Motorizmus

BMW Group urýchľuje znižovanie CO2, zameriava sa na obehové hospodárstvo

Znižovanie emisií CO2 je témou snáď pre všetky automobilky. Dosiahnuť odvážne klimatické ciele si však žiada viac ako len prejsť od spaľovacích k elektrickým motorom. Veľmi dobrým príkladom komplexného prístupu k ochrane životného prostredia je konceptNeue Klase, ktorý predstavila automobilka BMW Group. Zaujal nás natoľko, že sme sa naň pozreli bližšie.

BMW Group chce zvyšovať tempo svojho úsilia v boji proti klimatickej zmene a preto v rámci zavádzania tzv. Neue Klasse pokračuje v posilňovaní svojich vlastných cieľov na výrazné zníženie emisií CO2. Zároveň sa jasne hlási k podpore 1,5-stupňového cieľ na obmedzenie globálneho otepľovania. Neue Klasse jej umožní aj výrazne zvýšiť používanie druhotných surovín, zamerať sa na zásady obehového hospodárstva a zároveň podporovať lepšie rámcové podmienky na vytvorenie trhu s druhotnými surovinami.

Pre dosiahnutie ďalšieho zníženia emisií CO2 sa dôraz kladie tiež na fázu užívania vozidiel, ktorá v spoločnosti BMW Group predstavuje 70 % z celkovej stopy CO2Automobilka deklaruje, že do roku 2030 sa emisie CO2 na jedno jej vozidlo a počet najazdených kilometrov znížia najmenej na polovicu oproti úrovniam z roku 2019. Záväzok všetkých výrobcov, pokiaľ ide o boj proti klimatickej zmene, je možné najlepšie porovnať práve pri pohľade na celý životný cyklus vozidla, vrátane výroby a dodávateľského reťazca. V tomto prípade BMW Group plánuje zníženie emisií CO2 na vozidlo najmenej o 40 %.

Štvormiestne vozidlo BMW i Vision Circular je pohľadom na budúcnosť kompaktných elektrických vozidiel v roku 2040 (FOTO: BMW Group)

„To, ako sa spoločnosti vyrovnávajú s emisiami CO2, sa stalo hlavným faktorom pri posudzovaní aktivít spoločnosti. Rozhodujúcim faktorom v boji proti globálnemu otepľovaniu je, do akej miery môžeme zlepšiť uhlíkovú stopu vozidiel počas celej ich životnosti. Preto si stanovujeme transparentné a ambiciózne ciele pre výrazné zníženie emisií CO2; vyhodnocuje ich iniciatíva Science Based Targets Initiative a prinesú účinné a merateľné výsledky,“ uviedol Oliver Zipse, predseda predstavenstva spoločnosti BMW AG. „S Neue Klasse výrazne posilňujeme svoje odhodlanie a tiež sa zaväzujeme k jasnému kurzu na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa.”

BMW Group je prvou nemeckou automobilkou, ktorá sa pripojila k zámeru Business Ambition pre 1,5 °C iniciatívy Science Based Targets Initiative. Najneskôr do roku 2050 chce dosiahnuť cieľ úplnej klimatickej neutrality v celom hodnotovom reťazci. Presadzuje pri tom presvedčenie, že dosiahnutie týchto cieľov prinesú skôr inovácie než akýkoľvek celkový zákaz jednotlivých technológií. Za najsilnejší moment na ceste ku klimatickej neutralite považuje automobilka elektrickú mobilitu, pričom prostredníctvom Neue Klasse je pripravená priniesť na trh ďalší podstatný impulz. V priebehu najbližších desiatich rokov uvedie na cesty približne desať miliónov čisto elektrických vozidielUž v roku 2030 bude najmenej polovica celosvetových predajov BMW Group tvorená čisto elektrickými vozidlami, pričom značka MINI bude od roku 2030 ponúkať výlučne čisto elektrické vozidlá.

Automobilka pokračuje s meraním znižovania celosvetových emisií CO2 vypustených jej vozidlami aj v čase, keď jazdia na cestách, v súlade s prísnymi kritériami iniciatívy Science Based Targets Initiative. Napríklad emisie z výroby paliva alebo elektriny sú zahrnuté do výpočtu a spotreba je založená na cykle WLTP plus desať percent. So svojou súčasnou stratégiou produktov a elektrifikácie je spoločnosť na dobrej ceste splniť do roku 2030 flotilové ciele EÚ.

