Logistika a skladovanie

Nové objednávky a vysoké investície pripravujú ZF na zápas s náročnou situáciou na trhu

Spoločnosť ZF Friedrichshafen AG dosiahla v náročnom prostredí ciele na celý rok, ktoré boli upravené v lete 2019. Tržby skupiny na úrovni 36,5 mld. € – upravené o dôsledky výkyvov mien a fúzie a akvizície – predstavovali trochu slabší výsledok v porovnaní s predošlým rokom, kedy to bolo 36,9 mld. € (organicky mínus 1,9 %). Upravený EBIT dosiahol 1,5 miliardy € (2018: 2,1 mld. €) a marža upraveného EBIT bola 4,1 % (2018: 5,6 %).

Na konci decembra mala spoločnosť ZF celosvetovo 147 797 zamestnancov (2018: 148 969). Spolu s bezprostrednými prioritami súvisiacimi s následkami koronavírusu sa spoločnosť ZF drží aj svojich dlhodobých cieľov stanovených v stratégii „Mobilita novej generácie“, ktorou tvaruje potreby mobility v budúcnosti.

„V súčasnosti sme svedkami toho, ako zo dňa na deň trhy kolabujú,“ povedal vo štvrtok vo Friedrichshafene generálny riaditeľ spoločnosti ZF Wolf-Henning Scheider. „V spoločnosti ZF sme rýchlo a rázne zareagovali na šírenie koronavírusu a čo najlepšie sme zosúladili priority týkajúce sa zdravia a záujmov našich zamestnancov so záujmami spoločnosti. Naším cieľom je pokračovať v našom spôsobe podnikania a zaručiť prácu aj mzdy tam, kde to umožnia primerané nástroje. Pri tomto úsilí sa správame zodpovedne voči celej spoločnosti a prispievame k ochrane zdravia svojich zamestnancov. Okrem toho sa snažíme stabilizovať ekonomickú situáciu, ktorá je v súčasnosti pre každý podnik veľmi nestála.“


Scheider zdôraznil, že spoločnosť ZF si zachováva sebavedomie aj v tejto vážnej situácii a pripravuje sa na zvýšenie produktivity závodov v Európe a Spojených štátoch, keď sa zákazníci vrátia k výrobe. V Ázii výrobu už opäť spustili. „Budeme aj naďalej stáť pri svojich zákazníkoch a dodávateľoch ako zodpovedný obchodný partner – a podporovať ich, keď to budú potrebovať,“ povedal Scheider.

Hlavné údaje za rok 2019 charakterizujú vyššie výdavky a slabiny trhu
Tržby skupiny ZF Group v roku 2019 boli 36,5 mld. €, čiže boli nižšie ako v predošlom roku (2018: 36,9 mld. €). Upravené o dôsledky výkyvov mien a fúzie a akvizície, organické tržby poklesli o 1,9 %. „Globálna ekonomická klíma a mimoriadne ťažkosti súvisiace s celkovou transformáciou nášho priemyslu mali vlani citeľný dosah na naše podnikanie,“ vysvetlil Scheider. „Napriek tomu sme získali viaceré objemné objednávky, napríklad na ďalšiu generáciu našich 8-rýchlostných automatických prevodoviek pre hybridy alebo na elektrický pohon áut a autobusov.“

Upravený EBIT dosiahol 1,5 miliardy € (2018: 2,1 mld. €), marža upraveného EBIT klesla na 4,1 % (2018: 5,6 %). Na zisky mali vplyv vyššie výdavky na výskum a vývoj a tiež zriadenie nových priestorov pre budúce technológie – napríklad výrobné zariadenia elektrických pohonov v Nemecku, Srbsku a Číne. Vo výsledku sa navyše odráža aj ekonomický pokles v automobilovom priemysle. Voľné peňažné toky upravené o M & A (Mergers & Acquisitions; Fúzie a akvizície) dosiahli 803 mil. € (2018: 891 mil. €).

