Logistika a skladovanie

Modernizácia Slovenskej pošty je dlhodobý proces

Modernizáciu a digitalizáciu Slovenskej pošty urýchľuje aj pandémia, v dôsledku ktorej sa aj pošta posúva do online sveta. Svojim klientom ponúka ďalšie služby, ktoré vybavia z pohodlia domova. Ako bude pokračovať modernizácia Slovenskej pošty?

Slovenská pošta (ďalej SP) už minulý rok oznámila realizáciu kľúčových reforiem, ktoré povedú k ekonomickej stabilite pošty, vysokej efektivite všetkých procesov a v konečnom dôsledku vyššej kvalite služieb pre všetky cieľové skupiny klientov. Koncepčné reformy sa týkajú všetkých oblastí činnosti SP – od využívania ľudských zdrojov cez všetky logistické a ostatné procesy až po optimalizáciu pobočkovej siete a modernizáciu produktového portfólia.
Na čele SP stojí od júna 2020 Martin Ľupták, osobnosť logistiky a skúsený manažér, ktorý reálne privoňal k tomu najlepšiemu v európskych poštových službách.

Počas svojej predošlej kariéry pracoval v oblasti manažérstva kvality, riadil medzinárodne úspešnú dopravnú spoločnosť a úzko spolupracoval s nórskou poštou, ktorá patrí k najlepším poštovým operátorom v Európe. Tieto skúsenosti pretavuje v prospech modernizácie SP. Po analýze stavu pošty nastoľuje opatrenia, ktoré poštu racionalizujú s cieľom zefektívniť potenciál poštových služieb a celého chodu tejto veľkej akciovej spoločnosti. A práve o tom sme sa porozprávali s Martinom Ľuptákom, generálnym riaditeľom Slovenskej pošty.

Martin Ľupták, generálny riaditeľ Slovenskej pošty, a.s.

SP v tomto roku začala s redukciou svojich pobočiek. Je takáto zmena nevyhnutná?

Zrušeniu prevádzky pošty predchádza dôkladná analýza jej využívania klientmi ako aj stanovenie riešenia dostupnosti poštových služieb pre obyvateľov. Jedným z hlavných posudzovaných aspektov je teda záruka geografickej dostupnosti pôšt a zohľadnenie počtu obyvateľov obce/mesta. V roku 2021 pošta požiada regulátora (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) o stanovisko k zrušeniu asi 80 „malých“ pôšt a 20 pôšt v mestách a obciach, kde sú ďalšie pobočky pošty s dostatočnou kapacitou a s dostatočným pokrytím v spádovej oblasti. Skončenie prevádzkovania pobočky pošty podlieha schváleniu regulátorom.

Zmeny pri sieti pobočiek pošty vždy najskôr dôkladne odprezentujeme zástupcom samospráv, na ktorých im predstavitelia pošty vysvetlia všetky ďalšie kroky vrátane budúceho zabezpečenia poštových služieb, aby čo najlepšie zodpovedali potrebám občanov v tej-ktorej obci, doterajších reálnych skúseností s požiadavkami na poštové služby v obci či možnosti nástupníckych služieb. Obec ako partner pošty sa v prípade záujmu môže podieľať na poskytovaní služieb (napr. výdaj zásielok).

Je prirodzené, že oznámenie o konci pobočky u občanov vyvoláva negatívne reakcie, no zároveň je faktom, že proces optimalizácie sa naštartoval v roku 2019, keď bolo zrušených 32 pôšt a potom sme nezaznamenali sťažnosti. Takže je evidentné, že dokážeme občanom poskytovať všetky služby v zmysle poštovej licencie aj bez pobočky. Ešte jedna štatistika, ktorá to potvrdzuje: z celkového počtu 2 890 slovenských obcí je pošta prevádzkovaná v 1 372 z nich, čo je 47 %. Vo všetkých ostatných obciach sú poštové služby poskytované inými spôsobmi než kamennou pobočkou. A to ešte vždy máme viac pobočiek, ako majú spolu po Slovensku všetky komerčné banky.

