Cestná doprava

Podiel individuálneho motorizmu dlhodobo narastá

V preprave pasažierov dlhodobo mierne narastá podiel individuálneho motorizmu. Vo väčšine miest a regiónov zároveň chýbajú cyklocesty alebo nie sú prepojené.

Vyplýva to z návrhu správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030. Materiál je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

V oblasti mobility je možné sledovať stabilný vývoj v modálnom rozdelení prepravy pasažierov a nákladu na Slovensku. Deľba práce vo verejnej a neverejnej doprave v roku 2018 bola podľa správy štandardne výrazne v prospech neverejnej dopravy (73,6 %).

V materiáli sa tiež konštatuje, že vďaka investíciám z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sa v posledných rokoch podarilo obnoviť časť vozového parku v osobnej železničnej doprave a v MHD v niektorých krajských mestách. „Naďalej prevláda nedostatok prestupných terminálov, zlý stav zastávok i nedostatok záchytných parkovísk,“ uvádza správa. Zároveň stále existuje investičný dlh do infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, hlavne v oblasti električkovej dopravy a integrovaných systémov železničnej dopravy v okolí najväčších sídiel. Ide napríklad o železničné spojenie Košice – Prešov či prepojenie železničných koridorov v Bratislave.

Problémom sú aj chýbajúce a neprepojené cyklocesty vo väčšine miest a regiónov, čo znemožňuje využívať bicykel ako plnohodnotný dopravný prostriedok. „V roku 2020 je vo výhľade príprava novej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR. Bude dôležité, aby bola stratégia súčasťou komplexu opatrení v rozvoji udržateľnej mobility,“ píše sa v materiáli.

Napriek postupnému odstraňovaniu bariér vo verejnej osobnej doprave zostáva podľa správy množstvo problémových lokalít z hľadiska prístupnosti dopravy pre ľudí s telesným postihnutím. Zásadná v tomto smere má byť pripravovaná novela stavebného zákona. „Krokom k udržateľnej a cenovo dostupnej mobilite sú v súčasnosti pripravované regionálne plány udržateľnej mobility na úrovni VÚC a krajských miest,“ tvrdí správa. Plány majú byť podmienkou pre čerpanie EŠIF v novom programovom období, ich spracovanie je podporované z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu.

V oblasti dopravnej obslužnosti územia by mala hrať významnú úlohu aj nová vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorej cieľom je „zabezpečiť jednotnú koncepciu objednávania výkonov vo verejnom záujme v cestnej doprave, doprave na dráhach a verejnej osobnej lodnej doprave“.

Správu o výsledkoch dosiahnutých v národných prioritách Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj predkladá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Jej cieľom je podať informáciu o výsledkoch dosiahnutých v národných prioritách Agendy 2030 v období od ich schválenia v júli 2018 do apríla 2020.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button