Cestná doprava

Do cestnej dopravy má ísť v budúcom roku 1,56 miliardy eur

V stredu vláda schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. V budúcom roku má ísť do cestnej dopravy na Slovensku 1,56 miliardy eur. Tieto výdavky sú určené na výstavbu cestnej siete, financovanie bezplatnej dopravy a správy, prevádzky a údržby ciest prvej triedy, diaľnic a rýchlostných ciest. Na výstavbu cestnej siete formou PPP sú v roku 2021 rozpočtované výdavky vo výške 348 miliónov eur. „Medziročný rast výdavkov v sume 192 miliónov eur je ovplyvnený najmä rozpočtovaním výdavkov na úhradu DPH za projekty D4/R7 v sume 131 miliónov eur a zvýšením výdavkov na platbu za dostupnosť PPP projektov o 34,2 milióna eur,“ približuje sa v materiáli.

Výdavky na výstavbu ciest prvej triedy v roku 2021 sú v rámci kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR rozpočtované zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a príslušného spolufinancovania. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2020 sú vyššie o 117 miliónov eur. Ďalšie výdavky určené na cesty prvej triedy sú rozpočtované v kapitole všeobecná pokladničná správa (VPS) v sume 21,6 milióna eur. Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest sú rozpočtované v roku 2021 výdavky v sume 129 miliónov eur a ďalšie výdavky sú rozpočtované v kapitole VPS v celkovej sume 431 miliónov eur. Na kompenzáciu straty za poskytovanie bezplatnej dopravy v pravidelnej mestskej a prímestskej autobusovej doprave pre vybrané skupiny obyvateľov sú zároveň v rozpočte alokované výdavky do sumy 70 miliónov eur.

Návrh rozpočtu medziročne zvyšuje o 99,4 milióna eur objem prostriedkov Slovenskej správy ciest (SSC) na správu, údržbu a opravy ciest prvej triedy, ako aj prostriedkov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na správu, údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest. „Dôvodom zvýšenia je najmä o 60 miliónov eur vyššia alokácia výdavkov na údržbu a opravy ciest prvej triedy vrátane veľkoplošných opráv,“ konštatuje sa v návrhu. Na železničnú dopravu sú na rok 2021 plánované výdavky vrátane výdavkov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v objeme 1,20 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2020 predstavuje zvýšenie o 30 miliónov eur. Pre ŽSR na železničnú infraštruktúru, správu a prevádzku sú rozpočtované prostriedky v sume 556 miliónov eur. Výdavky na osobnú železničnú dopravu predstavujú 641 miliónov eur. V kapitole VPS sú rozpočtované výdavky na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry v hodnote 26,3 milióna eur.

Na leteckú dopravu sa na rok 2021 plánujú výdavky v sume 11,6 milióna eur. Výdavky vo výške 6 miliónov eur sú rozpočtované najmä na financovanie bezpečnostnej ochrany letiska, výkonu záchranných a hasičských služieb na letisku a na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát. Výdavky v sume 5,56 milióna eur sú rozpočtované v kapitole VPS na investičné projekty v rámci investičného zámeru Letisko M. R. Štefánika Bratislava.

Výdavky smerujúce na podporu rozvoja bývania na rok 2021 sa plánujú v sume 287 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Tieto výdavky sú rozpočtované na dotácie na podporu rozvoja bývania, príspevok na zateplenie rodinného domu, príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, štátnu prémiu k stavebnému sporeniu, štátny príspevok a štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom poskytnutým pred 1. januárom 2018, na úvery poskytované prostredníctvom ŠFRB a na správu fondu. „V oblasti rozvoja bývania sú cieľmi zlepšovanie kvalitatívnych podmienok existujúceho bytového fondu a zvýšenie počtu dokončovaných bytov, ako aj rozvoj dostupného nájomného bývania,“ uvádza sa v materiáli. Výdavky na administratívu a ostatné činnosti na rok 2021 predstavujú sumu 106 miliónov eur, ktorými sa zabezpečí financovanie úloh samotného úradu MDV SR, Dopravného úradu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ale aj Slovenskej stavebnej inšpekcie.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button