Cestná doprava

Superľahký náves vyvíjali vo vlastnej réžii

KÖGEL uvedie koncept superľahkého návesu značky Phoenixx do sé­riovej výroby v modifikovanej podobe. Výrobca návesov ho predsta­vil ako štúdiu na veľtrhu IAA Nutzfahrzeuge v septembri roku 2006.

Firma KÖGEL a jej vývojový par­tner sa zmluvne dohodli už v polovici roka 2005 na tom, že uvedú do života ultraľahký mega-náves. Mal pozostávať z kompozitných uhlí­kových vláken (CFK) a škrupino­vej nadstavby. Podľa uzatvorenej zmluvy mal byť predsériový pro­dukt predstavený na veľtrhu IAA 2006. Záujem o koncept ultraľahkého vozidla bol veľký. A tak sa otvorila cesta k výrobe malej série. Potenciálni záujemcovia kritizovali jedine škrupinovú nad­stavbu, pretože by sa nedali zabezpečiť ekonomické a plošné opravy štruktúry CFK pri prípad­ných poškodeniach.

Spolupráca na vývoji sa skončila
Firme KÖGEL sa nepodarilo s vý­vojovým partnerom napriek veľkému úsiliu urobiť krok k plá­novanej sériovej výrobe. Prvý predsériový náves nemohol splniť požiadavky stanovené firmou KÖGEL. Následne nevznikli nijaké ďalšie vozidlá, hoci KÖGEL podnikol všetky zastupiteľské úkony, aby spoločný projekt pokračoval ďalej. Spoločnosť KÖGEL v dôsledku toho ukončila svoju spo­luprácu so svojím partnerom v polovici roka 2007.
Na základe pozitívnych reakcií na IAA sa KÖGEL rozhodol vyrobiť pre ultraľahkú triedu vozidiel náves s využitím inovatívnych materiálov. Pokračoval vo vývoji Phoenixxu až po vyzreté sériové ultraľahké vozidlo. KÖGEL bude strednodobo prezentovať sériové produkty pod výrobnou značkou Phoenixx. Na základe svojich vy­nikajúcich vlastností sa materiál CFK uplatňuje v nadstavbe aj nosných štruktúrach. Konštruk­cie typu CFK-Monocoque sa však KÖGEL zriekol kvôli nedostatočnej možnosti opráv a ab­sentujúcich možností bezpečného procesu sériovej výroby. Zariadenia Phoenixx vytvárajú ako plne využiteľné mega-návesy novú triedu s pohotovostnou hmotnosťou do 5 ton. Zároveň sú vzorom pri konštrukčnej výške, bezpečnosti, ložnom priestore a aerodynamike sériových vozi­diel. Alexander Tietje, obchodný riaditeľ spoločnosti KÖGEL pove­dal: „Naša spoločnosť opäť zdôrazňuje svoje postavenie nositeľa pokroku spomedzi európskych výrobcov návesov a prívesov.“

Prečítajte si aj

Back to top button