Spoločnosť ZF konzistentne reagovala na oslabené trhy, prehodnocovala situáciu a čakala s investíciami a takisto súhlasila so skráteným pracovným týždňom vo viacerých oblastiach – výlučne prostredníctvom nástrojov prevádzkovej flexibility.

„Dokázali sme upraviť svoju štruktúru nákladov podľa zmenenej situácie na trhu,“ povedal finančný riaditeľ spoločnosti ZF, Dr. Konstantin Sauer. „Vďaka tomu zostali výsledky spoločnosti ZF v predpokladanom pásme, ktoré sme upravili v polovici roka 2019. Tieto čísla však nekorešpondujú s našimi dlhodobými strategickými cieľmi. Preto budeme aj naďalej nepretržite pracovať na optimalizáciu nákladovej štruktúry, aby sme dosiahli ďalších zlepšení.“ Prispieť by k tomu mala aj vyššia miera digitalizácie obchodných procesov.

Investície do pozemkov, prevádzok a zariadení dosiahli spolu 1,9 mld. € (2018: 1,6 mld. €). S hodnotou 5,2 % bol investičný pomer podstatne vyšší než v roku 2018 (4,3 %).

Ako ďalej vysvetlil finančný riaditeľ Sauer, zafinancovanie plánovanej akvizície spoločnosti Wabco, výrobcu bŕzd pre komerčné vozidlá, bolo dobrým krokom. Na tento účel dala spoločnosť ZF v októbri minulého roka na kapitálový trh dlhopisy v celkovej hodnote 4,8 miliardy eur. „Záujem o ne prejavilo oveľa viac investorov, ako bola naša ponuka,“ povedal Sauer. „To je dôkaz toho, že finančný trh vníma a podporuje potenciál tejto akvizície.“

Viac peňazí na výskum a vývoj – nové partnerské vzťahy
Napriek neľahkému prostrediu spoločnosť ZF opäť zvýšila svoje výdavky na výskum a vývoj na úroveň 2,7 mld. € (2018: 2,5 mld. €). Pomer výdavkov na výskum a vývoj vzrástol zo 6,7 % na 7,3 %. „Keď sa svetu podarí prekonať súčasnú krízu, chceme aj naďalej cielene investovať do technológií budúcnosti,“ povedal Wolf-Henning Scheider, výkonný riaditeľ spoločnosti ZF. „To nám umožní ešte viac posilniť našu pozíciu popredného dodávateľa systémov.“

Popri vlastných zdrojoch spoločnosti ZF majú rozhodujúcu rolu v oblasti výskumu a vývoja spoločnosti aj podiely a partnerské vzťahy – najmä čo sa týka autonómneho riadenia vozidla. Medzi ne patrí napríklad zakúpenie 60 % podielu v holandskej spoločnosti 2getthere, uznávaného dodávateľa autonómnych elektrických systémov prepravy osôb, a nedávno odsúhlasená spolupráca so spoločnosťou Microsoft, ktorá zlepší vývojárske procesy a výrazne zvýši softvérové možnosti spoločnosti ZF.

„To je pre našich zákazníkov dôležité, pretože požadujú flexibilnú spoluprácu a rýchle zabezpečenie softvérových aktualizácií,“ vysvetlil Scheider. „Navyše takto budeme schopní vyvinúť softvér, aj keď ešte hardvér nebude dostupný. Spoločnosť ZF tiež ponúkne softvérové riešenia ako individuálne produkty na automobilovom trhu.“

ZF Friedrichshafen AG 2019 Financny prehlad

Počet zamestnancov o trochu nižší než vlani
Na konci roka 2019 spoločnosť ZF celosvetovo zamestnávala 147 797 ľudí (2018: 148 969). 0,8 % pokles odráža horšiu ekonomickú klímu – pôvodný plán bol zvýšiť pracovné sily o niekoľko tisíc zamestnancov. Spoločnosť ZF prispôsobila v dôsledku trhových podmienok svoje kapacity v Číne (o 9,7 % menej, na 13 289 zamestnancov) a v Spojených štátoch (o 7,5 % menej, na 11 069 zamestnancov).

