Cestná doprava

Procesy pri výstavbe diaľnic by sa mali akcelerovať

Dosiahnuť to chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR novelou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Návrh zákona spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie vo štvrtok odobrila vláda.

Prípravu novely zákona v tomto smere pred časom avizoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý ju označil ako „lex D1/D4“. Zmena zákona súvisí s tým, že bude treba prestavať privádzače, ktoré postavil koncesionár, na obchádzkové trasy, pričom sú tam niektoré miesta, kde pravdepodobne bude ešte treba zmenu stavebného povolenia, územného rozhodnutia, prípadne posudzovanie vplyvov.

Novelou zákona sa má ustanoviť, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť. Rovnako by sa malo upraviť právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic.

Zároveň sa má ustanoviť, že spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred dokončením sa uskutoční vždy, ak sa skutočným realizovaním podstatne nemení charakter a cieľ realizovanej stavby a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre diaľnicu.

Upraviť by sa mala aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe a lehota na začatie stavebných prác v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe. Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona by sa mali dokončiť podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach nastali pred účinnosťou tohto zákona, majú zostať zachované.

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia. Vláda tiež navrhuje, aby Národná rada (NR) SR prerokovala novelu zákona v tzv. zrýchlenom režime. Neprijatie navrhovaných opatrení by totiž podľa MDV mohlo spôsobiť značné hospodárske škody a zamedzenie dosiahnutia spoločenských benefitov spojených s užívaním plánovanej diaľničnej siete.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button