnutie PMÚ, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, v prípade dĺžky protisúťažného správania. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská.

PMÚ uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti železničnej nákladnej dopravy pokutu vo výške 2.990.651 eur za zneužitie dominantného postavenia v období rokov 2005 – 2010. Pokutu aj jej výšku Rada úradu potvrdila. Dospela však k záveru o potrebe vymedzenia dĺžky protisúťažného správania v súlade s rozsudkom Najvyššieho súdu SR, teda od 3. marca 2009 do 31. decembra 2010, tak aby bod 1 korešpondoval s bodom 2 výroku rozhodnutia. Rada úradu zmenou posudzovaného obdobia odstránila rozpor vyplývajúci z prvostupňového rozhodnutia, v ktorom úrad ukladal pokutu za iné obdobie, ako bolo špecifikované v bode 1 výroku rozhodnutia.

„Rada úradu v rozhodnutí dospela k záveru, že s výnimkou časového vymedzenia obdobia trvania protisúťažnej praktiky prvostupňový orgán správne posúdil skutkový stav veci, správne naň aplikoval právne predpisy a uložil pokutu v primeranej výške za spáchaný skutok,“ skonštatovala hovorkyňa úradu.

Pokutu vo výške takmer 3 milióny eur rada úradu uložila za to, že ZSSK Cargo Slovakia obmedzila predaj a prenájom elektrických rušňov a tankovanie do motorových rušňov súkromným dopravcom, ktorí jej konkurovali, čím zneužila svoje dominantné postavenie. Protiprávneho konania sa spoločnosť podľa PMÚ dopustila v rokoch 2009 až 2010.

V posudzovanom období bolo Cargo dominantným hráčom na trhu nákladnej železničnej dopravy, na ktorom pôsobilo niekoľko ďalších súkromných dopravcov. „Na to, aby spoločnosti mohli pôsobiť na slovenskom trhu, nevyhnutne potrebovali motorové alebo elektrické rušne. Elektrické rušne sú nákladovo efektívnejšie, ale tie, ktoré boli schopné prevádzky v podmienkach SR, malo k dispozícii prevažne Cargo. Cargo ich však odmietlo svojim konkurentom predať alebo prenajať,“ opísala Oľšavská.

Súkromní dopravcovia tak boli nútení vo vyššej miere používať menej efektívne motorové rušne, ktoré jazdia na naftu. Tu sa podľa úradu súkromní dopravcovia stretli s ďalším problémom, keďže sieť potrebných čerpacích staníc bola vo vlastníctve Carga, ktoré na nich súkromným dopravcom neumožňovalo tankovať.

„Obe obmedzenia, t. j. predaj a prenájom elektrických rušňov, ako aj doplňovanie paliva do motorových rušňov boli súčasťou jednej stratégie zameranej na vytlačenie konkurentov z trhu a udržanie si dominantného postavenia, o čom svedčia aj priame dôkazy získané úradom,“ poznamenala hovorkyňa.

Rozhodnutie bolo vydané v konaní, v ktorom úrad už raz rozhodol, ale pôvodné rozhodnutie bolo zrušené Krajským súdom v Bratislave a Najvyšším súdom SR. V aktuálnom rozhodnutí boli preto zohľadnené námietky súdov. Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 15. novembra 2019.

Prečítajte si aj

Back to top button