Letecká doprava

Obchodná spoločnosť Letisko Sliač by sa mala zrušiť

Obchodná spoločnosť Letisko Sliač by sa mala zrušiť. Počíta s tým informatívny materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý hovorí o postupe zrušenia. Súvisí to s pripravovanou rekonštrukciou a modernizáciou infraštruktúry medzinárodnej leteckej základne Sliač. Vláda v stredu vzala materiál na vedomie.

Rezort dopravy v predkladacej správe priblížil, že projekt rekonštrukcie a modernizácie infraštruktúry leteckej základne Sliač a Letiska Sliač bude pozostávať z troch častí a bude podmienený výlukou Letiska Sliač. Dotknuté stavebné objekty sa nachádzajú na majetkovoprávne vysporiadaných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany (MO) SR. MDV poukázalo na to, že realizácia rekonštrukcie a modernizácie leteckej základne Sliač a Letiska Sliač bude mať aj negatívny vplyv na fungovanie obchodnej spoločnosti Letisko Sliač, ktorá do 31. decembra minulého roka prevádzkovala medzinárodné verejné Letisko Sliač a voči ktorej zakladateľskú pôsobnosť vykonáva rezort dopravy.

MO podľa rezortu dopravy 17. decembra 2019 vypovedalo letiskovej spoločnosti Dohodu o spoločnej prevádzke na letisku Sliač a Zmluvu o zabezpečení poskytovania leteckých navigačných služieb na letisku Sliač s výpovednou lehotou 12 mesiacov. Listom z 3. novembra minulého roka následne minister obrany oznámil letiskovej spoločnosti, že odvoláva dňom 31. decembra 2020 súhlas MO na používanie vojenského Letiska Sliač na civilnú leteckú prevádzku. Na základe jednostranných právnych úkonov MO voči letiskovej spoločnosti táto od 1. januára 2021 nedisponuje žiadnym právnym titulom na používanie letiskovej infraštruktúry vojenského Letiska Sliač.

Rezort dopravy v materiáli uvádza, že súd na návrh MDV rozhodne o zrušení letiskovej spoločnosti a o jej likvidácii. S cieľom vysporiadania záväzkov letiskovej spoločnosti je podľa MDV potrebné, aby došlo k odplatnému prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z letiskovej spoločnosti na MO, a to vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, teda vo výške 1.560.000 eur. Ministerstvo financií o túto sumu zvýši limit výdavkov rozpočtu MO na základe jeho žiadosti o rozpočtové opatrenie. Kladný rozdiel medzi výnosmi z odpredaja nehnuteľného a hnuteľného majetku letiskovej spoločnosti a po vysporiadaní všetkých záväzkov sa po úplnej likvidácii letiskovej spoločnosti stane príjmom štátneho rozpočtu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button