Cestná doprava

PSK má plán udržateľnej mobility

Prešovský samosprávny kraj (PSK) už má plán udržateľnej mobility (PUM). Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, dokument obsahuje konkrétne návrhy zlepšení v doprave v celom kraji. Na decembrovom zastupiteľstve ho schválili krajskí poslanci.

Materiál zlepšuje prehľad o dopravnej situácii v kraji, ponúka analýzu problémových, najslabších i strategických miest v doprave. Na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje potreby kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry na obdobie ďalších 30 rokov. „PUM PSK je veľmi dôležitý dokument, a to najmä z hľadiska čerpania eurofondov. Aj keď ide o živý dokument, ktorý sa bude ešte časom dopĺňať a aktualizovať, som rád, že ho poslanci prijali. Som presvedčený, že aj vďaka tomuto dokumentu, ktorému predchádzala dôkladná analýza, sa nám podarí zlepšiť dopravnú situáciu v celom kraji,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

Materiál kladie dôraz na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov. Cieľom je zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu, ktorá rešpektuje základné princípy udržateľnej mobility. PUM sa skladá zo siedmich častí, konkrétne obsahuje zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie, analýzy, návrhovú časť, strategické environmentálne hodnotenie (SEA), plán implementácie a monitorovania plánu udržateľnej mobility.

Takmer v 200-stranovej návrhovej časti sa dokument zaoberá nutne realizovateľnými opatreniami a projektmi v kraji. Konkrétne sa venuje diaľniciam a rýchlostným cestám, cestám prvej, druhej a tretej triedy, ich rekonštrukciám, obchvatom a preložkám. Takisto navrhuje organizáciu mestskej hromadnej dopravy a autobusovej dopravy v kraji, tiež počíta s integrovaným dopravným systémom. Rieši aj otázky záchytných parkovísk, cyklistiky a pešej dopravy. Okrem toho sa zaoberá inteligentnými dopravnými systémami. Strategický dokument v oblasti dopravy vypracovala česká firma NDCON za 18 mesiacov. Spoločnosť zbierala potrebné údaje o celom dopravnom systéme na území kraja vrátane diaľnic, ciest prvej triedy a železníc od júla 2018. Celkové náklady predstavovali 408.000 eur. Z toho 95 percent bolo financovaných z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, pričom PSK sa spolupodieľal piatimi percentami.

Zdroj
Transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button