Cestná doprava

Investície do dopravnej infraštruktúry v roku 2022 budú 1,71 mld. eur

Zabezpečí sa nimi financovanie výstavby ciest prvej triedy, diaľnic a rýchlostných ciest, nadradenej cestnej siete formou PPP projektov, modernizácia železničnej infraštruktúry, obnova mobilných prostriedkov a modernizácia verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Spomedzi týchto výdavkov 696 miliónov eur je z prostriedkov Európskej únie (EÚ), 111 miliónov eur zo zdrojov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 722 miliónov eur zo zdrojov štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR a Všeobecnej pokladničnej správe (VPS) a 177 miliónov eur zo zdrojov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a vlastných zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Železníc SR (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Vo výdavkoch na rok 2022 je premietnutých aj 503 miliónov eur na pokračujúce investície v doprave, 98,6 milióna eur na zvýšenie bežného transferu pre ZSSK v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2021, 90,5 milióna eur na údržbu ciest prvej triedy a pokračujúcu veľkoplošnú opravu ciest či 175 miliónov eur na plán obnovy.

Výdavky na cestnú dopravu v roku 2022 v sume 398 miliónov eur majú smerovať na správu, údržbu a opravy ciest prvej triedy, diaľnic a rýchlostných ciest. Na železničnú dopravu sú na rok 2022 rozpočtované výdavky vrátane výdavkov ŽSR a ZSSK v sume 1,02 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2021 to predstavuje zvýšenie o 92,8 milióna eur. Z týchto výdavkov prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 264 milióna eur na dotáciu pre ŽSR a 330 miliónov eur na dotáciu pre ZSSK na úhradu za dopravné služby vo verejnom záujme.

Na leteckú dopravu sa na rok 2022 rozpočtujú výdavky v sume 6 miliónov eur najmä na financovanie bezpečnostnej ochrany letiska, výkonu záchranných a hasičských služieb na letisku a na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.

Celkové výdavky smerujúce na podporu rozvoja bývania na rok 2022 sa rozpočtujú vo výške 313 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý má významnú úlohu v podpore rozvoja bývania.

Výdavky na administratívu a ostatné činnosti na rok 2022 predstavujú sumu 262 miliónov eur, ktorými sa zabezpečí financovanie úloh samotného úradu MDV, Dopravného úradu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb či Slovenskej stavebnej inšpekcie.

V tejto oblasti sú rozpočtované aj zvýšené výdavky v sume 175 miliónov eur z prostriedkov z plánu obnovy vrátane DPH, ktoré sú určené na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, reformu verejnej osobnej dopravy, rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, podporu ekologickej osobnej dopravy, rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy a na administratívnu podporu implementačných jednotiek.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button