Skončenie prevádzky kamennej pošty neznamená, že SP z danej obce odchádza. Mení len formu a spôsob poskytovania poštových služieb. Poštovú sieť redukujeme tam, kde záujem o služby v kamennej pobočke klesol pod trvalo udržateľnú úroveň.

Len pre ilustráciu. Máme „kamenné“ pošty, kde nám priemerné denné tržby dosahujú 40 eur. Zároveň však pošta v súlade so svojou povinnosťou, ktorá nám vyplýva z poštovej licencie, zabezpečuje poskytovanie poštových služieb iným spôsobom – napr. prostredníctvom poštových doručovateľov.

Za posledné roky klesá listový biznis a naopak, rozvíja sa ten balíkový. Distribučná sieť pošty bola zameraná najmä na listy. Ako sa s týmto poklesom vysporiadate?

Faktom je, že kým v roku 2000 bolo na Slovensku 266 000 000 listových zásielok, v roku 2015 cez SP prešlo 156 000 000 listových zásielok, v roku 2020 to bolo 112 000 000. Ide teda o medziročné zmeny poklesu v rozmedzí 5 – 8 %. Nie je to nič neočakávané ani neprirodzené: listové zásielky sa vo veľkom transformujú do elektronickej podoby, a to aj v oblasti verejnej správy. Tu to ide možno pomalšie, ale vidíme, že komunikácia štátu s právnickými osobami sa zbavuje papiera a čoraz viac sa to bude týkať aj bežných občanov.

Pošta sa na elektronizáciu listov pripravila projektom Centrálneho automatického doručovania listových úradných zásielok, ktorý poskytujeme orgánom štátnej správy. Taktiež musíme upraviť distribučný systém, novú prepravnú a doručovaciu sieť, ktorá bude efektívna, progresívna, jednotná a ekonomicky a procesne samostatná a dokáže konkurovať nadnárodným logistickým spoločnostiam. Projekt distribúcie a zlučovania listového a balíkového segmentu máme dopodrobna prepracovaný a úspešne sme zavŕšili prvý pilot. Jeho výsledky sú povzbudivé, a preto pokračujeme v novom systéme doručovania aj na ďalších miestach.

Ďalším krokom v racionalizácii doručovacích služieb bude zriadenie doručovacích centier, kde chceme, napríklad, odstrániť duplicitný proces spracovania balíkových zásielok a nejednotné smerovanie zásielok. Musíme lepšie využívať kapacitu áut, zjednodušiť proces a minimalizovať potrebu „chytiť balík do ruky“ niekoľkokrát. To znamená prestaviť a vylepšiť technológiu spracovania balíkov a systematicky ju riadiť.

Zákazníci od nás očakávajú využívanie nových technológií a my im ich postupne prinášame: od júla sme online služby rozšírili o možnosti spravovania vybraných služieb k doručovaniu. Pracujeme na postupnom prechode z asistovaných služieb na samoobslužné cez automatické priehradky či novú funkcionalitu BalíkoBOXov.

BalíkoBox

Pre zefektívnenie procesov ste na jar pristúpili aj k optimalizácii pracovných miest, v septembri je druhá vlna. Bude táto redukcia pracovných miest dostatočná?

V súčasnosti zamestnávame 12 150 zamestnancov a patríme medzi najväčších zamestnávateľov v krajine, a to aj napriek tomu, že na konci februára sme zredukovali počet pracovných miest o 750 a pracovný pomer skončilo 547 zamestnancov. V septembri sme zrušili ďalších 226 nadbytočných pracovných miest, pričom v priemere bolo v jednom okrese zrušených 2,9 % z dovtedajších pracovných miest. SP ponúkla dotknutým zamestnancom inú vhodnú prácu a každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov.

Redukcia nadbytočných pracovných miest nám umožňuje držať rastúce mzdové náklady pod kontrolou a na druhej strane vytvárať predpoklad pre budúci rast miezd v závislosti od ekonomických výsledkov pošty. A v koncepcii rozvoja SP na ďalšie roky hrajú zamestnanci dôležitú úlohu, lebo práve oni sú zárukou zlepšovania našich služieb pre klientov.

