Cestná doprava

MDV pripravuje zákon v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

Právna úprava v SR by sa mala pripraviť na napredujúci pokrok v oblasti inteligentnej mobility využívajúcej automatizované systémy. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR preto chystá návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. Predbežná informácia k návrhu zákona bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkovanie by sa malo začať v januári budúceho roka.

Cieľom návrhu je podporiť zavádzanie inteligentnej mobility v podmienkach SR. Predmetom návrhu zákona je zavedenie ustanovení regulujúcich podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel. Upraviť sa majú aj ďalšie aspekty súvisiace so zavedením takýchto vozidiel do skúšobnej prevádzky na verejných pozemných komunikáciách a rozšírenie kompetencií orgánu typového schvaľovania v oblasti vydávania povolenia na skúšobnú prevádzku.

Návrh zákona by mal zároveň ustanoviť podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla, vrátane podania návrhu na povolenie jeho prevádzky, proces schvaľovania typovým schvaľovacím orgánom, rozhodnutie typového schvaľovacieho orgánu, odvolacie konanie a povinnosti držiteľa povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.  

Rezort dopravy skonštatoval, že skúsenosti v oblasti implementácie inteligentnej mobility do praxe vykazujú značné úspechy v testovaní automatizovaných konceptov. „Viaceré štáty v súčasnosti už disponujú právnou úpravou regulujúcou všetky aspekty prevádzky automatizovaných vozidiel, plne automatizovaných vozidiel, a tiež automatizovaných doručovacích vozidiel, ako sú napríklad definícia týchto vozidiel, zodpovednostné vzťahy v prípade spôsobenia škody, povinnosti prevádzkovateľov a podobne,“ podotklo MDV v materiáli s tým, že Slovensko v súčasnosti nedisponuje právnou úpravou, ktorá by sa zameriavala na oblasť inteligentnej mobility a umožňovala testovanie a zavádzanie inovatívnych konceptov v oblasti mobility.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button