Cestná doprava

ŽSK podal námietku voči plánovanej výstavbe rýchlostnej komunikácie R1

ŽSK má námietky k plánovanej rýchlostnej ceste R1.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dnes podal na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR námietky voči zneniu záverečného stanoviska v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri výstavbe úseku rýchlostnej komunikácie R1 – I/59 Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Zuzana Muchová.
      
V celom procese posudzovania stavby R1 na životné prostredie neboli podľa Muchovej aj napriek závažnosti dostatočne riešené pripomienky ŽSK. „Preto ŽSK požiadal o zopakovanie procesu posudzovania vplyvov dopravnej stavby ‚I/59 Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1)‘ na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,“ povedala Muchová.
      
ŽSK podal ako dotknutý orgán podľa Muchovej sedem námietok. „Koncepčné riešenie posudzovanej stavby R1 nie je v súlade s plnením medzinárodných dohovorov. S trasovaním cesty diaľničného alebo rýchlostného typu R1 v úseku Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok nie je v žiadnej schválenej sieti európskej úrovne vôbec uvažované a nestanovuje to žiadny právoplatný dokument adekvátnej legislatívnej úrovne,“ uvádza sa v námietkach.
      
Podľa ŽSK žiadna z doteraz spracovaných technických alebo porovnávacích štúdií nedokázala opodstatnenosť návrhu rýchlostnej cesty na úseku medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. „Dopravno-inžinierska analýza pre stavbu (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1) uvádza nekorektné údaje o prognózovanej dopravnej záťaži. V porovnaní s platnou záväznou metodikou je šesť zo šiestich relevantných údajov dopravnej záťaže rýchlostnej cesty R1 a cesty I/59 k roku 2040 nadhodnotených v rozsahu 28 až 77 percent,“ konštatuje ŽSK.
      
Ďalej samosprávny kraj namieta, že navrhovaná trasa dopravnej stavby „I/59 Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1)“  nie je v súlade s platnou Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS) v oblasti osídlenia a sídelnej štruktúry a v oblasti dopravy a územného rozvoja Slovenska. Návrh trasovania uvedenej dopravnej stavby je podľa ŽSK v rozpore s platným Územným plánom VÚC Žilinského kraja v znení jeho platných zmien a doplnkov a navrhovaná trasa priamo zasahuje do chránených území.
      
ŽSK nesúhlasí podľa Muchovej s postupom a konštatovaním záverečného stanoviska, podľa ktorého hlavný dôvod návrhu činnosti vyplýva zo zákona o cestnej premávke, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). „V prílohe č. 2 Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je R1 v trase Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok, čím sa ustanovilo predĺženie rýchlostnej cesty R1 o úsek Banská Bystrica – Ružomberok s napojením na D1,“ dodala Muchová.

 

Prečítajte si aj

Back to top button