Aby sme nehovorili len o rušení pobočiek, SP aj investuje a modernizuje svoje budovy. Môžete nám k tomu povedať niečo viac?

Áno, aj v roku 2021 pokračujeme v investovaní do rekonštrukcie a úpravy budov s cieľom vytvárať pre zamestnancov a klientov lepšie prostredie, zhodnocovať svoj nehnuteľný majetok inováciami a obnovou technologického zariadenia. Uvedomujeme si náš investičný dlh na budovách a pracoviskách, a preto sa postupne snažíme zlepšovať pracovné podmienky, a tým aj služby, ktoré občanom poskytujeme. Dlhodobým a určite ambicióznym cieľom je tento dlh eliminovať.

Schválené investičné prostriedky smerujeme do rekonštrukcie a modernizácie budov SP, vrátane sťahovania pôšt z nevyhovujúcich priestorov (pre rôzne technické, hygienické či dispozičné dôvody). V rámci obnovy a rekonštrukcií objektov je v prípravnej aj realizačnej fáze niekoľko väčších i menších stavebných akcií. V Makove sa bude rozširovať pošta, rekonštrukcie a zriadenia bezbariérového prístupu sa dočkajú vo Veľkom Lapáši, v Leviciach, na HSS Bratislava budú obnovené nákladné výťahy.

Pošta Nitra 3 sa bude sťahovať a pri pošte Svidník 1 zrekonštruujeme parkovisko. Zároveň je naplánovaná rekonštrukcia budovy pošty Prešov 7, Kúty 1, Dunajská Lužná, Medzev, Štiavnik a Žilina 4. Za prvý polrok tohto roku sa nám podarilo úspešne dokončiť niekoľko projektov. Pošta Trnava 10, Bystrany a Považská Bystrica 7 boli 1. februára 2021 otvorené v nových priestoroch. Šarovce, Veľký Slavkov a Beharovce boli stavebne dokončené a otvorené a dôležitými technickými obnovami prešli pošty Kendice a Snina 1.

Sme radi, že sa nám darí realizovať aj projekty rozšírenia, modernizácie či budovania nových priestorov a môžeme ich prezentovať ako úspešné. V Bratislave a Žiline sa aktuálne realizujú stavebné práce, ktorými sa rozšíria priestory pracovísk pre colno-deklaračné oddelenie a v Košiciach už boli tieto práce dokončené. V Senci rozšírime počet priehradiek a v prvej polovici septembra, po oficiálnej kolaudácii polyfunkčného objektu – Autobusová stanica Nivy – pribudne nová pošta Bratislava 24, ktorá bude najmodernejšou Poštou na Slovensku. Stavebne sa pripravujú priestory pre presťahovanie pošty Žilina 8 a v rámci projektov pripravujeme priestory pre distribučné centrá. Priestory v Šamoríne, Veľkom Mederi a Dunajskej Strede už boli odovzdané.

Ale nielen budovy, obnovu potrebuje aj vozový park Slovenskej pošty.

Autoapark SP tvorí 1561 vozidiel. V súčasnosti prevádzkujeme 223 vozidiel v kategóriách N2, N3, a O4, ktorých priemerný vek je 8,22 rokov. Z celkového počtu vozidiel v kategóriách N2, N3, a O4 je až 82 vozidiel starších ako 13 rokov a najazdených majú niekoľko stoviek tisíc kilometrov. Tieto nákladné autá chceme vymeniť. Vozidlá kategórií N2, N3 a O4 sú prevádzkované v hlavnej prepravnej sieti, regionálnej a oblastnej prepravnej sieti.

Modernizácia vozového parku nákladných áut je už nevyhnutná, pretože staršie vozidlá s nadmerným kilometrovým nájazdom sú technicky a morálne zastarané. Dôsledkom aktuálneho stavu nákladných motorových vozidiel sú častejšie opravy a ich absencia v prepravnej sieti a zároveň vysoké náklady na opravy a údržbu. Kapacita vozidlového parku nad 3,5 t sa od roku 2014 do roku 2020 zvýšila len o 28 kusov, to je 14,4 %, pričom početnosť zásielok narástla až o 7 723 435, čo predstavuje 128,5 %.

