Cestná doprava

Zjednotenie podmienok verejnej osobnej dopravy

Zjednotenie podmienok verejnej osobnej dopravy. Tarifné a prepravné podmienky medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou by sa mali zjednotiť.

Cieľom je umožniť cestovanie na jeden cestovný doklad všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy vo verejnom záujme. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje návrh zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý to má riešiť. Informácia o pripravovanej právnej norme sa zverejnila na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v decembri.

Návrh zákona bude podľa rezortu dopravy v súlade s programovým vyhlásením vlády a míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR. Výsledkom má byť zlepšenie koordinácie a nadväzností jednotlivých druhov dopravy prevádzkovanej vo verejnom záujme prostredníctvom koordinačného orgánu vo verejnej osobnej doprave (Národná dopravná agentúra), podpora integrovaných dopravných systémov, zjednodušenie dopravno-plánovacieho procesu a celkové zvýšenie efektivity spolu so zvýšením atraktivity systému verejnej osobnej dopravy.

Zjednotenie podmienok verejnej osobnej dopravy

MDV poukázalo na to, že autobusová a železničná doprava sa v mnohých regiónoch neskoordinovali, bez nadväznosti a možnosti garantovaných prestupov. „V súčasnosti môže dochádzať k súbehom železničných a autobusových liniek premávajúcich v rovnakom čase po rovnakej trase, čo neprimerane zaťažuje rozpočet verejnej správy,“ podotkol rezort dopravy v materiáli.

Dlhodobo sa podľa ministerstva znižuje podiel verejnej osobnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Systém verejnej osobnej dopravy je zároveň pre potenciálnych cestujúcich neatraktívny. A chýba jednotná koncepcia v objednávaní dopravných výkonov pre celé územie Slovenska.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button