Logistika a skladovanie

Optická technika vo vychystávaní tovaru

Vychystávanie tovaru je súčasťou intralogistiky pri pásovej výrobe či pri vychystávaní tovarov v distribučných centrách, je dôležitou súčasťou mnohých logistických procesov.

Trendy vo vychystávaní tovaru smerujú k zvyšovaniu efektivity, základom je rýchlosť a presnosť. Hlavnou prekážkou je chybovosť, prerušovanie taktu výroby a poškodzovanie tovaru, čo spôsobuje najmä ľudský faktor. Znižovať tieto negatíva pomáha kooperatívna technika využívajúca mechanické, akustické či optické zariadenia vo vychystávaní. O akustických pomocných zariadeniach pri vychystávaní sme písali v č. 12-1 v článku o automatizácii skladových procesov.

V praxi už bežne využívame vychystávacie vozíky, ktoré môžu byť aj autonómne riadené, ďalej je to Pick by Voice – teda hlasové vychystávanie, či optické s okuliarmi na vychystávanie pomocou zraku (vision picking), alebo skenovacie rukavice Zebra a mnoho ďalších. Žilinská spoločnosť M2M Solutions okrem spomenutých riešení zlepšuje vychystávanie tovaru pomocou svetla – technológiou Pick to Light.

Zvýšenie rýchlosti a minimalizácia chybovosti

Najčastejšie je rýchle pickovanie potrebné v intralogistike pre zásobovanie výroby, kde je veľmi dôležitá práve rýchlosť a minimálna chybovosť. Pomocou navigácie M2L v sklade systému Pick to Light sa vychystávanie zrýchli až o 50 % a zároveň sa môže znížiť chybovosť pod 0,0001 %. Základom technológie Pick to Light je rýchla navigácia použitím svetiel – operátor vychystáva tovar iba na tých pozíciách, nad/pod ktorými je rozsvietené svetlo. Znamená to úsporu času, lebo pri tom nemusí rozmýšľať a hľadať potrebný artikel.

Tento druh vizuálnej navigácie maximalizuje produktivitu výberu a vkladania, indikuje množstvo výberu, zrýchľuje proces školenia zamestnancov, spracováva viaceré objednávky súčasne a upozorňuje na kritické množstvo materiálu na sklade. Systém Pick to Light je vhodný pre všetky druhy tovaru, nezáleží na tom, či ide o malé KLT pozície, alebo o veľké paletové pozície. Umožňuje vychystávať aj viaceré objednávky naraz. Ako alternatívu k svetlu je možné využiť okuliare HD4000 s technológiou rozšírenej reality od spoločnosti Zebra.

Využitie skenera

Najväčšie neproduktívne náklady spôsobuje chybné vychystávanie. Zle vychystané objednávky, či už je vychystaný iný komponent, alebo komponent chýba, môžu spôsobiť zastavenie výrobnej linky, resp. zníženie kvality vo výrobe. Preto je veľmi dôležité minimalizovať chybovosť pri zachovaní rýchlosti vychystávania, dokonca sa dá rýchlosť použitím vhodných technológií človek-stroj aj zvyšovať. Ideálnym riešením, ktoré pomáha odhaliť každú chybu, je kombinácia systému Pick to Light so skenerom, ktorý operátorovi nebráni pri manipulácii a hneď odosiela spätnú väzbu.

Jedným z vhodných skenerov je napríklad Zebra RS5100 – je ľahký a malý, operátorovi nebráni pri práci, dá sa upevniť na prst alebo na opačnú stranu dlane. Keďže je uchytený priamo na ruke, na rozdiel od skenerov na rukaviciach, nie je potrebný častý nákup nových rukavíc. Batérie je možné jednoducho vymeniť, čo umožňuje pracovať so skenerom prakticky nepretržite. Štandardom je spätná väzba formou zvuku, svetla či vibrácie.

Vo veľkoskladoch dochádza k výkonnostným sezónnym výkyvom a často musia prijímať nových či sezónnych pracovníkov. Zavedenie systému Pick to Light prináša jednoduché a zároveň rýchle zaškolenie nových operátorov, a udržuje tak kvalitu práce na požadovanej úrovni. V kombinácii so skenerom dokážu zaškolení operátori pracovať prakticky okamžite a bez chýb. S týmto systémom dokonca dokážu bez problémov pracovať aj v prípade, že ide o zahraničných pracovníkov, ktorí nevedia po slovensky.

Veľkou výhodou systému M2L od firmy M2M Solutions je jeho adaptabilita na regály rôznych typov a zároveň jednoduchá inštalácia. M2L môže byť dodaný buď spolu so skladovým systémom, alebo napojený na už existujúci skladový systém. Zber a archivácia dát slúžia aj na vyhľadanie miesta/času/osoby, kde chyba vznikla, vyhodnotenie výkonov, vybavenie reklamácií, prípadne riešenie zodpovedného operátora. Objektivizuje sa odmeňovanie operátorov, zo zozbieraných dát sa dajú presne identifikovať tzv. úzke hrdlá či problémové lokácie a následne dané operácie upraviť.

