Cestná doprava

Plán udržateľnej mobility pre Banskú Bystricu

Plán udržateľnej mobility pre Banskú Bystricu. Pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta, spracúva Žilinská univerzita Plán udržateľnej mobility.

Ľudia môžu svoje podnety a pripomienky vyjadriť na verejných diskusiách, ktoré sa uskutočnia 17. augusta a 21. septembra. Informovala o tom Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora. „Ide o strategický dokument, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života, ako aj pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov zlepšením ich mobility. Zámerom je rovnako zlepšiť výkonnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravy. Dnes sa projekt nachádza v štádiu, keď môže odborná verejnosť, subjekty zaoberajúce sa danou problematikou, ale i obyvatelia vyjadriť názor prostredníctvom online formulára,“ konštatovala Adamovičová.

Proces vypracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica pozostáva z troch etáp – analýzy súčasného stavu, návrhu aktivít a spracovania Strategického environmentálneho posúdenia (SEA), ako i stanovenia Plánu implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility. Realizáciu projektu spomalilo opakované verejné obstarávanie a pandémia nového koronavírusu, čoho dôsledkom sa znížila mobilita ľudí na cestách. V teréne mohli prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať. Harmonogram projektu musel byť zmenený.

Plán udržateľnej mobility pre Banskú Bystricu

Koncom júla Žilinská univerzita odovzdala samospráve návrh Plánu udržateľnej mobility. Momentálne sa spracovali dve hlavné časti, a to analytická a návrhová. „V prvej etape sa sformulovali ciele a opatrenia, ktoré by mali byť zabezpečené, aby mesto ako aj funkčné územie mali udržateľný a ekologický systém do budúcnosti. Súčasne zahŕňa návrhy, akým spôsobom treba stanoviť smerovanie dopravného systému a určiť priority,“ reagoval Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Jednotlivé výstupy dokumentu sa môžu pripomienkovať prostredníctvom online formulára do 4. septembra. Nasledovať budú verejné diskusie s obyvateľmi mesta a okolitých obcí. Predstavenie návrhu sa plánuje 17. augusta a diskusia k zapracovaným pripomienkam, respektíve vyhodnotenie, 21. septembra.

V spolupráci
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button