Cestná doprava

Kompetencie objednávateľa verejnej dopravy budú upravené

Kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme sa doplnia. Upravia sa napríklad právomoci objednávateľa nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií.

yplýva to z návrhu zákona o cestnej doprave z dielne skupiny koaličných poslancov, ktorý v utorok plénum parlamentu schválilo. „Novela prináša nevyhnutnú opravu hlavnej nerovnosti vo vzťahoch medzi objednávateľmi a dopravcami. Zrovnoprávňuje pozíciu objednávateľov ako zvolených zástupcov verejnosti a dopravcov, ktorí sú väčšinovo súkromnými spoločnosťami,“ skonštatoval jeden z predkladateľov Radovan Sloboda (SaS).

Podľa neho sa bežne mohlo stať, že objednávateľ, ktorým je väčšinou samosprávny kraj alebo obec, bol v prípade konfliktu s dopravcom tlačený do kúta. Po novom už autodopravcovia nebudú mať tak silné postavenie po podpísaní zmluvy. Kraje a obce dostanú nástroje na zabezpečenie verejnej dopravy pre mimoriadnu situáciu.

Objednávateľ podľa návrhu bude môcť poveriť spoločnosť, ktorú založil na účely prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, ku kontrolným činnostiam za predpokladu, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.

Dopravný správny orgán tiež bude môcť po novom odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v tomto obstarávaní úspešný. Odňať dopravnú licenciu držiteľovi bude môcť aj v prípade núdzového opatrenia na zamedzenie prerušenia poskytovania dopravných služieb, keď nie je zmluvnou stranou zmluvy alebo adresátom rozhodnutia.

Upraví sa aj zabezpečenie prevádzkovania dopravy počas mimoriadnej situácie. Objednávateľ bude mať právomoc uzatvoriť so zmluvným dopravcom novú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme priamym zadaním, rozšíriť už existujúcu zmluvu alebo rozhodnutím nariadiť dopravcovi zabezpečiť prevádzkovanie dopravy. Upravujú sa aj výšky pokút, ktoré môže udeliť objednávateľ dopravcovi.

Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh Mareka Hattasa (Za ľudí). Hovorí o uplatnení núdzového opatrenia aj na dobu od uzavretia novej zmluvy o dopravných službách po dosiahnutie plného rozsahu dopravných služieb v zmysle novej zmluvy. „V praxi môže dôjsť k situácii, keď v novej uzavretej zmluve je dohodnutá nábehová krivka rozsahu dopravných služieb, ktorá však nebude môcť byť v zmysle zmluvy dosiahnutá pred dňom ukončenia trvania existujúcej zmluvy o službách,“ uvádza poslanec v návrhu.

Schválenie novely zákona ocenilo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. „Chceme predchádzať situáciám, ktorých sme boli svedkami v Banskobystrickom kraji. Jedno ráno tam prímestské autobusy prestali jazdiť a obyvatelia sa nedostali do práce či k lekárovi. Preto sme ako združenie SK8 iniciovali zmenu, ktorej cieľom bolo posilniť kompetencie samosprávnych krajov pri objednávaní prímestskej autobusovej dopravy,“ poznamenal predseda SK8 Jozef Viskupič.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button