Na základe doterajších skúseností so systémom Pick to Light je veľká miera chybovosti spôsobená relatívne nízkym počtom problémových lokácií, teda 80 % chýb je zapríčinených chybovosťou na 20 % lokácií. Taktiež je na základe zozbieraných dát možné tovar umiestniť podľa obrátkovosti, aby mali skladníci s najčastejšie vychystávaným tovarom čo najkratšiu cestu. Na minimalizovanie chybovosti pri vychystávaní je k dispozícii navyše možnosť sekundárnej kontroly pomocou RFID brány alebo prostriedkami rozpoznávania vychystávaných komponentov umelou inteligenciou na základe fotografi í či ikon.

Elektronický kanban znižuje chybovosť pri vychystávaní

M2M Solutions pre svojich klientov v systéme vychystávania využíva aj elektronický kanban, pomáha znížiť chybovosť pri vychystávaní materiálu na linku a zároveň optimalizovať procesy. Kanban sa líši od starších metód riadenia výroby tým, že umožňuje ponukou reagovať na skutočný dopyt. Firmy neriskujú hromadenie zásob, ktoré trh nemusí vždy využiť. Kanban tak znižuje nadprodukciu a eliminuje prestoje medzi jednotlivými krokmi výrobného procesu. Ide o metódu riadenia výroby ťahom. Elektronický kanban firma M2M Solutions napríklad implementovala vo fi rme Panasonic Industrial Devices Slovakia v Trstenej. Spolupráca spoločnosti M2M Solutions s fi rmou Panasonic začala na základe referencií od jedného z dodávateľov v novembri 2018 a trvá dodnes.

Hlavnou požiadavkou fi rmy Panasonic bolo odstránenie chybovosti pri vychystávaní materiálu na linku a urýchlenie celého procesu. Ďalšou požiadavkou na systém bolo zabezpečiť správne naskladňovanie boxov do spádových regálov, odkiaľ sú následne vychystávané podľa požiadaviek z výroby na základe metódy FIFO. Cieľom riešenia bolo taktiež získať lepší prehľad o stave materiálu na kanban regáloch so zabezpečením pravidelného dopĺňania materiálu.

Elektronický kanban pomohol Panasonicu s vychystávaním

Riešenie, ktoré spoločnosti Panasonic dodala fi rma M2M Solutions, sa volá Elektronický kanban systém. Ide o 100 % hands free riešenie na vychystávanie. Implementovali aj Manipulate to Light (M2L) systém presne podľa potrieb zákazníka. Medzi základné parametre aplikácie patrí vizuálna navigácia, ktorá riadi vychystávanie a dopĺňanie komponentov. Zároveň prebieha kontrola správnosti vychystávania prostredníctvom laserového senzora a kontrola manipulácie s tovarom a vyhodnotenie v reálnom čase. Vďaka RFID technológii tak dokázali zabezpečiť dvojitú verifi káciu a hlavnú výstupnú kontrolu materiálov vychystávaných na výrobnú linku.

M2L systém pracovníci M2M Solutions doplnili o systém riadeného skladu a zároveň ho prepojili s Panasonic ERP systémom, ktorý umožňuje aktívnu komunikáciu so systémom SAP. Medzi doplnkové funkcionality systému patrí sledovanie maximálneho a minimálneho stavu zásob v systéme, pričom pri poklese materiálu pod minimálne množstvo dochádza k automatickému objednávaniu nového materiálu. Vychystávanie materiálu môžu realizovať súčasne viacerí operátori, pričom každý z nich dostane priradené špecifi cké označenie farbou LED diódy. Operátori potvrdia výber materiálu prostredníctvom laserového senzora alebo ručným skenerom. M2L systém je prepojený s informačným systémom Panasonic, podporuje FIFO a je rozdelený na primárnu časť skladu, v ktorej sa nachádzajú frekventovane používané materiály, a na sekundárnu časť skladu, kde sú uložené menej frekventované materiály.

Koncom januára 2020 bol systém odovzdaný do pilotnej prevádzky a tá pokračovala až do začiatku marca. Celý proces prebiehal od začiatku roka 2019, pričom reálne práce na projekte a ich implementácia trvali približne rok. Pred každým projektom pracovníci M2M Solutions spolu so zákazníkom preberajú požiadavky na systém na základe existujúcich potrieb, ktoré by mali riešiť problémy súčasného stavu. Po analýze stavu následne vypracujú ponuku so špecifikáciou projektu a po akceptácii sa postupuje k fáze vývoja, implementácie a testovania pilotnej prevádzky. Servis je zabezpečený na základe dohodnutých parametrov v servisnej zmluvy včasné odstránenie príčin vzniknutých problémov.

Panasonic Industrial Devices Slovakia

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button