Viac ako zelená elektrina: Silnejšie zameranie na využívanie zdrojov v budúcnosti

Jednoduché zvýšenie počtu elektrických vozidiel na cestách však automaticky nevedie k mobilite šetrnej k životnému prostrediu, čo si uvedomujú aj v BMW Group. Preto za veľmi dôležité považujú tiež zníženie využívania primárnych surovín a s tým súvisiace poškodzovanie životného prostredia pri ich získavaní a spracovaní, často náročnom na CO2. Výroba automobilov je navyše jedným z priemyselných odvetví s najvyššími nárokmi na zdroje.

Najnovším prírastkom do čisto elektrickej ponuky značky je model BMW iX (FOTO: BMW Group)

„V roku 2017 sa prvýkrát stalo, že svetová populácia za rok spotrebovala viac ako 100 miliárd ton zdrojov – trend, ktorému musíme v automobilovom priemysle čeliť,” zdôrazňuje Zipse. „Toto je strategická otázka, ktorá sa týka nielen ekologickej, ale aj ekonomickej udržateľnosti; súčasný vývoj cien komodít ukazuje vplyv, ktorý musí priemyselné odvetvie závislé od obmedzených zdrojoch očakávať.”

S rastúcim počtom batériových elektrických vozidiel existuje zvyšujúci sa dopyt po mnohých komoditách, ako sú kobalt, nikel a hliník, ktoré sú nutné pre využitie vo vysokonapäťových batériách vozidiel. Avšak je tu veľký potenciál pre opätovné použitie materiálov v zmysle obehovej ekonomiky. BMW Group spoločne so špecializovanými partnermi v praxi demonštrovala, že je technologicky možné dosiahnuť účinnosť recyklácie viac ako 90 percent.

Množstvo druhotného niklu použitého na vysokonapäťovú batériu v modeli BMW iX je už na úrovni 50 percent, pričom kryt batérie obsahuje až 30 percent druhotného hliníka. Cieľom BMW Group je v budúcich generáciách produktov tieto údaje ešte vylepšiť. Dodávky druhotných surovín sú podstatne menej náročné na CO2, než je to v prípade prvotných surovín a môže sa tým výrazne zlepšiť stopa CO2, a to najmä v rámci dodávateľského reťazca. V prípade druhotného hliníka predstavuje úspora COv porovnaní s prvotným materiálom faktor približne 4 až 6, zatiaľ čo oceľ a termoplasty sa pohybujú okolo 2 až 5.

V roku 2030 bude najmenej polovica celosvetových predajov BMW Group tvorená čisto elektrickými vozidlami, medzi ktoré bude patriť aj model i7 (FOTO: BMW Group)

Získavanie zdrojov prvotných surovín najmä prostredníctvom ťažby, má významný vplyv na základnú regeneračnú schopnosť ekosystémov. Tento vplyv možno výrazne znížiť práve zvýšením používania druhotných surovín. Ťažba a obchodovanie s konfliktnými surovinami predstavuje navyše možné riziko súvisiaceho porušovania environmentálnych a sociálnych noriem. BMW Group zaviedla množstvo opatrení na boj proti tomuto riziku, vrátane členstva v iniciatíve Responsible Minerals Initiative. Najúčinnejšou stratégiou na predchádzanie rizikám je však minimalizovať ťažbu takýchto prvotných surovín.

Druhotné najprv: Kritické materiály vozidiel s vysokým obsahom druhotných surovín

V rámci svojho celostného prístupu k trvalej udržateľnosti sa BMW Group snaží vo svojich vozidlách výrazne zvýšiť percento druhotných surovín. V priemere sa súčasné vozidlá vyrábajú z takmer 30 percent recyklovaných a opakovane použiteľných materiálov. Vďaka prístupu Druhotné na prvom mieste plánuje automobilka postupne zvýšiť tento údaj na 50 percent. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť materiálov spĺňali rovnaké vysoké štandardy, aké existujú pre prvotné materiály – a tak je podstatné, aby sa trhová dostupnosť takých vysoko kvalitných materiálov výrazne zvýšila. Na dosiahnutie takéhoto cieľa sú potrebné medzirezortné prístupy a politické iniciatívy.

