Logistika a skladovanie

Budúcnosť patrí outsourcingu

Spoločnosť In Form Slovakia zorganizovala v Bratislave 7. apríla konferenciu Logistika. Hlavnými témami konferencie boli cestná preprava nebezpečných vecí a outsourcing v logistike.

Konferenciu slávnostne otvoril svojím krátkym príhovorom Ing. Peter Hrabko, hlavný štátny radca z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Ako vo svojom príspevku uviedol, v krajinách západnej Európy sa na prepravu nebezpečných látok používajú cisternové kontajnery. Podľa neho sa tento trend začína presadzovať aj u nás. Odzrkadlí sa to však väčším počtom kontajnerov na našich cestách. Preto je potrebné vybudovať nové intermodálne terminály, ktoré by dokázali zmanipulovať narastajúci počet kontajnerov. V blízkej budúcnosti už vyrastie na našom území štvorica intermodálnych terminálov, aj za prispenia finančných prostriedkov Európskej únie.

Dohoda ADR
Po príhovore P. Hrabku nasledovala prednáška Ing. Nadeždy Jarabej, konateľky spoločnosti ADR, školenia a konzultácie, s.r.o. Na úvod svojej prednášky ozrejmila vznik dohody ADR – Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí. Táto dohoda bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov. Ako N. Jarabá vo svojej prednáške zdôraznila, najdôležitejšia je eliminácia škôd spôsobených pri transporte nebezpečných látok. Na túto prvú prednášku nadviazal aj príspevok Valérie Blanchard z Divízie transportu v Ekonomickej komisii pre Európu, ktorá patrí pod organizáciu Spojených národov. V. Blanchard postupne predstavila legislatívne zmeny vykonané v dohode ADR od jej vzniku. Takisto predstavila aj legislatívne zmeny, ktoré by mali vstúpiť do platnosti už v budúcom roku. Poslednou prednáškou o dohode ADR sa predstavila Mgr. Mária Jurčišinová, projektová manažérka spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o. Vo svojej prednáške priblížila školenie bezpečnostných poradcov a ostatných osôb.
 
Outsourcing v logistike
Popoluadňajší blok prednášok odštartoval Kenneth Porter, partner a konzulant spoločnosti Total Logistics LLP. Vo svojej prednáške „Outsourcing – konkurenčný nástroj v dobe globalizácie“, poukázal na všeobecné výhody a úskalia outsourcingu. Podľa neho, predtým ako sa spoločnosť rozhodne outsourcovať niektoré činnosti, mala by dôkladne zvážiť svoje zameranie. Teda určiť hlavný predmet činnosti z dlhodobého hľadiska. A potom sa rozhodnúť pre outsourcing. Na jeho prednášku nadviazal Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc., logistický konzultant spoločnosti Slovlogistik, s.r.o. Ako uviedol vo svojej prednáške „Logistika a outsourcing – čo sa oplatí outsorcovať?“, poukázal na nedostatočne využitý potenciál otsourcingu na Slovensku, keďže u nás ešte nie je dostatočne rozvinuté konkurenčné prostredie. Druhý blok prednášok ukončil Ing. Tibor Majzún, generálny riaditeľ spoločnosti cargo-partner SR, s.r.o. Vo svojom príspevku opísal outsorcované činnosti, ktoré firma cargo-partner SR vykonáva pre štyroch rozličných zákazníkov.

Prečítajte si aj

Back to top button