Nové motorové vozidlá budú zároveň bezpečnejšie pre zamestnancov a šetrnejšie k životnému prostrediu. Nové vozidlá budú spĺňať minimálne emisnú normu EURO 6. V danej kategórii vozidiel je doba životnosti pre správne fungovanie emisií 500 000 najazdených km, resp. 6 rokov prevádzky. Pošta tak zároveň napĺňa smernicou 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave a vnútroštátne právne predpisy, ktoré zaväzujú verejné orgány a subjekty v rámci verejnej zákazky na poskytnutie služby, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadnili prevádzkovú životnosť, energetické a environmentálne vplyvy, ktoré zahŕňajú minimálnu spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok vrátane NOx, NMHC a tuhé častice.

A čo elektrické autá na pošte?

Ako najväčší poštový operátor na Slovensku si uvedomujeme zodpovednosť za životné prostredie, a preto pristupujeme pozitívne k obstarávaniu tzv. zelených vozidiel. Aktuálne robíme internú analýzu výhodnosti využívania elektrovozidiel, na základe výstupov ktorej bude zvolená dynamika rozširovania autoparku o vyšší podiel elektrovozidiel.

V súčasnosti prevádzkujeme 14,4 % tzv. zelených vozidiel z celkového počtu vozidiel vo vozidlovom parku. Ide o 21 vozidiel na elektrický pohon a 207 vozidiel na pohon CNG. Okrem toho prevádzkujeme aj 29 elektro skútrov.
V blízkej budúcnosti pripravuje zaradiť do vozidlového parku pre doručovateľov aj štvorkolky s elektrickým pohonom, trojkolky s pomocným elektrickým motorčekom, bicykle s pomocným elektrickým motorčekom (v súčasnosti už prevádzkujeme a budeme rozširovať) a taktiež máme záujem o rozšírenie počtu elektrických skútrov.

Aj do budúcna uvažujeme o rozšírení počtov elektrických vozidiel, vozidiel na pohon CNG a taktiež sme v minulosti testovali ťahače návesov na pohon LNG. Testovať chceme aj vozidlo na vodíkový pohon. Rozšírenie vozidlového parku SP o tzv. zelené vozidlá je závislé na rozvoji technickej infraštruktúry v SR ako aj na zvyšovaní kilometrového dojazdu vozidiel s alternatívnymi pohonmi. Určite do rozvoja elektromobility pôjdeme, jej dynamika sa bude odvíjať od výsledkov vyššie spomínanej analýzy, teda výhodnosti nasadzovania elektrovozidiel v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom.

SP prechádza aj do online sveta, budú sa poštové služby digitalizovať a vytvoria sa nové distribučné huby a bude sa strojové vybavenie modernizovať? Ako budete ďalej v transformácii a modernizácii pokračovať?

Práve digitalizácia je cesta, ktorou sa SP uberá. Vybrané poštové služby ponúkame už aj online a vyhľadávanejšie sú najmä mladšími klientami. Napríklad mobilnú aplikáciu SP v súčasnosti využíva takmer 270-tisíc užívateľov a elektronický podací hárok takmer 400-tisíc užívateľov. Od júla je na stránke www.posta.sk pre klientov dostupná nová zákaznícka zóna Moja ePošta, prostredníctvom ktorej môžu elektronicky požiadať o zriadenie vybraných služieb k doručovaniu zásielok, zaplatiť za tieto služby platobnou kartou alebo internetbankingom vybraných bánk.

Klienti si tak môžu napríklad presmerovať svoje prichádzajúce zásielky počas zvoleného obdobia, predĺžiť úložnú lehotu zásielok, namiesto žltého lístka do schránky dostať SMS či e-mail, alebo splnomocniť na prebratie zásielky inú osobu. A ďalšie digitálne služby budú postupne pribúdať.

