Cestná doprava

Inteligentné tachografy súčasnosti a budúcnosti

Advertisement

Najefektívnejším spôsobom, ako vylepšiť tachografy, je komunikovať priamo s ich používateľmi a reagovať na ich potreby a priania. Výrobcovia tachografov vedia, že digitálna prevencia voči manipulácii a zneužitiu údajov z tachografov a snímačov pohybu je nikdy nekončiaci proces.

Inteligentný tachograf DTCO prvej generácie

Kto by mohol robiť lepšie návrhy na optimalizáciu tachografov, ak nie samotní vodiči, ktorí s týmito zariadeniami pracujú každý deň. Výsledkom tejto úzkej spolupráce je inteligentný tachograf DTCO s označením 4.0e. Nová verzia inteligentného tachografu DTCO je založená iba na jeho softvérovej aktualizácii, ktorá je dostupná takmer vo všetkých značkových dielňach VDO. Všetky vylepšenia sa týkajú výkonu a obsluhy zariadenia a sú k dispozícii bez potreby výmeny zariadenia. Softvérová aktualizácia za primeraný poplatok na verziu 4.0e sa odporúča pri periodickej prehliadke tachografu.

Inteligentný tachograf DTCO druhej generácie

Mnoho výziev v dopravnom priemysle je možné už aj dnes vyriešiť prostredníctvom údajov z inteligentného tachografu prvej generácie. Ešte užitočnejšie funkcie prinesie druhá generácia inteligentného tachografu. V prípade značky VDO to bude typ DTCO verzie 4.1, ktorý bude k dispozícii najneskôr na jar 2023.

Inteligentný tachograf druhej generácie okrem základných funkcií zaznamenávania údajov o vodičovi a vozidle, sledovania dodržiavania sociálnych noriem poskytne aj algoritmy na odmeňovanie vodičov za ich správanie počas jazdy. Vďaka rozhraniu GNSS a DSRC budú môcť byť k dispozícii aj funkcie, ktoré bude možné použiť na harmonizáciu mýtneho systému v Európe. Aj údaje zo snímačov zaťaženia náprav vozidla sa budú môcť čítať tachografom a šifrovane prenášať aj s údajmi o polohe na ešte transparentnejší výpočet mýta.

Poistenie predstavuje veľkú časť prevádzkových nákladov na vozidlo. Vozidlá, ktoré pravidelne jazdia po mimoriadne rizikových úsekoch ciest alebo ktoré pravidelne jazdia mestskými oblasťami, na základe údajov z inteligentných tachografov DTCO budú môcť mať odlišné poistenie. Na základe individualizovaných a dynamicky upravovaných pravidiel sa docieli vyššia efektivita pre poistencov aj poisťovne a ďalšou integráciou údajov o správaní sa vodiča počas jazdy sa tieto kritériá ešte vylepšia.

Pri zhromažďovaní údajov existuje vždy riziko ich zneužitia alebo manipulácie. Inteligentný tachograf DTCO spĺňa tie najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany pri spracovaní osobných údajov stanovené v smernici EÚ 2016/679. Proti akýmkoľvek pokusom o manipuláciu s dátami stojí kryptograficky vylepšená komunikácia so snímačom pohybu, dôkladnejšie elektronické šifrovanie a ešte vyššie zabezpečenie samotného zariadenia.

Vďaka inovatívnemu a mimoriadne spoľahlivému zberu údajov inteligentným tachografom je najnovšia verzia tachografu od spoločnosti VDO dôležitou súčasťou novej logistickej architektúry, na ktorej sa dohodla Európa. Za účelom zefektívnenia a docielenia spravodlivejšej dopravy sa po viac ako dva a pol roku prijal EÚ takzvaný balík mobility.

  1. Časy jazdy a doby odpočinku – Predchádzajúce nariadenia zväčša zostanú v platnosti, ale kvalita týždenných odpočinkov pre vodičov sa zlepší – napríklad dopravný podnik bude musieť zaplatiť za vhodné ubytovanie. To znamená, že pravidelný týždenný odpočinok v kabíne vodiča bude v budúcnosti obmedzený. Medzinárodným vodičom bude umožnené skrátiť dobu týždenného odpočinku na 24 hodín dvakrát za sebou (namiesto doteraz len jedného). V takom prípade je však potrebné v treťom týždni dodržať pravidelný čas odpočinku.
  2. Kabotáž – Preprava tovaru zahraničnými spoločnosťami, ktoré nemajú sídlo alebo prevádzkareň v dotknutých hostiteľských krajinách (kabotáž), bude regulovaná jednoduchšie, bude časovo obmedzená a lepšie kontrolovaná. Jednou z budúcich zmien v tejto súvislosti bude, že vozidlá zahraničných spoločností sa budú musieť po týždni kabotáže vrátiť do svojej domovskej krajiny.
  3. Vysielanie vodičov – Vodiči vozidiel vyslaní do iných krajín EÚ na účely poskytovania dopravných služieb budú lepšie chránení. Bude sa to týkať všeobecných práv pracovníkov, najmä minimálnej mzdy. V takom prípade budú vždy platiť mzdové a sociálne normy krajiny, do ktorej sú vodiči vyslaní – rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Opakované porušovanie kabotáže a pravidiel vysielania v budúcnosti môže viesť k strate licencie spoločnosti pre dopravu v EÚ.
  4. Prístup na trh – Kritériá pre prístup na trh EÚ budú upravené tak, aby „schránkové spoločnosti“ už nemohli registrovať vozidlá v krajine s nízkymi daňami a mzdami. Vozidlá operujúce v zahraničí sa budú musieť vrátiť do krajiny registrácie vozidla najneskôr do ôsmich týždňov.

Integrácia inteligentného tachografu do čoraz digitálnejšej dopravnej infraštruktúry znamená pre toto zariadenie stále dôležitejšiu úlohu v riadení dopravy. Balík mobility prijatý nedávno Európskou úniou sa spolieha na inteligentný tachograf ako na spoľahlivého poskytovateľa údajov pre kabotážnu kontrolu. A to je iba začiatok.

Inteligentný tachograf druhej generácie bude hlavným nástrojom EÚ na kontrolu dodržiavania prijatého balíka mobility. Rozšíri sa aj povinnosť používania tachografu. Podľa nového nariadenia od roku 2026 budú musieť byť vybavené inteligentným tachografom druhej generácie v medzinárodnej doprave aj dodávkové vozidlá s hmotnosťou od 2,5 tony.

Článok bol spracovaný spoločnosťou TAMEX, ktorá sa už 30 rokov špecializuje na problematiku tachografov. Spoločnosť TAMEX poskytuje predaj, inštaláciu a servisovanie tachografov, školenie, poradenstvo a technickú podporu k tachografom, dodávku systémov na sťahovanie, archiváciu a vyhodnocovanie údajov z tachografov a kariet vodičov, zabezpečuje vybavenie a školenie dielní k periodickým prehliadkam tachografov a prípravu dielní na akreditáciu. Viac informácií môžete získať na tel. čísle +421 903 55 66 00, e-mailom na tamex@tamex.sk alebo na www.tamex.sk.

V spolupráci
transport.sk
Advertisement
Back to top button