Cestná doprava

Novela zákona by mala zvýšiť úroveň bezpečnosti na cestách

Dosiahnuť to chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novelou zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, ktorú v stredu schválila vláda. Právna norma okrem iného hovorí o klasifikácii bezpečnosti cestnej siete.

Účelom návrhu zákona je čiastočná transpozícia európskej smernice. Tiež by malo dôjsť k zabezpečeniu systematického a odborného posúdenia pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania. „Transpozíciou rovnako dochádza k zavedeniu niekoľkostupňového bezpečnostného hodnotenia úsekov, ktoré zlepší orientáciu v aktuálnom stave bezpečnosti ciest a zabezpečí efektívnu prioritizáciu prijímania a realizácie nápravných opatrení, počnúc úsekmi pozemných komunikácií vyhodnotenými ako najviac rizikové,“ priblížilo MDV v dôvodovej správe. Komplexná transpozícia by sa mala zabezpečiť vydaním príslušných vykonávacích predpisov.

Správca pozemnej komunikácie by mal zabezpečiť každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa tohto zákona a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste.
Správca pozemnej komunikácie zároveň má mať novozavedenú povinnosť predkladať ministerstvu výslednú správu o vykonanej inšpekcii v danom kalendárnom roku za každý z hodnotených úsekov. Na základe doručených správ by mal rezort pravidelne predkladať Komisii súhrnnú správu o klasifikácii celej siete.

Na vykonávanie bezpečnostného posúdenia cestnej siete má byť oprávnený bezpečnostný audítor. Súčasťou bezpečnostného posúdenia by mala byť klasifikácia bezpečnosti cestnej siete a na jej základe má byť spracovaná výsledná správa audítora o vykonanej inšpekcii. „Audítor v správe zapracuje vykonané posúdenie a do obsahu správy zahrnie taktiež hodnotenie posudzovaného úseku pozemnej komunikácie podľa zistenej úrovne bezpečnosti (napr. úseky s nízkou, strednou alebo vysokou úrovňou bezpečnosti),“ uvádza sa v materiáli.

Nápravné opatrenia zo správy audítora by mal vykonať správca pozemnej komunikácie, a to v lehote dvoch rokov. V odôvodnených prípadoch by mohol požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty. Rezort dopravy by ju podľa návrhu mohol predĺžiť až o dva roky, a to aj opakovane.

Po klasifikácii bezpečnosti cestnej siete a jej jednotlivých úsekov má nasledovať cielená kontrola týchto úsekov alebo priamo výkon nápravných opatrení. Zabezpečenie cielenej prehliadky by malo byť povinnosťou správcov pozemných komunikácií, pričom cielená prehliadka sa má vykonať po uplynutí obdobia na vykonanie nápravných opatrení. Jej cieľom je identifikácia nebezpečných podmienok a problémov, ktoré zvyšujú riziko nehôd a zranení.

Zároveň by sa podľa návrhu mal nahradiť mechanizmus výberu dodatočného správneho poplatku za nesplnenie povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmernej a nadrozmernej doprave systémom udeľovania pokút.

V súvislosti so zavedením vysokorýchlostnej dynamickej kontroly vozidiel a jazdných súprav v SR sa na účely sankcionovania porušenia povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v prípade, ak ide o nadmernú alebo nadrozmernú dopravu, má zaviesť inštitút objektívnej zodpovednosti.

Súčasne by sa malo zakázať organizovanie športových podujatí na diaľniciach. „Organizovanie športových podujatí na diaľniciach je v rozpore s funkciou, ktorú diaľnice plnia v rámci cestného dopravného systému v SR, keďže majú celoštátny význam a slúžia ako koridory v rámci transeurópskej dopravnej siete a plnia nezastupiteľnú funkciu pre medzinárodný tranzit,“ odôvodnilo MDV.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button