V Nemecku zostal počet zamestnancov na úrovni predošlého roka, čiže približne 50 900. Boli vytvorené ďalšie pracovné pozície v oblasti elektrickej mobility, autonómneho riadenia a vývoja softvéru. To znamená, že v súčasnosti pracuje približne 19 400 (2018: 17 100) zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja.

Dosiahnutie klimatickej neutrálnosti do roku 2040
Ako poskytovateľ riešení v oblasti mobility zameraných na budúcnosť dodržiava spoločnosť ZF Parížsku dohodu – ponúkame čisté a výkonné technológie a tiež znižujeme uhlíkovú stopu vo svojich prevádzkach. S týmto cieľom spoločnosť v predošlom roku vytvorila stratégiu ochrany klímy, ktorá vychádza z tzv. uhlíkovej stopy spoločnosti. V rámci tejto stratégie sa spoločnosť ZF zaviazala do veľkej miery znížiť emisie skleníkových plynov (najmä CO2) vo svojich prevádzkach.

„Náš cieľ je byť do roku 2040 klimaticky neutrálni, čo je v súlade s požiadavkami zasadnutia rady OSN o klíme,“ povedal Scheider. „Aby sme to mohli dosiahnuť, rozširujeme svoje existujúce programy hospodárenia s energiou a ešte viac sa zameriavame na zelenú energiu zo svojich vlastných zdrojov.“ Vytváraním obnoviteľnej energie svojimi veternými turbínami spoločnosť ZF tiež významne prispieva k ochrane klímy mimo svojich prevádzok.

Podnikateľské vyhliadky na rok 2020
Svetová ekonomická situácia sa zásadne zmenila od vypuknutia epidémie koronavírusu a od schválenia výročnej účtovnej závierky spoločnosti ZF. „Vo svete, kde sa spoločnosť aj ekonomika zastavili, čelíme bezprecedentnej situácii,“ zdôraznil Scheider.

„Jej dosah je zatiaľ nejasný, a preto v súčasnosti nie sme v pozícii robiť opodstatnené prognózy na rok 2020. Aj naďalej budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili svojich zamestnancov, zastavili šírenie koronavírusu a zabezpečili stabilitu našej spoločnosti. Vďaka našej stratégii „Mobilita novej generácie“ sme dobre pripravení v dlhodobom horizonte pretaviť mobilitu budúcnosti v skutočnosť.“

S novými objednávkami na 8-rýchlostné automatické prevodovky pre hybridy v hodnote niekoľkých miliárd eur a novou oblasťou v sfére technológií aktívnej bezpečnosti (integrovaný brzdový systém), pri stále rastúcom dopyte po elektrickom pohone autobusov a objednávkach na výskum a vývoj autonómnych funkcií má spoločnosť ZF stabilnú dlhodobú perspektívu.

2019

2018

Konsolidované tržby skupiny ZF

36,5 mld. €

36,9 mld. €

Pracovné sily celosvetovo

147 797

148 969

EBIT (upravený)

1,5 mld. €

2,1 mld. €

marža EBIT (upravená)

4,1 %

5,6 %

Výdavky na výskum a vývoj

2,7 mld. €

2,5 mld. €

Investície do stálych aktív

1,9 mld. €

1,6 mld. €

Podiel vlastného imania

22,0 %

26,2 %

Voľné peňažné toky (upr.)

803 mil. €

891 mil. €

Tržby Európa

16,7 mld. €

17,4 mld. €

– z toho v Nemecku

7,1 mld. €

7,4 mld. €

Tržby Severná Amerika

10,4 mld. €

10,3 mld. €

– z toho v USA

8,8 mld. €

8,4 mld. €

Tržby Južná Amerika

1,1 mld. €

1,0 mld. €

Tržby ázijsko-tichomorský región

7,8 mld. €

8,0 mld. €

– z toho v Číne

5,8 mld. €

6,2 mld. €

Tržby Afrika

469 mil. €

233 mil. €

Zdroj
TS ZF
Editor
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button