Okrem toho rozširujeme našu sieť BalíkoBOXov, do roku 2024 chceme zahustiť sieť na 235 terminálov po celom Slovensku. Digitálna doba, ale aj pandémia presunula množstvo nákupov na internet, a práve BalíkoBOX je rýchlym, jednoduchým a hlavne flexibilným riešením na doručenie či vyzdvihnutie balíkov. Zároveň sa odľahčia a zefektívnia interné prevádzkové procesy. Aktuálne máme na celom Slovensku už 142 terminálov, najviac v Bratislave, Košiciach a v Trnave. Výhodou BalíkoBOXov je práve ich nonstop dostupnosť a aj možnosť využívať platobnú funkcionalitu na úhradu šekov, dokladov SIPA alebo aj faktúr cez Pay By Sqaure.

V októbri minulého roku sme podpísali výhodný kontrakt s Európskou investičnou bankou, ako prvý stredoeurópsky poštový úrad, na dlhodobý investičný úver 32 mil. eur. Využijeme ho na financovanie zvýšenia digitalizácie a automatizácie, inovatívnych IT systémov a na špeciálne poštové zariadenia, ako sú triediace linky na balíky alebo BalíkoBOXy. Všetky tieto aktivity musia smerovať k celkovej stabilizácii pošty a na konci dňa cez spokojných zamestnancov bude spokojný občan, firma, štát, tí všetci pocítia kvalitnejšie a modernejšie služby.

Budete v obciach rozvíjať spolupráce s inými miestnymi subjektmi, ktoré vykazujú spoľahlivosť a miestnu autoritu?

Ide o formu franchisingu, ktorá je v podmienkach SP zavedená od roku 2003 pod pojmom pošta Partner. Aktuálne prevádzkujeme 34 pôšt Partner. Avšak záujem obcí o takúto spoluprácu, teda zriadenie pošty Partner je minimálny.
Aj keď v okolitých krajinách je modelov „franchisu“ v rôznych prevádzkach (obchod, pohostinstvo a pod.) v oblasti poštových služieb bežný, na Slovensku tento typ podnikania nemá zakorenenú tradíciu.

Hlavným dôvodom, prečo sa tento typ uplatňuje v praxi len málo, je životný štýl v malých obciach: občania zväčša dochádzajú za prácou do väčších sídiel, kde vybavia aj potrebné služby vrátane poštových a nákupov. V obciach tak zanikajú prevádzky alebo často menia majiteľov, ktorí majú rozdielny pohľad na podnikanie. Preto franchisové poštové služby často neprinášajú prevádzkovateľovi zisk a stráca o ne záujem.

Služby SP využívajú často aj konkurenčné kuriérske a doručovateľské spoločnosti, najmä tam, kde je to pre nich výhodnejšie. Ako vidíte budúcnosť spolupráce s týmito v podstate konkurenčnými subjektmi?

Možno to tak teraz nevyzerá, ale budúcnosť vidíme v spolupráci subjektov, ktoré sa logistikou či doručovacími službami zaoberajú. Už teraz nie sú zriedkavé prípady, keď kuriér od konkurencie podá balík na pošte, pretože je to výhodnejšie ako viezť ho ďalších 40 – 50 km. Pošta má najrozsiahlejšiu a jedinečnú vlastnú doručovaciu sieť, je to naša výhoda. Dôležité je ale zdôrazniť, že pod sieťou chápeme nielen naše kamenné pobočky, ale aj všetkých našich doručovateľov a kuriérov. Slovenský trh nie je veľký a má svoje limity.

Všetci sme navzájom „odsúdení“ na dobrú a zodpovednú spoluprácu. Preto bude veľmi dôležité pre všetkých účastníkov, aby sa v budúcnosti našli synergie v našich aktivitách v duchu „win-win“. Nepochybne, pre všetkých v biznise je klient ten, čo rozdáva karty. A nik oňho nechce prísť. SP zatváraním neefektívnych pobočiek „nikam“ neodchádza a v zmysle poštovej licencie aj naďalej bude obsluhovať všetkých občanov SR a poskytovať im poštové služby aj na tých najodľahlejších miestach Slovenska. Zároveň za našu prirodzenú zodpovednosť považujeme zvýšenú starostlivosť o našich občanov, ktorí sú starší, chorí, alebo majú zhoršenú mobilitu. A to už v podstate robíme cez našich poštových doručovateľov dnes.

Prečítajte si aj

Back to top button