Cestná doprava

Podnikateľské prostredie by sa malo zlepšiť

Od nového roka by sa opäť mala o niečo znížiť byrokracia pre firmy a rovnako zredukovať by sa mali aj viaceré povinnosti zamestnávateľov. Je to súčasť 114 opatrení, ktoré vychádzajú z už schváleného zákona č. 198/2020 Z.z. zameraného na zlepšenie podnikateľského prostredia. Časť ustanovení už nadobudla účinnosť, no mnohé nadobudnú účinnosť postupne v ďalšom období. „Od 1. januára 2021 sa týmto zákonom menia aj ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, z ktorých mnohé prinesú pozitívne zmeny a pre zamestnávateľov,“ konštatuje Ivan Zizič, výkonný riaditeľ Elanor Slovakia.

Mnohé povinnosti pre zamestnávateľov sa tak od januára rušia. „Ide napríklad o povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni do 8 dní, v ktorom už nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Túto registráciu už ukončí Sociálna poisťovňa automaticky na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,“ vysvetľuje Ivan Zizič.

Zamestnávatelia už tiež nebudú musieť od nového roka oznamovať Sociálnej poisťovni zmeny údajov zamestnancov, teda priezviska, predchádzajúceho priezviska, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, ako aj identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby. Zmenu týchto údajov bude získavať Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb. „Avšak platí, že zamestnávateľ je povinný oznamovať zmenu mena a priezviska zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a to do 8 dní odo dňa kedy sa dozvedel o tejto zmene,“ upozorňuje Ivan Zizič.
Zamestnávatelia už tiež po novom nebudú musieť oznamovať Sociálnej poisťovni začiatok a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancov. „Naďalej však zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti do 8 dní od tohto prerušenia,“ dopĺňa Ivan Zizič.

Sociálnej poisťovni zároveň pribúda od 1. januára povinnosť prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Pričom spôsob sprístupnenia identifikačného čísla právneho vzťahu (IČPV) určí Sociálna poisťovňa. Zároveň zákon ukladá povinnosť zamestnávateľovi okrem iných údajov, ktoré je aktuálne povinný viesť na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia aj povinnosť viesť evidenciu identifikačného čísla právneho vzťahu a zároveň toto číslo uvádzať pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.

Sociálna poisťovňa sprístupní tieto čísla zamestnancov do 31.1.2021 zamestnávateľom prostredníctvom svojich elektronických služieb (e-Služby), ktoré zamestnávatelia využívajú v komunikácii so Sociálnou poisťovňou. „Sociálna poisťovňa zatiaľ nevydala bližšie usmernenie, ako bude tento proces prebiehať. Aktuálne má iné priority, ktoré súvisia s administráciou a vyplácaním pandemického ošetrovného, pandemickej práceneschopnosti a riešia kapacitné problémy spôsobené aj s uzatvorením niektorých pobočiek, prípadne obmedzením otváracích hodín, či prechod na poskytovanie služieb online,“ dodáva.

Princíp „druhej šance“

Od 1. januára budúceho roka sa zavádza princíp tzv. druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá nesplní svoje povinnosti v legislatívnych lehotách zákona o sociálnom poistení, ale ich splní dodatočne v ďalšej 7-dňovej lehote. „V takom prípade Sociálna poisťovňa neuloží pokutu. Napríklad nebude sankcionovať zamestnávateľa za nedodržanie zákonných lehôt podľa §231 zákona o sociálnom poistení pri registrácii zamestnanca, ak zamestnávateľ využije tzv. druhú šancu a teda oznamovaciu povinnosť splní do 7 dní po skončení zákonnej lehoty,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia. Podľa nového §5a zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky platí, že návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody budú vždy účinné k 1. januáru. „Toto opatrenie by malo prispieť k vyššej stabilite podnikateľského prostredia,“ dodáva.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button