BMW Group začína svoje aktivity v oblasti obehovej ekonomiky na základe štyroch princípov: RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE. Ide o oblasť, kde sú tkaéto aktivity priekopnícke. Výroba automobilov napríklad teraz zahŕňa zvýšenú separáciu a recykláciu najdôležitejších skupín materiálov, aby ich priemysel mohol opätovne použiť v rámci uzavretých slučiek.

Spolupráca so spoločnosťami BASF a ALBA Group

V rámci dodávateľského reťazca a v závislosti od dostupnosti na trhu sa vo vozidlách BMW Group stále častejšie používajú druhotné materiály. Automobilka spolu so svojimi partnermi navyše poskytuje dôležitý impulz pri vývoji druhotných materiálov. Jedným z príkladov je pilotný projekt so spoločnosťami BASF a ALBA Group pre zvýšenú recykláciu plastov používaných v automobiloch.

V budúcnosti chce BMW Group ešte viac zvýšiť využitie druhotných materiálov (FOTO: BMW Group)

Cieľom projektu je obmedziť používanie prvotných plastov pomocou komplexného systému recyklácie. Za týmto účelom ALBA Group analyzuje vozidlá BMW Group na konci životnosti, aby zistila, či je možné opätovné použitie plastu z jedného automobilu na druhý. V druhom kroku spoločnosť BASF posudzuje, či je možné na získanie pyrolýzneho oleja použiť chemickú recykláciu vopred vytriedeného odpadu. Ten sa potom môže použiť ako základ pre nové výrobky z plastu. V budúcnosti by sa napríklad z použitej prístrojovej dosky mohla vyrábať nová ozdobná lišta dverí alebo iné komponenty.

Uzavretá slučka a nie downcyklovanie: Cirkulárny dizajn ako základ obehového hospodárstva

Na dosiahnutie vyššej miery recyklácie a zároveň pre zaručenie vysokej kvality druhotných materiálov, sa materiály musia extrahovať v ich najčistejšej forme a čo najskôr v rámci procesu recyklácie. Napríklad palubné elektroinštalačné systémy sa musia dať ľahko odstrániť, aby sa zabránilo miešaniu ocele s meďou z káblových zväzkov vo vozidlách. Ak k tomuto miešaniu dôjde, druhotná oceľ stratí svoje základné materiálové vlastnosti, a preto už nespĺňa vysoké bezpečnostné požiadavky automobilového priemyslu.

Na podporu takéhoto skorého a ľahkého získavania materiálov, musí byť interiér vozidiel stále vyrobený z monomateriálov, aby sa na konci životného cyklu vozidla mohli čo najviac previesť späť do použiteľného materiálu cyklu. Zníženie počtu materiálov môže v zásade pomôcť zlepšiť kvalitu recyklovaných materiálov. V súčasnosti sa vozidlá skladajú z približne 8 000 až 10 000 rôznych materiálov.

Aby sa to podarilo dosiahnuť aj BMW Group, automobilka sa teraz zameriava na koncept Obehovej konštrukcie, ktorá je navrhnutá tak, aby zaručovala ekonomicky výhodné demontážne vlastnosti vozidiel. Je nevyhnutné, aby demontáž vozidla a jeho jednotlivých komponentov bola rýchla a nákladovo efektívna, čím by sa zabezpečila konkurencieschopnosť cien druhotných materiálov. Všetko sa to začína s konštrukciou vozidla, ktorá musí byť taká, aby na konci životného cyklu vozidla umožnila odstrániť z vozidla rôzne druhy materiálov bez toho, aby sa navzájom pomiešali. 

RE:BMW na IAA Mobility – vizionársky pohľad na obehové hospodárstvo

BMW Group postavila obehové hospodárstvo do centra svojich aktivít aj na podujatí IAA Mobility 2021 v Mníchove, kde ponúkne vizionársky pohľad na potenciál obehového hospodárstva a udržateľnej mobility. Vozidlo BMW i Vision Circular predstavuje ambiciózne zámery spoločnosti tvrdiť, že je najviac trvalo udržateľný výrobca individuálnej prémiovej mobility.

Toto vizionárske vozidlo navrhnuté podľa štyroch princípov obehového hospodárstva RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE, ukazuje, ako by v roku 2040 mohla vyzerať individuálna, trvalo udržateľná a luxusná mestská mobilita. BMW i Vision Circular je vyrobené zo 100 percent druhotných materiálov alebo obnoviteľných surovín a je na 100 percent recyklovateľné.

Zdroj
transport.sk
Editor
BMW Group

Prečítajte si aj

Back to top button