Logistika a skladovanie

MDV nechalo zmerať intenzitu žiarenia 5G, prvé výsledky sú už známe

Pilotné meranie intenzity elektromagnetického poľa bolo ešte počas júla v Banskej Bystrici, a pokračovalo meraním v rámci celého Banskobystrického kraja. Merania boli uskutočnené v oblastiach s rôznou hustotou obyvateľstva a v rôznych časových úsekoch dňa. Výsledky sú vo forme interaktívnej mapy a ministerstvo ich už zverejnilo. 

„Tento projekt sme spustili ako reakciu na hoaxy o 5G sieťach, ktoré v tomto roku zaplavili aj Slovensko. Rozhodli sme sa preto zmapovať intenzitu elektromagnetického poľa a na základe presných dát, ktoré si budú ľudia môcť pozrieť na interaktívnej mape, ukázať občanom aké sú skutočné intenzity žiarenia a či prekračujú povolené limity. A teda, či môžu skutočne negatívne ovplyvňovať zdravie občanov, čo tvrdia mnohé správy o novej generácii sietí, ktorá sa bude zavádzať aj u nás“  uviedol na konferencii ITAPA minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Meranie zabezpečuje pre MDV SR Výskumný ústav spojov, n. o. a prebehlo vo vybraných lokalitách, v ktorých je umiestnených viacero základňových staníc od viacerých poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, a teda je možné predpokladať, že v týchto miestach bude nameraná vyššia úroveň intenzity elektromagnetického poľa. Z doteraz nameraných hodnôt najvyššia nameraná predstavovala približne 15 % z prípustnej akčnej hodnoty stanovenej vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR. Táto hodnota bola nameraná vo vzdialenosti 3 metre od základňovej stanice v hlavnom smere vyžarovania. Siete 5G síce budú využívať hustú sieť vysielačov, vysielacie výkony sú však nižšie. MDV SR preto plánuje pokračovať v tomto projekte a systematicky mapovať intenzity úrovne elektromagnetického poľa na území SR, a to ako v čase pred zavedením, tak aj počas zavádzania sietí 5G do prevádzky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button